Nowe otoczenie regulacyjne a zarządzanie reklamacjami w spółkach energetycznych

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 12.09.2019 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Tomasz
Wróblewski

av

Jacek
Karp

Nowe otoczenie regulacyjne a zarządzanie reklamacjami w spółkach energetycznych - tzw. ustawa o zmianach cen energii na 2019 r.

 • Moment zastosowania zmienionych stawek cen a możliwe spory
 • Wątpliwości w zakresie niestandardowych warunków obliczenia ceny na 2019 r.
 • Sytuacje „mieszane” a możliwe spory – w szczególności w przypadku przejścia ze stawek umownych na taryfowe i na odwrót
 • Czy wniosek o wypłatę rekompensaty z tytułu obniżki ceny może być przedmiotem reklamacji?
10:30

Przerwa kawowa i czas na networking

11:00
av

Jacek
Karp

av

Paweł
Bury

Zmiany przepisów a reklamacje - Część II - Sprzedaż rezerwowa

 • Możliwe roszczenia odbiorcy w ramach sprzedaży rezerwowej – w szczególności z tytułu wadliwej komunikacji w procesie zmiany sprzedawcy
 • Nieuprawnione wstrzymanie dostaw energii lub paliw gazowych a żądanie uruchomienia sprzedaży rezerwowej
 • Ochrona odbiorcy w przypadku zaprzestania działalności przez sprzedawcę rezerwowego
 • Sprzedawca rezerwowy a sprzedawca awaryjny – potencjalne wątpliwości, w tym w zakresie zasad wnoszenia reklamacji przez odbiorcę
 • Bezpieczeństwo dostaw ciepła – czy sprzedaż rezerwowa dotyczy także energii cieplnej?
 • Nowe tryby przyznawania bonifikat – wątpliwości związane z trybem wnioskowym oraz automatycznym przyznawaniem bonifikat
12:00

Przerwa na lunch

13:00
av

Tomasz
Wróblewski

av

Michał
Wach

Reklamacje z punktu widzenia przedsiębiorstw energetycznych

 • Podstawy formułowania roszczeń przez przedsiębiorstwa energetyczne wobec odbiorców lub innych podmiotów
 • Blackout – sytuacje sporne i możliwe roszczenia
 • Kradzież energii – możliwe działania przedsiębiorstwa energetycznego
14:15

Przerwa kawowa i czas na networking

14:30
av

Michał
Wach

av

Paweł
Bury

Reklamacja złożona – co dalej? Możliwe postępowania i ich przebieg

 • Zasady prowadzenia postępowania przed Prezesem URE lub Koordynatorem ds. negocjacji
 • Podstawy wniesienia odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Postępowania niestandardowe – zwrot ulgi OZE, odmowa zatwierdzenia taryfy
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wątpliwości w zakresie niestandardowych warunków obliczenia ceny na 2019 r.
 • Nieuprawnione wstrzymanie dostaw energii a żądanie uruchomienia sprzedaży rezerwowej
 • Nowe tryby przyznawania bonifikat – wątpliwości związane z trybem wnioskowym oraz automatycznym przyznawaniem bonifikat
 • Blackout – sytuacje sporne i możliwe roszczenia
 • Kradzież energii – możliwe działania przedsiębiorstwa energetycznego
 • Zasady prowadzenia postępowania przed Prezesem URE lub Koordynatorem ds. negocjacji
 • Podstawy wniesienia odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Postępowania niestandardowe – zwrot ulgi OZE, odmowa zatwierdzenia taryfy

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Szkolenie dedykujemy branży energetycznej. W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Reklamacji
 • Obsługi klienta
 • Sprzedaży i rozliczeń
 • Obsługi odbiorców
 • Windykacji i odzyskiwania należności
 • Prawnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe otoczenie regulacyjne a zarządzanie reklamacjami w spółkach energetycznych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 22.08.2019 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 22.08.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.09.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe otoczenie regulacyjne a zarządzanie reklamacjami w spółkach energetycznych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Wróblewski

Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Jacek Karp

Consultant, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Michał Wach

Radca prawny, Senior Consultant, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Paweł Bury

Consultant, Olesiński & Wspólnicy

Partnerzy

sare capital24tv olesinski_logo