Obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR - ochrona przed sankcjami w praktyce

Grupa tematyczna:
Finanse, Prawo

Data: 27-28.05.2019 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

8:45
av

Marek
Szczepanik

Podstawy prawne wdrożenia MDR

 • Przepisy unijne
 • Przepisy krajowe
 • MDR a przepisy prawa podatkowego
10:00

Przerwa kawowa i czas na networking

10:15
av

Aleksandra
Woś

Kiedy powstaje obowiązek raportowania?

 • Jakie schematy są objęte obowiązkiem?
 • Zakres przedmiotu raportowania – definicje i wytyczne schematów podatkowych
 • Podmioty zobowiązane do raportowania – powinności
12:15

Przerwa na lunch

13:00
av

Magdalena
Zasiewska

Zakres raportowania informacji

 • Przesłanki, korzyści podatkowe
  • Raportowanie schematów transgranicznych
  • Raportowanie schematów krajowych
  • Terminy raportowania, w tym terminy wstecz
14:15
av

Dorota
Dąbrowska

Obowiązki wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

 • Raportowanie przez:
  • Promotora
  • Wspomagającego
  • Korzystającego
  • Okoliczności zwalniające z obowiązku raportowania – jakie?
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

dr
Michał
Bernat

Objaśnienia Ministra Finansów do przepisów Ordynacji podatkowej z dnia 31 stycznia 2019r.

 • Sposób raportowania –wytyczne Ministerstwa Finansów
 • Zastosowanie klauzuli obejścia prawa podatkowego – od 1 stycznia 2019r – jakie wprowadza zmiany?
 • Dodatkowe zobowiązania podatkowe – rozdział 6a ordynacji podatkowej
11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:15
av

Beata
Krokos

Konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków MDR i ograniczanie ryzyk MDR poprzez wewnętrzne procedury

 • Rodzaje sankcji – administracyjne i karnoskarbowe;
 • Konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków MDR dla promotorów, korzystających i wspomagających;
 • Wewnętrzne procedury MDR – kto jest zobowiązany do ich wprowadzenia
 • Jak powinna zostać skonstruowana procedura MDR?
 • Obowiązki MDR a tajemnica zawodowa
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Przedstawiciel
Arena
Tax

Automatyzacja procesów związanych z obowiązkami raportowania MDR – narzędzia informatyczne

14:30
av

Beata
Chmielewska

av

Agata
Czerniak

Praktyczne problemy związane z raportowaniem schematów podatkowych na bazie dotychczasowych doświadczeń

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zakres raportowania informacji – przesłanki, korzyści podatkowe
 • Obowiązki wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
 • Okoliczności zwalniające z obowiązku raportowania
 • Objaśnienia Ministra Finansów do przepisów Ordynacji podatkowej z dnia 31 stycznia 2019r.
 • Dodatkowe zobowiązania podatkowe – rozdział 6a ordynacji podatkowej
 • Niewywiązanie się w prawidłowy sposób z obowiązku raportowania – sankcje administracyjne i karne
 • Kształtowanie wewnętrznej procedury MDR
 • Automatyzacja procesów związanych z obowiązkami raportowania MDR – narzędzia informatyczne

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia niektóre podmioty są zobowiązane wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do informacji o schematach podatkowych MDR.

Dotyczą one promotorów, wspomagających i korzystających. Wprowadzone przepisy są stosowane także wobec schematów podatkowych wdrożonych w 2018r., transgranicznych jak i krajowych. Do Szefa KAS dostarczyć należy informacje o przekazującym i korzystającym, dodatkowo załączając m.in. schemat podatkowy, zastosowane przepisy prawa podatkowego oraz przewidywana wysokość korzyści podatkowej. Powyższe przekazywać należy elektronicznie, przez system udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Dlaczego jednak jest to tak ważne? Brak zgłoszenia lub błędy w zakresie raportowania schematów podatkowych wiążą się z wysokimi karami pieniężnymi:

 • do 10 mln PL dla promotora;
 • do 21,6 mln PL dla osób zobowiązanych do dokonania zgłoszenia.

Za niewprowadzenie wewnętrznej procedury dla podatników, których przychody lub koszty przekraczają kwotę 8 mln PL dla poprzedniego roku, również skutkiem będzie kara finansowa.
Obowiązek raportowania schematów za rok 2018 został odroczony do 30 czerwca 2019r. Zapraszamy więc na nasze wydarzenie, a dowiesz się, jak prawidłowo raportować schematy MDR i uniknąć kary.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Wydarzenie adresowane jest do działów:

 • Finansowych
 • Księgowości
 • Doradców podatkowych
 • Radców prawnych
 • Adwokatów
 • Oraz do pracowników instytucji finansowych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR - ochrona przed sankcjami w praktyce „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 12.04.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 26.04.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 26.04.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR - ochrona przed sankcjami w praktyce (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Magdalena Zasiewska

Doradca podatkowy, Head of Taxes, Kancelaria Jara Drapała & Partners

avatar

Dorota Dąbrowska

Doradca podatkowy, Tax Manager, Kancelaria Jara Drapała & Partners

avatar

Aleksandra Woś

Dyrektor, Tax Advisor, Advicero Nexia

avatar

dr Michał Bernat

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Counsel, Kancelaria Dentons

avatar

Beata Chmielewska

Adwokat, Legal Manager, Arena Legal

avatar

Agata Czerniak

Doradca podatkowy, Tax Manager, Arena Tax

avatar

Beata Krokos

Adwokat, Doradca podatkowy, Kancelaria SSW Pragmatic Solutions

avatar

Marek Szczepanik

Partner w Kancelarii Martini i Wspólnicy, Doradca podatkowy

Partnerzy