Nowe zasady funkcjonowania polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych – wdrożenie unijnych regulacji

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Finanse, TFI

Tagi: polityka wynagrodzeń | CRDV/CRRII | polityka premiowa | wynagrodzenia zmienne

Data: 12-13.04.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 18.03-13.04.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:30

Zasady wynagradzania w banku na podstawie zaktualizowanej Rekomendacji Z

 • Wysokość wynagrodzenia uzasadniona zakresem obowiązków i odpowiedzialności
 • Wynagradzanie pracowników wybranych jednostek organizacyjnych (w tym HR)
 • Identyfikowanie kluczowych funkcji w banku oraz opracowanie zasad powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje
 • Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz ocen i awansów o przejrzystym i obiektywnym charakterze

Michał Kibil
DGTL LAW

11:00

Przerwa

11:30

Nowe wytyczne EBA dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń oraz nowelizacja prawa bankowego – dostosowanie prawa krajowego do wymogów CRD V w zakresie wynagrodzeń kluczowych pracowników

 • Konieczność zachowania zasady równego wynagrodzenia pracowników bez względu na płeć
 • Zasady przyznawania odpraw i premii retencyjnych kluczowym pracownikom
 • Modyfikacja okresów minimalnego odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego 
 • Określenie kategorii personelu i ich wpływu na profil ryzyka banku
 • Określenie minimalnej kwoty wynagrodzenia pracowników
 • Wynagrodzenia wypłacane w instrumentach finansowych

Paweł Sobol
Bank Pekao S.A

13:00

Przerwa

13:30

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu oraz członków rady nadzorczej instytucji finansowych notowanych na GPW – nowy obowiązek od 2021 roku

 • Treść sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu oraz rady nadzorczej w świetle Dyrektywy SRD II oraz najnowszych wytycznych Komisji Europejskiej
 • Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej za przygotowanie sprawozdania o wynagrodzeniach
 • Zatwierdzanie sprawozdania o wynagrodzeniach przez Walne Zgromadzenie – uchwała czy dyskusja?
 • Publikacja sprawozdania o wynagrodzeniach

Bartosz Tomanek
PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

15:00

Zakończenie I dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:30

Przegląd polityk wynagrodzeń oraz zmiany w indywidualnych umowach o pracę lub menadżerskich z kluczowymi pracownikami

 • Wpływ dyrektywy CRD V i rozporządzenia CRR II na kształtowanie polityki wynagrodzeń w stosunku do kadry zarządzającej
 • Systemy zarządzania ryzykiem a polityka wynagrodzeń
 • Aktualizacja dokumentacji w polityce wynagrodzeń
 • Raportowanie w polityce wynagrodzeń
 • Współpraca działów HR z organami nadzorczymi w zakresie polityki wynagrodzeń

Magdalena Skwara
Raczkowski

11:00

Przerwa

11:30

Polityka premiowa w praktyce

 • Ustalanie premii na podstawie oceny zrównoważonych i dostosowanych do ryzyka wyników
 • Przyznawanie i wypłata wynagrodzenia zmiennego pracownikom w warunkach pandemii 
 • Komunikat EUNB oraz UKNF – wymóg przeglądu praktyk w zakresie nagradzania pracowników w związku z konieczną ostrożnego zarządzania kapitałem pod wpływem pandemii COVID-19
 • Problematyka regulaminów premiowania

Ewa Badowska-Domagała
Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała

13:00

Przerwa

13:30

Uprawnienia KNF w zakresie kontroli polityki wynagrodzeń

 • Kontrola organu nadzoru w zakresie wdrożenia unijnych wytycznych
 • Sankcje za naruszenie przepisów w zakresie polityki wynagrodzeń

Michał Kibil
DGTL LAW

15:00

Zakończenie II warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych stała się w ostatnim czasie bardzo ważnym tematem, ze względu na pandemię i to, jakie niesie ona za sobą konsekwencje oraz ze względu na mnogość unijnych regulacji, które należy wdrożyć. Chcemy pokazać Państwu, jak zaimplementować wszystkie zmiany prawne do systemu płac. Zaprosiliśmy Ekspertów, którzy omówią w praktyczny sposób, jak prawidłowo powinna funkcjonować polityka wynagrodzeń, po dostosowaniu jej do wytycznych pakietu CRDV/CRRII, nowelizacji prawa bankowego oraz komunikatu EUNB i UKNF. Przedstawią również, jaki wpływ ma dyrektywa SRDII na wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej oraz na sprawozdania. Podzielą się z Państwem wskazówkami, jak ma wyglądać realizacja wynagrodzeń zmiennych w czasie pandemii, jak stosować politykę premiową oraz w jaki sposób KNF będzie nadzorował działania instytucji finansowych. Serdecznie zapraszamy!

Grupa docelowa
Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, a w szczególności zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • wynagrodzeń i benefitów
 • systemów motywacyjnych
 • personalnych
 • kadr i płac
 • HR

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe zasady funkcjonowania polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych – wdrożenie unijnych regulacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 695 zł + 23% VAT do 17.03.2021 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT po 17.03.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.04.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe zasady funkcjonowania polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych – wdrożenie unijnych regulacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Sobol

Paweł Sobol

Adwokat, Bank Pekao

Bartosz Tomanek

Bartosz Tomanek

Adwokat,  PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz  | Littler

Ewa Badowska-Domagała

Ewa Badowska-Domagała

Radca Prawny, Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała

Michał Kibil

Michał Kibil

DGTL LAW

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij