Nowe otoczenie prawne i eliminacja ryzyk w sektorze bankowym

Grupa tematyczna: Banki

Tagi: EBA | CRR3 | CRD6 | Wymogi kapitałowe | Ryzyko w bankach | Filar III

Data: 06-07.09.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.08-06.09.2023

Program

Dzień I
8:30

Rejestracja Uczestników

8:45

Gwarancja KUKE jako uznana ochrona nierzeczywista w rozumieniu Rozporządzenia CRR

 • Metody ograniczania ryzyka kredytowego na gruncie Rozporządzenia CRR
 • Mechanizmy funkcjonowania ubezpieczeń eksportowych w prawie krajowym
 • Gwarancja KUKE jako nierzeczywista ochrona kredytowa
 • KUKE jako uznany dostawca ochrony kredytowej nierzeczywistej

dr Magdalena Jaczewska-Żurek
Taylor Wessing

Łukasz Szymański
Taylor Wessing

10:00

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych - wejście w życie 1.10.2023 r.

 • Zasady emisji obligacji kapitałowych
 • Emisja papierów wartościowych z mechanizmem absorpcji strat

Klaudia Dąbrowska
DLA Piper

11:00

Przerwa

11:15

Nowy pakiet bankowych regulacji - CRR3/CRD6

 • CRR2/CRD5 VS CRR3/CRD6 - omówienie najważniejszych różnic
 • Nadchodzące zmiany dla poszczególnych obszarów ryzyka (ryz. operacyjne, ryz. rynkowe, ryz. kredytowe)
 • Poziom wyjściowy (output floor) na podstawie reformy Bazylea III - ograniczenie związane ze stosowaniem modeli wewnętrznych i podejście do metod zaawansowanych

Ewa Kaczyńska
Deloitte

12:30

Przerwa

12:45

Praktyczne wdrożenie pakietu CRR3/CRD6 w instytucji

 • Zarządzanie produktami według nowych wytycznych: strategia i oferta produktowa, wycena produktów
 • Zmiany regulacyjne w procesach i procedurach w związku z nowymi wymogami Jak przygotować się do zmian? Omówienie praktycznych problemów z wdrożeniem pakietu

Piotr Rutkowski
Deloitte

Piotr Czapski
Deloitte

14:00

Przerwa

14:45

Ujawnienia ostrożnościowe (informacji niefinansowych) dotyczące wymogów ESG

 • Europejskie regulacje : filar II a filar III
 • Europejskie Standardy Raportowania (ESRS), regulacyjne standardy techniczne
 • Dyrektywa NFRD, dyrektywa CSRD, rozporządzenie SFDR

Joanna Rzepka Dyduła
BGK

Grzegorz Wąsik
BGK

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:45

Rejestracja Uczestników

10:00

Automatyzacja procesów kalkulacji i raportowaniem wymogów kapitałowych zgodnie z pakietem CRR3/CRD6

 • Dlaczego warto automatyzować proces kalkulacji i raportowania wymogów CRR/CRD
 • Optymalny proces automatyzacji kalkulacji i raportowania pakietów sprawozdawczych COREP/LR/LE/LCR/NSFR/ALMM/FRTB
 • Zarządzanie danymi i procesami rekoncyliacji
 • Czy zmiany w ofercie produktów muszą zawsze wiązać się ze zmianą procesów i systemu raportowania CRR?
 • Moduł symulacji – zbędny dodatek czy wartościowe narzędzie?
 • CRR2 vs CRR3 – ile może trwać dostosowanie do nowych regulacji?

Tomasz Kokot
Sygnity

11:15

Przerwa

11:30

Wymogi kapitałowe w świetle aktualnych i nowych regulacji

 • Zmiana w sposobie wyliczania wymogów kapitałowych, wyliczenie wskaźnika biznesowego, i współczynnika wypłacalności
 • Najczęstsze problemy w wyliczaniu wymogów kapitałowych
 • Wzrost wymogu kapitałowego na podstawie pakietu CRR3/CRD6, wiążące wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego

Jerzy Bombczyński
Baker & Mckenzie

12:45

Przerwa

13:30

ESG w pakiecie CRR3/CRD6. Zmiany w otoczeniu prawnym sektora finansowego.

 • Ryzyka ESG w ramach ostrożnościowych (ekspozycje narażone na ryzyko ESG, ekspozycje związane z celami E i S)
 • Jak identyfikować, ujawniać i zarządzać ryzykami ESG w bankach?
 • Nadzór nad elementami ESG (stress testy, ocena planów przejścia, SREP)
 • Projektowane zmiany w tzw. warzywniaku: outsourcing bankowy, usługi płatnicze, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Marta Dzieciuch
DLK Legal Korus

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w ramach których Prelegenci omówią aktualne wyzwania dla sektora bankowego. Przedstawią nadchodzące regulacje prawne, w tym zmiany dla poszczególnych obszarów ryzyk. Eksperci wytłumaczą wymogi pakietu regulacyjnego CRR3/CRD6, jego wpływ na stress testy, obszar ESG, jak i również przeanalizują politykę informacyjną w zakresie adekwatności kapitałowej, temat ujawnień ostrożnościowych oraz zmian w zakresie raportowania. Zostanie omówiony temat gwarancji KUKE jako uznanej ochrony nierzeczywistej w rozumieniu Rozporządzenia CRR, a także co zmieni nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zapraszamy do rejestracji.

Główne zagadnienia

 • Nowy pakiet bankowych regulacji - CRR3/CRD6
 • Wymogi ESG w pakiecie CRR3/CRD6
 • Wymogi kapitałowe w świetle aktualnych i nowych regulacji
 • Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej
 • Nadchodzące zmiany dla poszczególnych obszarów ryzyka 

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • Ryzyka
 • Compliance
 • Audytu
 • Prawnych
 • Kontrolingu
 • Nadzoru

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.07.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.07.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe otoczenie prawne i eliminacja ryzyk w sektorze bankowym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 19.07.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 09.08.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 09.08.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.09.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe otoczenie prawne i eliminacja ryzyk w sektorze bankowym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.07.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.07.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Partner w kancelarii Taylor Wessing

Klaudia Dąbrowska

Klaudia Dąbrowska

Radca Prawny Dla Piper

Joanna Rzepka Dyduła

Joanna Rzepka Dyduła

specjalista ds. ujawnień ryzyka ESG BGK

Grzegorz Wąsik

Grzegorz Wąsik

Radca Prawny, BGK

Magdalena Jaczewska

Magdalena Jaczewska

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing

Ewa Kaczyńska

Ewa Kaczyńska

Starszy Manager, Risk Advisory, Deloitte

Piotr Czapski

Piotr Czapski

Senior Manager, Deloitte

Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski

Senior Manager, Deloitte

Jerzy Bombczyński

Jerzy Bombczyński

Adwokat, Baker & Mckenzie

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij