Obowiązki wobec Klienta w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 09-10.10.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Zbigniew
Długosz

Wymogi dotyczące przekazywania informacji Klientowi zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi

 • Udzielenie rekomendacji jako nowy obowiązek informacyjny - stworzenie dokumentu, który będzie czytelny dla Klienta
 • Ujawnienie całościowego obrazu kosztów związanych z dystrybucją umów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym:
  • wysokość wskaźnika kosztów dystrybucji ubezpieczeń,
  • wysokość wskaźnika kosztów prowizji
  • inne płatności dokonywane przez Klienta po zawarciu umowy
 • Wymóg informacyjny na temat skarg oraz reklamacji przed zawarciem umowy
 • Formy przekazywania informacji – rodzaje trwałego nośnika oraz warunki, które muszą być spełnione, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Ewa
Świderska

Zaostrzenie przepisów dotyczących oceny potrzeb Klienta

 • Pytania, które należy zadać, aby jak najlepiej ocenić wymogi Klienta
 • Kluczowe czynniki w analizie potrzeb Klienta
 • Obowiązek działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta (kwestia zasad wynagrodzenia dystrybutora ubezpieczeń)
 • Wymogi dotyczące przeprowadzania ankiet
 • Sprawdzone sposoby na dobranie oferty najbardziej zgodnej z wymaganiami Klienta
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Aneta
Ciechowicz-Jaworska

Wskazanie informacji, które mogą wprowadzić Klienta w błąd – case study

 • Zjawisko „misselingu” - czym może być spowodowane oraz jak do niego nie dopuścić
 • Naruszenie obowiązku w ramach korzystania ze swobody świadczenia usług – jak tego uniknąć
15:00
av

Sebastian
Pabian

Sprawdzone sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku informacyjnego

 • Obowiązki informacyjne – środki zapobiegawcze oraz strategie postępowania w przypadku ich naruszenia
 • Odpowiedzialność administracyjna, w tym okoliczności brane pod uwagę przy nakładaniu sankcji przez KNF
 • Odpowiedzialność karna, w tym wysokość sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Marta
Bieniada

Wpływ nowych regulacji prawnych na modele dystrybucji

 • Produkt ubezpieczeniowy oferowany w pakiecie wraz z towarem lub usługą uzupełniającą, które nie są ubezpieczeniem
 • Produkt ubezpieczeniowy oferowany w pakiecie jako uzupełnienie towaru lub usługi, które nie są ubezpieczeniem
 • Oddziaływanie nowych przepisów na inne modele dystrybucji np. bancassurance
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Jacek
Skwierczyński

Korelacja pomiędzy pośrednikiem a dystrybutorem w zakresie kształtowania produktu

 • Określenie rynku docelowego danego produktu ubezpieczeniowego
 • Wpływ pośrednika na zarządzanie produktem
 • Przekazywanie dystrybutorowi ubezpieczeń odpowiednich informacji o danym produkcie
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Paweł
Stykowski

Konstrukcja umowy ubezpieczenia – zwiększenie poziomu ochrony Klienta

 • Niezbędne informacje, które powinna zawierać umowa ubezpieczenia
 • Stworzenie umowy ubezpieczenia, która będzie czytelna dla Klienta
 • Zawieranie i przedłużanie umowy ubezpieczenia w świetle nowych regulacji prawnych
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wymogi dotyczące przekazywania informacji Klientowi zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi
 • Zaostrzenie przepisów dotyczących oceny potrzeb Klienta
 • Wskazanie informacji, które mogą wprowadzić Klienta w błąd – case study
 • Sprawdzone sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku informacyjnego
 • Wpływ nowych regulacji prawnych na modele dystrybucji
 • Korelacja pomiędzy pośrednikiem a dystrybutorem w zakresie kształtowania produktu
 • Konstrukcja umowy ubezpieczenia – zwiększenie poziomu ochrony Klienta

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W świetle najnowszych zmian prawnych rynek ubezpieczeniowy stoi przed niemałym wyzwaniem. Polska Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która implementuje dyrektywę IDD (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń) wprowadza wiele nowych obowiązków na dystrybutorów ubezpieczeń. Poważnym wyzwaniem będzie odpowiednia obsługa Klienta w świetle nowych przepisów. Pojawiają się problematyczne kwestie dotyczące oceny potrzeb Klienta oraz wymogów przekazywania informacji. Istotna jest również kwestia zwiększonych uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego, skutkiem tego będzie częstsze nakładanie sankcji za niedopełnienie obowiązków. W związku z tym podczas warsztatu „Obowiązki wobec Klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń” zostaną omówione praktyczne aspekty dostosowania się dystrybutorów ubezpieczeń do nowych wymogów. Celem spotkania będzie przedstawienie rozwiązań oraz uregulowań prawnych związanych z zawieraniem umów, pozwoli to na lepsze zabezpieczenie interesów stron umowy. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadza wiele kluczowych zmian, dlatego też podczas wydarzeniu skupimy się na nowych obowiązkach wobec Klienta, ponieważ ta kwestia jest najbardziej problematyczną.

Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego i bankowego w szczególności do Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z następujących działów:

 • Zarządzania produktem
 • Prawnego
 • Produktów bankowych
 • Ubezpieczeń
 • Wsparcia sprzedaży
 • Bancassurance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 11.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 11.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Obowiązki wobec Klienta w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 30.08.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 11.09.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 11.09.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.10.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Obowiązki wobec Klienta w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 11.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 11.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Paweł Stykowski

Dyrektor Biura Prawnego, InterRisk

avatar

Aneta Ciechowicz-Jaworska

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska

avatar

Dr Jacek Skwierczyński

Aktuariusz CRSA, Open Life TU Życie

avatar

Ewa Świderska

Radca Prawny, Zespół Instytucji i Usług Finansowych, Kancelaria CMS

avatar

Marta Bieniada

Radca Prawny, Counsel w Departamencie Bankowości i Finansów, Kancelaria Prawna Clifford Chance

avatar

Sebastian Pabian

Adwokat, Partner, Kancelaria Baker McKenzie

Partnerzy