Nowe zasady współpracy pomiędzy depozytariuszami i subdepozytariuszami

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 26.09.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Tomasz
Majkowycz

Odpowiedzialność depozytariusza podczas współpracy z subdepozytariuszami

 • Zakres odpowiedzialności depozytariusza podczas zlecania czynności subdepozytariuszom
 • Konsekwencje niedopełnienia obowiązków przez depozytariusza
 • Obowiązek bieżącego nadzoru wykonywania przez subdepozytariusza powierzonych mu czynności oraz okresowych kontroli ich wykonywania
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Edyta
Juszczyńska

Praktyczne elementy powierzenia obowiązków depozytariusza – nowe zasady

 • Analiza kryteriów podmiotowych, które musi spełniać subdepozytariusz
 • Czynności przedkontraktowe przed podjęciem  współpracy z subdepozytariuszem – procedura  należytej staranności przy wyborze subdepozytariusza – co obejmuje i czemu służy
 • Przesłanki do zawarcia umowy z subdepozytariuszami, w tym przesłanki negatywne, które uniemożliwiają nawiązanie relacji z subdepozytariuszem
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Łukasz
Zalewski

Analiza subdepozytariusza pod względem spełnienia wymogów formalnych

 • Dodatkowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy zawieraniu umów subdepozytowych
 • Rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie wymogów umownych
 • Oddziaływanie TFI na podjęcie współpracy pomiędzy depozytariuszem i subdepozytariuszem
15:30

Przykłady umów subdepozytowych

 • Zawieranie umów w sytuacji, gdy depozytariusz nie może prowadzić rejestru rachunków papierów wartościowych i musi outsourcing'ować ten obowiązek
 • Umowy z zagranicznymi podmiotami (bankami lub zagranicznymi firmami inwestycyjnymi) przy nabywaniu przez Klienta papierów zagranicznych - w zakresie przechowywania aktywów nabytych przez fundusz w kraju, w którym depozytariusz nie posiada swoich destynacji
 • Zawieranie umów powierzenia w ramach funduszy, w których środki pieniężne nie stanowią aktywów rejestrowanych, lecz są aktywami utrzymywanymi
 • Umowy subdepozytowe, przy akcjach zdeponowanych, gdy są przedmiotem zabezpieczenia
17:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Odpowiedzialność depozytariusza
 • Zasady powierzenia obowiązków
 • Wymogi formalne subdepozytariusza
 • Umowy subdepozytowe

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W związku z wejściem w życie Ustawy o funduszach inwestycyjnych powstaje dodatkowa możliwość powierzenia obowiązków depozytariusza przedsiębiorcy albo przedsiębiorcy zagranicznemu. Podczas warsztatu przedstawione zostanie zagadnienie umów pomiędzy depozytariuszami i subdepozytariuszami – wraz z przykładami z praktyki  i dodatkowymi elementami, które należy wziąć pod uwagę. Prelegenci przedstawią zakres odpowiedzialności depozytariusza w obliczu takiej współpracy. 

Grupa docelowa:

Na warsztat zapraszamy osoby na stanowiskach kierowniczych i managerskich z departamentów: powierniczych, compliance, finansowych, wyceny funduszy i operacyjnych od strony depozytariusza. Zakres tematyczny będzie przydatny również specjalistom, którzy współpracują z subdepozytariuszami. 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe zasady współpracy pomiędzy depozytariuszami i subdepozytariuszami „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 24.08.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 24.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.09.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe zasady współpracy pomiędzy depozytariuszami i subdepozytariuszami (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Majkowycz

Adwokat, MKP Majkowycz Kancelaria Prawna

avatar

Edyta Juszczyńska

Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska

avatar

Łukasz Zalewski

Radca Prawny, Wspólnik Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych, współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego

Partnerzy