Nowe zasady rozliczeń odbiorców końcowych w oparciu o zmiany w prawie energetycznym

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 20-21.05.2019 r.

Cena: 0 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Łukasz
Jankowski

Konstrukcja limitowania cen i jej dopuszczalność w kontekście postanowień dyrektywy o wspólnych zasadach rynku energii w UE vs przepisy krajowe

 • Konsekwencje dla spółek energetycznych związane z tzw. ustawą prądową – m.in. zamrożenie taryf na dystrybucję i problem z realizacją obowiązków z zakresu utrzymania infrastruktury sieciowej
 • Problematyka przyznania pomocy publicznej – stanowisko Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej oraz propozycje zmian w ustawie z 28 grudnia 2018 r.
10:45

Przerwa kawowa i czas na networking

11:00
av

Kinga
Węgrzyn

Rozliczania klientów będących prosumentami – najczęstsze problemy

 • Rozliczanie na podstawie bilansowania międzyfazowego oraz systemu upustów
 • Rozliczanie akcyzy w kontekście prosumentów
 • Wymiana informacji pomiędzy operatorem a spółką obrotu w obszarze nowej kategorii klientów
12:15
av

Grzegorz
Pizoń

Nowe rozporządzenie taryfowe i jego wpływ na relacje z odbiorcą końcowym oraz systemy bilingowe i księgowe

 • Rozliczanie składników opłat na fakturach prognozowych i rozliczeniowych klientów indywidualnych i biznesowych
 • Problem podwójnego fakturowania – sposoby rozwiązania sytuacji
 • Relacje z firmami, których warunki cenowe nie wynikały z taryf a z odrębnych negocjacji
 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie przekroczenia mocy umownej
13:15

Przerwa na lunch

14:15
av

Jan
Sakławski

Ryzyko sporów sądowych wynikających z podwyższenia cen energii

 • Dopuszczalność postanowień zawierających mechanizm podwyższania ceny. Czy można zgodnie z prawem zmienić cenę energii bez aneksowania umowy?
 • Relacja pomiędzy ustawą „cenową” a postanowieniami umów
 • Kwestie intertemporalne wynikające ze zmiany wysokości podatku akcyzowego. Jaka data determinuje wysokość stawki (wystawienie faktury, sprzedaż energii, dostarczenie energii)? Czy zmiana wysokości podatku zmienia cenę energii dla odbiorcy końcowego?
 • Możliwości ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z zamrożeniem cen energii na podstawie ustawy z 28 grudnia 2018 r.
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:45
av

Dominik
Sołtysiak

Operator i sprzedawca – problematyka rozliczeń z wytwórcami

 • Koszty energii wprowadzonej do sieci – perspektywa OSD i spółek obrotu
 • Relacja z dużymi podmiotami z koncesją na wytwarzanie
 • Czy kontrakty na zakup energii na pokrycie strat w sieci elektroenergetycznej można renegocjować w związku z wejściem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym?
 • Zasady naliczania opłaty kogeneracyjnej – dla kogo, kto jest zwolniony, kto sam odprowadza opłatę, kto co miesiąc przekazuje oświadczenia o wolumenie do naliczenia opłaty?
11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:30
av

Aleksandra
Zielonka

Proces zmiany sprzedawcy po 30 czerwca 2018 – problem z definicją cennika i identyfikacją spółki obsługującej

 • Wyzwanie: brak uregulowań dla cen energii w sprzedaży rezerwowej, których sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii
 • Jak rozwiązać problem gdy nowy Sprzedawca „zapomni” zgłosić pewnej puli punktów poboru energii do procesu zmiany sprzedawcy i punkty te wpadną na umowę rezerwową?
 • Jak zrekompensować straty finansowe odbiorcy, którego punkty poboru wpadły na umowę rezerwową?
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Tomasz
Janaszczyk

Weryfikacja wniosków w zakresie bonifikat dotyczących jakości obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej

 • Funkcjonowanie bonifikat za nieudzielenie (na żądanie odbiorcy) informacji w sprawie zasad rozliczeń i aktualnych taryf
 • Przyznawanie bonifikat w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej i ciepła
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Dyrektywa o wspólnych zasadach rynku energii w UE vs przepisy krajowe
 • Konsekwencje dla spółek energetycznych związane z tzw. ustawą prądową
 • Zasady naliczania opłaty kogeneracyjnej
 • Nowe rozporządzenie taryfowe i jego wpływ na relacje z odbiorcą końcowym
 • Problem podwójnego fakturowania – rozwiązania
 • Ryzyko sporów sądowych ze spółkami obrotu jako konsekwencja sytuacji przedsiębiorców, którzy zawarli umowy na 2019 przed 30 czerwca 2018 r.
 • Rozliczania klientów będących prosumentami
 • Wyzwanie: brak uregulowań dla cen energii w sprzedaży rezerwowej
 • Weryfikacja wniosków w zakresie bonifikat dotyczących jakości obsługi odbiorców

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Początek roku 2019 przyniósł branży energetycznej bardzo dużo zmian prawnych. Na naszym wydarzeniu specjaliści przedstawią prawidłowe ich wdrożenie oraz zapoznają uczestników ze wszystkimi ich szczegółami. Podczas wystąpień objaśnią zapisy Dyrektywy o wspólnych zasadach rynku energii UE, opowiedzą o rozporządzeniu do ustawy prądowej – jak wpłynie ona na przedsiębiorstwa? Uczestnicy zgłębią wiedzę o nowych zasadach naliczania opłat kogeneracyjnych, a także o nowym rozporządzeniu taryfowym. Jak rozliczać prosumentów? Jak chronić przedsiębiorstwo przed ryzykiem sporów sądowych z Klientami odnośnie zmian cen energii i zasad umów? Jak weryfikować wnioski w zakresie bonifikat? Jak rozwiązać problem podwójnego fakturowania? Te i inne kwestie, które rodzą wątpliwości zostaną wyjaśnione na konferencji. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Członków zarządów, dyrektorów, kierowników i specjalistów z branż: energetyka, (operatorzy i spółki obrotu), gazownictwo, kogeneracja.

Działy, do których kierujemy wydarzenie:

 • Energetyczny
 • Finansowy
 • Techniczny
 • Kontroling
 • Sprzedaż
 • Rozliczeń i Analiz
 • Sprawozdawczości
 • Zmiany sprzedawcy
 • Rozwoju rynku
 • Regulacji
 • Operacyjny
 • Obrót/Handel/Dystrybucja

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe zasady rozliczeń odbiorców końcowych w oparciu o zmiany w prawie energetycznym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 04.04.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.04.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe zasady rozliczeń odbiorców końcowych w oparciu o zmiany w prawie energetycznym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Łukasz Jankowski

Partner, Head of Energy, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Grzegorz Pizoń

Counsel w Kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions)

avatar

Jan Sakławski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

avatar

Aleksandra Zielonka

Aplikant adwokacki, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnic

avatar

Tomasz Janaszczyk

Radca Prawny, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy

avatar

Dominik Sołtysiak

Adwokat, Kancelaria BSJP

avatar

Kinga Węgrzyn

Prawnik, wieloletni pracownik URE, mediator

Partnerzy