Nowe regulacje w zakresie ograniczeń emisji do powietrza

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł

Data: 06-07.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Miłosz
Tomasik

av

Dr
hab.
Grzegorz
Wielgosiński

Ustanowienie przez Parlament Europejski nowych limitów głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla Unii Europejskiej

 • zakres nowelizacji dyrektywy o krajowych pułapach zanieczyszczeń (NEC) – przekazywanie Komisji Europejskiej programów kontroli zanieczyszczenia powietrza, wszelkich informacji z monitoringu oraz bilansów i prognoz emisji
 • nowe limity w zakresie emisji dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu
 • nowe regulacje w obszarze ograniczenia emisji pyłów (niemetanowych lotnych związków organicznych)
11:15

Przerwa kawowa

11:30
av

Zbigniew
Kozłowski

Aktualne zagadnienia związane z systemem handlu emisjami gazów cieplarnianych

 • system handlu uprawnieniami do emisji – sposób funkcjonowania
 • zasady rozdziału uprawnień do emisji
 • możliwość pozyskania dodatkowych bezpłatnych uprawnień do emisji przez przemysł, w tym ciepłownictwo
 • pozostałe mechanizmy zmiany przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji
 • kształt systemu EU ETS po 2020 roku
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Kornelia
Piela

Konkluzje BAT jako element kontrolowania emisji instalacji energetycznego i przemysłowego spalania

 • konkluzje BAT w prawie polskim i europejskim – uwarunkowania regulacyjne
 • graniczne wielkości emisji a standardy emisyjne
 • relacje pomiędzy Konkluzjami BAT a derogacjami
 • praktyczne wątpliwości dotyczące Konkluzji BAT
14:45
av

Stanisław
Błach

Proces rewizji dokumentu BREF LCP

 • kwestie dyskutowane w ramach Technicznej Grupy Roboczej oraz te istotne dla Polski
 • finalne uzgodnienia w ramach prac nad BREF LCP
 • ustalenia z Forum Wymiany Informacji (Art. 13 IED) z 20 października 2016 r.
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Miłosz
Tomasik

Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT

 • graniczne wielkości emisyjne – charakter prawny i miejsce w regulacjach o emisjach przemysłowych
 • przesłanki przyznania odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych
 • kwestie formalno-prawne w zakresie przyznawania odstępstwa
 • kalkulacja poniesionych kosztów a korzyści środowiskowe
 • ewentualne formy i zakres odstępstwa
10:45

Przerwa kawowa

11:15
av

Mgr
inż.
Robert
Żmuda

Eksploatacja instalacji energetycznego spalania po przyjęciu konkluzji BAT dla LCP – case study

12:45

Przerwa na lunch

13:30
av

Agnieszka
Skorupińska

Konkluzje BAT jako podstawa do ustalania warunków pozwolenia zintegrowanego

 • konkluzje BAT jako podstawa do ustalania warunków pozwolenia zintegrowanego – uwarunkowania regulacyjne
 • konieczność zmiany pozwoleń zintegrowanych w kontekście harmonogramu procesu inwestycyjnego
 • metodyka przeprowadzania zmian w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją Konkluzji BAT
 • odstępstwo od Konkluzji BAT jako element pozwoleń zintegrowanych
 • praktyczne wątpliwości w procesie zmiany pozwoleń zintegrowanych w związku z publikacją Konkluzji BAT
15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Ustanowienie przez Parlament Europejski nowych limitów głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla Unii Europejskiej
 • Ustawa o systemie handlu emisjami – aktualne wytyczne a nowe obowiązki
 • Konkluzje BAT jako element kontrolowania emisji instalacji energetycznego i przemysłowego spalania
 • Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych określonych w konkluzjach BAT
 • Konkluzje BAT jako podstawa do ustalania warunków pozwolenia zintegrowanego
 • Eksploatacja instalacji energetycznego spalania po przyjęciu konkluzji BAT dla LCP – case study

Dlaczego warto wziąć udział?

Parlament Europejski przegłosował w listopadzie nowe limity głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla państw UE, w tym dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu. Dzięki przyjęciu tych przepisów stopniowo ma się poprawiać jakość powietrza. Mowa w tym przypadku o nowelizacji dyrektywy o krajowych pułapach zanieczyszczeń (NEC), nad którą prace trwały od 2013 roku. Przepisy redukują szkodliwe emisje głównie z przemysłu oraz elektrowni. Krajowe zobowiązania do emisji mają dotyczyć okresu po 2020 roku, ale ustalono też cele na okres od 2030 roku.
Równie istotne jest też to, że Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie limitu emisji CO2 dla wspieranych z publicznych pieniędzy wytwórców energii elektrycznej, którzy mieliby działać w ramach rynku mocy. Ma to zapobiegać ukrytemu subsydiowaniu elektrowni węglowych oraz może znacząco wpłynąć na zmiany w systemie handlu emisjami.
Wiele uwagi podczas wydarzenia poświęcimy konkluzjom BAT dla energetyki, głownie dla dużych obiektów spalania, których finalnego kształtu możemy spodziewać się w pierwszej połowie 2017 r. Konkluzje stanowią największe wyzwanie dla sektora, pod kątem zaostrzonych wymogów emisyjnych, będą również miały wpływa na kształt pozwoleń zintegrowanych.
Uzyskają Państwo również praktyczną wiedzę w kwestii efektywnego użytkowania instalacji, oraz przeciwdziałania ryzykom związanym z niedostosowaniem się do nowych wytycznych. Prelegenci dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości w obszarze dostosowania instalacji i prowadzonej działalności do nowych standardów.

Grupa docelowa:

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) oraz przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego,  koksowniczego, gospodarki odpadami.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, przedstawicieli departamentów i działów:

 • Ochrony Środowiska i Ekologii
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Inwestycji i Technicznych
 • Badania i Rozwoju
 • Prawnego
 • Strategii

Kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu.
Firmy doradcze obsługujące ww. sektory.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 02.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 02.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe regulacje w zakresie ograniczeń emisji do powietrza „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 02.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 02.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe regulacje w zakresie ograniczeń emisji do powietrza (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 02.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 02.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Miłosz Tomasik

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Zbigniew Kozłowski

Adwokat, of Counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Kornelia Piela

Adwokat, Associate, Dentons

avatar

Stanisław Błach

Zastępca Dyrektora ds. Regulacji Środowiskowych, EDF Polska S.A.

avatar

Agnieszka Skorupińska

Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS

avatar

Dr hab. Grzegorz Wielgosiński

Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska w Katedrze Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

avatar

Mgr inż. Robert Żmuda

Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A.

Partnerzy