Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Grupa tematyczna:
Energetyka, Branża budowlana, Branża deweloperska, Prawo, Telekomunikacja

Data: 22.05.2017 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Dostęp do infrastruktury technicznej

 • Co to jest infrastruktura techniczna?
 • Kto może ubiegać się o dostęp, a kto zobowiązany jest go udzielić i na jakich warunkach?
 • Na czym polega prawo żądania informacji i inspekcji infrastruktury technicznej?
 • Jakie uprawnienia ma Prezes UKE?
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Dostęp do infrastruktury technicznej i sieci telekomunikacyjnej

 • W jakich wypadkach i na jakich warunkach można ubiegać się o dostęp?
 • Jakie są zasady udostępniania?
 • Co może Prezes UKE?
11:15

Dostęp do nieruchomości i budynków (art. 30 i 33 ustawy, art. 139 ustawy Prawo telekomunikacyjne)

 • Na czym dostęp może polegać?
 • Na kim ciąży obowiązek zawarcia umowy i na jakich zasadach?
 • Kiedy można wykonać własną instalację budynku?
 • Czy dostęp jest odpłatny?
 • Co gdy w miejsce dotychczasowego właściciela pojawia się jego następca prawny?
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

 • Co to jest?
 • Jakie informacje ma zawierać i kto jest zobowiązany je przekazywać?
 • Na jakich zasadach informacje będą udostępniane?
14:15

Koordynacja robót budowlanych

 • Na czym polega i kiedy jest możliwa?
 • Kiedy wniosek o koordynację uwzględnia się a kiedy możliwa odmowa?
 • Na jakich zasadach przebiega koordynacja?
15:00

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

 • Jakie są nowe zasady udostępniania i opłaty kanałów technologicznych?
 • Czy zmieniło się coś w zakresie zasad i opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym?
 • Zmiany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Jakie są zasady i terminy koordynacji usytuowania projektowanych sieci?
 • Jak przebiega narada koordynacyjna?
 • Przepisy przejściowe  
 • Jak nowe przepisy wchodzą w życie i jaki mają wpływ na toczące się postępowania? 
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Dostęp do infrastruktury technicznej
 • Dostęp do infrastruktury technicznej i sieci telekomunikacyjnej
 • Dostęp do nieruchomości i budynków (art. 30 i 33 ustawy, art. 139 ustawy Prawo telekomunikacyjne)
 • Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji
 • Koordynacja robót budowlanych
 • Zmiany w ustawie o drogach publicznych
 • Zmiany w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Przepisy przejściowe 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Nowelizacja megaustawy ma istotny nie tylko wpływ na działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych ale także na podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz dodatkowo na deweloperów i wspólnoty mieszkaniowe. Na szkoleniu rozważymy wprowadzenie odpowiednich procedur prawnych i biznesowych związanych z zapewnianiem dostępu do posiadanej i planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej, w tym weryfikacja zawartych umów dostępowych oraz przygotowanie tzw. ofert ramowych na dostęp do infrastruktury technicznej jeszcze przed 1 stycznia 2017 r.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do sektora Budowlanego, Energetycznego i Telekomunikacyjnego:

 • przedstawicieli działów prawnych
 • przedstawicieli działów Inwestycji
 • przedstawicieli działów Technicznych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 21.04.2017 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 21.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Gąsecka

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci spółka partnerska

Partnerzy