Nowe zasady pozyskiwania decyzji środowiskowych w oparciu o zmiany regulacyjne

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł, Branża budowlana

Data: 16-17.04.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Agnieszka
Skorupińska

Pozyskanie decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym – case study

 • Przenoszenie obowiazku uzyskania dś z Inwestora na Wykonawcę – analiza podstaw prawnych oraz orzecznictwa w tym zakresie
 • Dś a przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 • Przypadki postępowań od pomysłu do pozwolenia na budowę (schematy graficzne)
 • Ile czasu zgodnie z prawem potrwa dopełnienie obowiązków formalnych od momentu rozpoczęcia procedury uzyskania dś? ( schematy czasowe)
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Miłosz
Tomasik

Przepisy nowego Prawa wodnego w kontekście uzyskiwania decyzji środowiskowych

 • Kiedy i w jakim zakresie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
 • Dokonanie oceny wodnoprawnej w przypadku kiedy nie została wydana DŚ
 • Aktualny system opłat za korzystanie z usług wodnych jako istotny czynnik przy planowaniu inwestycji
 • Możliwości dotyczące przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dawid
Krakowiak

Szacowanie dodatkowych ryzyk środowiskowych w procesie inwestycyjnym oraz w ramach eksploatacji przedsięwzięcia

 • Potencjalne ryzyka związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia w oparciu o jego rodzaje, w tym prawne, finansowe i techniczne
 • Przewidywanie dodatkowych kosztów po wydaniu DŚ dla realizacji, eksploatacji oraz potencjalnej sprzedaży inwestycji
 • Ryzyka i koszty inwestycji a pierwotne założenia projektowe
15:30
av

Agnieszka
Skorupińska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Zakres opłat za korzystanie ze środowiska
 • Sposób wyliczania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska
 • Administracyjne kary pieniężne
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska a opłaty ze usługi wodne
 • Wątpliwości praktyczne
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dominik
Wałkowski

Nowe ryzyka prawne związane z realizacją inwestycji po uzyskaniu decyzji środowiskowej

 • Zmiany w postępowaniach odwoławczych od decyzji środowiskowych - ryzyka dla przebiegu procesu inwestycyjnego
 • Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków wynikających z decyzji środowiskowej
 • Dodatkowe obowiązki wynikające z decyzji środowiskowej - ich wpływ na realizację inwestycji
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Duchniak

Zmiany przepisów do ustawy o OOŚ w kontekście przedstawienia niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji środowiskowej

 • Zmiany dotyczące wymaganych dokumentów w związku z przedkładaniem raportów o odziaływaniu na środowisko
 • Konsekwencje dla przedsiębiorstw wynikające z nowych obowiązków dokumentacyjnych
 • Kwestie wskazania wariantowości przedsięwzięć w raportach (warianty realne i fikcyjne, szczegółowość analizy wpływu wariantów w raporcie)
 • Najczęściej popełniane błędy w przypadkach przygotowywania karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Sergiusz
Urban

Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych przez organy administracji publicznej (marszałek województwa, organy Wód Polskich)

 • Interpretacje przepisów z perspektywy urzędu
 • Procedura dotycząca przyjmowania wniosków
 • Możliwości i przypadki zmian decyzji środowiskowych
 • Przykłady wydanych dś w kontekście popełnionych błędów oraz dobre praktyki odnośnie składania wniosków
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

W związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego, od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać także znowelizowane przepisy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Nowe regulacje w brzmieniu przewidzianym przez nowe Prawo wodne nie są jednak wolne od wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego też zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym przede wszystkim zmian w przypadku wydawania decyzji środowiskowych. Podczas konferencji znakomici Eksperci omówią m.in. następujące zagadnienia:

 • pozyskanie decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym – case study
 • przepisy nowego Prawa wodnego w kontekście uzyskiwania decyzji środowiskowych
 • nowe ryzyka prawne związane z realizacją inwestycji po uzyskaniu decyzji środowiskowej
 • zmiany przepisów do ustawy o OOŚ w kontekście przedstawienia niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji środowiskowej
 • opiniowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych przez organy administracji publicznej (marszałek województwa, organy Wód Polskich)
 • szacowanie dodatkowych ryzyk środowiskowych w procesie inwestycyjnym oraz w ramach eksploatacji przedsięwzięcia

Grupa docelowa:

Konferencja kierowana jest do osób odpowiedzialnych za uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a w szczególności do przedstawicieli działów ochrony środowiska, inwestycji i infrastruktury w firmach z sektora:

 • energetycznego
 • gazowniczego i naftowego
 • ciepłowniczego
 • przemysłowego
 • telekomunikacyjnego
 • transportu
 • budowlanego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe zasady pozyskiwania decyzji środowiskowych w oparciu o zmiany regulacyjne „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 27.02.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 13.03.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 13.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe zasady pozyskiwania decyzji środowiskowych w oparciu o zmiany regulacyjne (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Miłosz Tomasik

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Dominik Wałkowski

Adwokat, Partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy

avatar

Dr Sergiusz Urban

Doradca, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

avatar

Dawid Krakowiak

Associate, Zespół Prawa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Kancelaria Dentons

avatar

Agnieszka Skorupińska

Counsel , Adwokat, CMS Cameron McKenna

avatar

Tomasz Duchniak

Radca Prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak