Nowe wymogi dla TFI i dystrybutorów pod reżimem MiFID II

Grupa tematyczna:
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 28-29.05.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Jakub
Ziemba

av

Joanna
Niewiadomska

Wzmocnienie przepisów dotyczących prowadzania działalności przez firmy inwestycyjne z uwzględnieniem zaostrzonych wymogów organizacyjnych

 • Tryb i warunki prowadzenia działalności przez TFI – nowe rozporządzenie wykonawcze
 • Podejmowanie czynności prawnych podnoszących jakość świadczonych usług przez TFI na rzecz Klienta
 • Uprawnienia nadzorcze KNF wobec TFI uregulowane nową Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi
 • Wyeliminowanie niedociągnięć organizacyjnych oraz przypadków podejmowania nadmiernego ryzyka lub braku kontroli ze strony TFI
 • Zarządzanie portfelami instrumentów finansowych przez TFI - nowe obowiązki
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Grzegorz
Pawłowski

Zasady prowadzenia działalności przez dystrybutorów

 • Organizacja procesów dystrybucji własnej przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Nowe normy prawne wyrównujące świadczenie usług TFI oraz regulacyjne ujednolicenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla wszystkich rodzajów dystrybutorów
 • Wytyczne ESMA z dnia 05.02.2018, w celu ustalenie strategii dystrybucji zdefiniowanej przez dystrybutora
 • Dystrybucja przez TFI jednostek uczestnictwa własnych funduszy inwestycyjnych - gdzie i jak jest to uregulowane? 
 • Kategoryzacja jednostek uczestnictwa - zbywane bezpośrednio przez fundusz oraz pośrednio przez pozostałych dystrybutorów, w tym przez towarzystwa dystrybuujące jednostki uczestnictwa własnych funduszy inwestycyjnych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Tomasz
Masiarz

Przepisy normujące wynagrodzenia dystrybutorów z tytułu świadczonych usług

 • Wytyczne UKNF w zakresie wynagradzania dystrybutorów – rozwiązania regulacyjne
 • Ograniczenie wysokości pobieranego wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi
 • Ograniczenia prawne w pobieraniu opłaty dystrybucyjnej przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Sprzedaż poszczególnych usług przez dystrybutorów zgodnie z wytycznymi Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Krzysztof
Filipek

Zaostrzenie wymogów w zakresie Zachęt

 • Zachęty i ich wpływ na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Stosowanie zachęt w procesie dystrybucji produktów oferowanych przez TFI
 • Ograniczenia dotyczące zachęt przy doradztwie niezależnym i zarządzaniu portfelem
 • Utrzymanie zachęt poprzez świadczenie odpowiednio wysokiej jakości usług przez dystrybutorów
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Julia
Trzmielewska

Wytyczne ESMA z dnia 05.02.2018 dotyczące sprawowania obowiązków producentów i dystrybutorstw w TFI

 • Określanie potencjalnego rynku docelowego przez producenta oraz dystrybutora – stosowanie kategorii, które należy uwzględnić
 • Określanie i ocena rynku docelowego przez dystrybutora: interakcje z usługami inwestycyjnymi
 • Związek pomiędzy strategią dystrybucji producenta a jego definicją rynku docelowego
 • Przeprowadzanie przez producenta i dystrybutora regularnego przeglądu w celu właściwej oceny, czy produkty i usługi trafiają na rynek docelowy
 • Rozgraniczenie obowiązków dotyczących TFI i dystrybutorów – case studies
 • Wytyczne dotyczące wymogów w zakresie zarządzania produktami zgodnie z MiFID II
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Networking

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Prowadzenie działalności przez TFI – nowe rozporządzenia wykonawcze
 • Unbundling
 • Dystrybucja wynagrodzeń
 • Kategoryzacja jednostek uczestnictwa
 • Obowiązki dystrybutorów i producentów w TFI

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Regulacje wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w istotny sposób wpłyną na działanie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Na wydarzeniu zostaną omówione kwestie regulacyjne, jak również nowe wymogi dla dystrybutorów. Podczas konferencji Eksperci omówią:

 • zasady prowadzenia działalności przez dystrybutorów
 • płatność za research od płatności za trading w relacjach pomiędzy zarządzającymi funduszami i domami maklerskimi
 • wytyczne UKNF w zakresie wynagradzania dystrybutorów
 • zachęty i ich wpływ na TFI
 • rozgraniczenie obowiązków dla TFI i dystrybutorów
 • normy prawne wyrównujące świadczenia usług TFI

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencja kierowana jest do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. W szczególności zapraszamy Prezesów i Członów Zarządu, Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

 • Prawnych
 • Compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe wymogi dla TFI i dystrybutorów pod reżimem MiFID II „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.03.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe wymogi dla TFI i dystrybutorów pod reżimem MiFID II (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Masiarz

Prawnik, Partner, Kancelaria Prawna Dubiński, Jeleński, Masiarz i Wspólnicy

avatar

Jakub Ziemba

Radca Prawny, Counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Joanna Niewiadomska

Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Krzysztof Filipek

Adwokat, Kancelaria Prawna Dubiński, Jeleński, Masiarz i Wspólnicy

avatar

Julia Trzmielewska

Associate, Kancelaria Gessel, Koziorowski sp. k.

avatar

Grzegorz Pawłowski

Senior Lawyer, Noble Funds TFI S.A.

Partnerzy