Obowiązki informacyjne spółek giełdowych - informacje poufne oraz cenotwórczość

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Finanse

Data: 06-07.12.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.11-31.12.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Najnowsze interpretacje ESMA istotnie modyfikujące odbiór znaczenia Rozporządzenia MAR

 • W jaki sposób traktować Q&A publikowane przez ESMA?
 • Sesja pytań i odpowiedzi
Ewa Szlachetka

Ewa Szlachetka

Katarzyna Duda

Katarzyna Duda

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Przepływ informacji poufnych oraz giełdowych w ramach Grup Kapitałowych oraz obowiązki informacyjne w holdingach

 • Metody tworzenia list dostępu osób do informacji poufnych (sekcji stałej oraz incydentalnej)
 • Przepływ informacji poufnych w ramach struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej
 • Nadużycia w wykorzystywaniu informacji w celach sprzecznych z interesem spółki
 • Sankcje związane z naruszeniem obowiązków w zakresie informacji poufnych – najczęstsze przyczyny interwencji organu nadzoru
Karol Szymański

Karol Szymański

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Zasady przekazywania informacji poufnych i cenotwórczych poza spółkę - wytyczne i standardy odnośnie raportowania

 • W jaki sposób badać cenotwórczość poszczególnych etapów procesu upubliczniania informacji?
 • Kiedy informacja poufna staje się informacją cenotwórczą – sposoby odpowiedniego kwalifikowania informacji
 • Zasady publikowanie i opóźniania informacji poufnych oraz cenotwórczych – przesłanki opóźnienia i konieczność ich weryfikacji
 • Problemy z udostępnianiem informacji poufnych przed ich publikacją

 

Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wpływ informacji w obszarze cenotwórczości na notowania akcji oraz obligacji – case study

 • Określenie katalogu informacji cenotwórczych, które będą mieć wpływ na notowania akcji oraz odrębnie obligacji
 • Ograniczenia obrotu instrumentami finansowymi związane z posiadaniem informacji poufnych
Adam Marszałek

Adam Marszałek

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Dokumentacja wymagana przez MAR w związku z informacjami poufnymi oraz procedury z tym związane

 • Obowiązek publikowania cyklicznych danych finansowych zgodnie z regulacjami GPW i rynku Catalyst w kontekście publikowania informacji poufnych wg Rozporządzenia MAR
 • Kiedy informacje przestają być poufne? - praktyka raportowania transakcji
 • Kluczowe ryzyka związane z raportowaniem transakcji
Daniel Popek

Daniel Popek

Tomasz Rogalski

Tomasz Rogalski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Market sounding: przekazywanie informacji poufnych inwestorom w celu zbadania popytu rynkowego

 • Badanie rynku pod reżimem Rozporządzenia MAR – aktualne problemy i wyzwania
 • Jak szeroki zakres informacji należy przekazać inwestorom?
 • Kiedy realizacja transakcji na rynku kapitałowym, obejmująca przepływ informacji do inwestorów może zostać uznana za bezprawną?
Maciej Ługowski

Maciej Ługowski

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Najnowsze interpretacje ESMA
 • Przepływ informacji poufnych w GK
 • Zasady przekazywania informacji poufnych poza spółkę
 • Wytyczne raportowania
 • Katalog informacji cenotwórczych
 • Problemy z udostępnianiem informacji poufnych
 • Market sounding

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Obowiązki informacyjne są niezwykle istotnym działaniem, wprowadzonym przez Rozporządzenie MAR, do którego zobowiązane są spółki giełdowe. Na ich podstawie emitenci są w stanie dokonać oceny sytuacji finansowej spółki, a także perspektywy jej rozwoju. Pomimo upływu czasu od jakiego obowiązuje Rozporządzenie MAR, Grupy Kapitałowe wciąż mają problem z raportowaniem informacji poufnych. Wiele trudności dostarcza także określenie, które z informacji poufnych będą stanowić informacje cenotwórcze.

Dlatego też podczas spotkania „Obowiązki informacyjne spółek giełdowych - informacje poufne oraz cenotwórczość” Eksperci wskażą jakie zdarzenia i w jakim momencie powinny być raportowane w świetle Rozporządzenia MAR oraz omówią kluczowe problemy dotyczące realizowania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane n GPW.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli Grup Kapiałowych:

 • z działów prawnych
 • z działów compliance
 • z działów relacji inwestorskich

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Obowiązki informacyjne spółek giełdowych - informacje poufne oraz cenotwórczość „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.11.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Obowiązki informacyjne spółek giełdowych - informacje poufne oraz cenotwórczość (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Adam Marszałek

Adam Marszałek

Associate, Kancelaria Prawna DLA Piper

Daniel Popek

Daniel Popek

Senior Associate, Radca prawny, Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp.k.

Ewa Szlachetka

Ewa Szlachetka

Adwokat, Partner, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Karol Szymański

Karol Szymański

Of Counsel, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

Katarzyna Duda

Katarzyna Duda

Prawnik, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Maciej Ługowski

Maciej Ługowski

Senior Associate, Kancelaria Prawna Baker & McKenzi

Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Adwokat, Kancelaria GESSEL

Tomasz Rogalski

Tomasz Rogalski

Radca prawny, Norton Rose Fulbright

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij