Nowa jakość w zarządzaniu zespołem. Efektywne wykorzystanie Action Learning i Design Thinking do budowania wartości dla biznesu

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 08-09.04.2019 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja na szkolenie i poranna kawa

9:30

High-performing teams, czyli wysoka skuteczność zespołów od kulis

 • Jakie wyniki osiągają wysoce skuteczne zespoły… i dlaczego lepsze?
 • Jak wykorzystywać zasoby a ograniczać bariery w działaniu zespołów?
 • Na czym polega nowa rola lidera w kształtowaniu zespołów?
10:30

Przerwa kawowa

11:35

Sztuka budowania na różnorodności, czyli praktycznie o Action Learning i Design thinking

 • Jak wykorzystać zróżnicowane doświadczenia oraz perspektywy w zespole do wzrostu jego efektywności?
 • Jak wykorzystać potencjał pytań dotykających sedna problemu i refleksję, która niesie zmianę?
 • Warsztat demonstracyjny sesji Action Learning bazujący na rzeczywistych wyzwaniach uczestników szkolenia.
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nauka poprzez działanie w codziennej pracy

 • Jak zamienić trudności w codziennej pracy na przełomowe rozwiązania?
 • Jak łączyć rozwój na poziomie indywidualnym i zespołowym z odpowiedzią na wyzwania organizacji?
 • Jak w praktyce wykorzystać Action Learning w usprawnianiu pracy zespołu?
15:20

Przerwa kawowa

15:30

Przywództwo na co dzień

 • Jak budować zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności w zespole zamiast delegować?
 • Jak stymulować zespół do pracy ukierunkowanej na rezultaty?
 • Jak rozwijać kompetencje liderskie w zespole?
16:30

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja na szkolenie i poranna kawa

9:30

Zaangażowanie przez działanie (90 min)

 • Jak wykorzystać Design Thinking do budowania dobrego klimatu w zespole?
 • Jak twórczo współpracować budując wartość dla biznesu?
 • Jak mapować potencjalne projekty do pracy z wykorzystaniem Design Thinking?
10:30

Przerwa kawowa

11:35

Dobre praktyki i narzędzia w procesie Design Thinking

 • Przegląd praktycznych zastosowań Design Thinking w kontekście kluczowych etapów procesu.
 • Przegląd wybranych narzędzi dedykowanych poszczególnym etapom procesu.
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Z sali szkoleniowej do praktyki – wprowadzenie do zastosowania design thinking

 • Warsztat demonstracyjny z udziałem uczestników i wykorzystaniem Design Thinking.
15:20

Przerwa kawowa

15:30

Design Thinking i Action Learning – udane połączenie inspiracji i refleksji na rzecz biznesowych rezultatów

 • Podsumowanie szkolenia z praktycznymi wskazówkami do pracy po jego zakończeniu.
16:30

Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Merytoryczne wprowadzenie do zastosowania Action Learning i Design Thinking zostanie wsparte pracą warsztatową i pomocnymi materiałami, które umożliwią uczestnikom zastosowanie pozyskanej wiedzy w codziennej praktyce od razu po zakończeniu szkolenia. Ponadto, w toku realizacji dwudniowego programu, będziemy rozwijać takie kompetencje, jak np.:

 • wzmacnianie relacji w zespole, skoncentrowanych na współdziałaniu oraz wymianie wiedzy,
 • przełamywanie barier i oporów w kontaktach interpersonalnych pomiędzy liderem a zespołem oraz pomiędzy członkami zespołu,
 • zachowanie uważności i wrażliwości na informację zwrotną – zarówno po stronie przełożonych, jak i członków zespołów.

Grupa docelowa szkolenia:

 • kierownicy zespołów / liderzy projektów,
 • członkowie grup roboczych / projektowych,
 • pracownicy działów HR,
 • pracownicy komórek zajmujących się: zarządzaniem różnorodnością w organizacji, rozwojem talentów, Employer Brandingiem.

Metody szkoleniowe:

 • Action Learning,
 • Design Thinking,
 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • quizy.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowa jakość w zarządzaniu zespołem. Efektywne wykorzystanie Action Learning i Design Thinking do budowania wartości dla biznesu „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 18.03.2019 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 18.03.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.04.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowa jakość w zarządzaniu zespołem. Efektywne wykorzystanie Action Learning i Design Thinking do budowania wartości dla biznesu (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.03.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.03.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Kamila Bidzińska

Konsultant biznesowy, Doradca zarządów oraz działów: HR, komunikacji i marketingu