Ochrona informacji przy współpracy branżowej zgodnej z prawem konkurencji

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 16-17.10.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 16.09-31.10.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Prawnokonkurencyjne ograniczenia w przekazywaniu poufnych informacji w toku współpracy między przedsiębiorcami oraz inne ryzyka z tym związane

 • Rozgraniczenie między zakazaną a dozwoloną wymianą informacji
 • Case study – wybrane orzecznictwo organów ochrony konkurencji
 • Kształtowanie współpracy między podpisaniem umowy przedwstępnej, a zamnięciem transakcji, w szczególności ryzyko kar za przedwczesną integrację (tzw. gun jumping)
 • Instrumenty służące minimalizacji ryzyk prawnokonkurencyjnych np.kształtowanie współpracy w ramach due diligence (Red Data Room), tzw. clean team
Ewa Tabor-Maciejewska

Ewa Tabor-Maciejewska

Robert Gago

Robert Gago

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Ochrona przed bezprawnym naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Udostępnianie informacji - działanie antykonkurencyjne vs czyn nieuczciwej konkurencji
 • Ochrona przed bezprawnym naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa – aktualny stan prawny
 • Ochrona przed bezprawnym naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa – aktualna praktyka rynkowa
 • Ochrona przed bezprawnym naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa – stan prawny od 2018 roku określony dyrektywą 2016/943 w sprawie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
dr Antoni Bolecki

dr Antoni Bolecki

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Współpraca handlowa – wymiana informacji z partnerami, współpracownikami i firmami w kanale dystrybucji

 • Prawo konkurencji a łańcuch dystrybucji produktów
 • Współpraca w ramach joint venture – wymiana informacji pomiędzy współudziałowcami
 • Stowarzyszenia branżowe, analizy rynkowe i ryzyka konkurencyjne
 • Czy informacja jest mieniem przedsiębiorstwa? Jaka jest wartość biznesowa informacji handlowych?
Maciej Żelewski

Maciej Żelewski

15:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wpływ unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na sporządzanie umów oraz dokumentacji

 • Nowe obowiązki przedsiębiorców będące następstwem RODO
 • Wzorce umowne według standardów wynikających z RODO
 • Udostępnianie danych kontrahentów i klientów na nowych zasadach
 • Aktualizacja umów powierzenia – wprowadzanie aneksów i załączników pod reżimem RODO
dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wymiana informacji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami w ocenie organów ochrony konkurencji

 • Wymiana informacji handlowych pomiędzy konkurentami oraz charakterystyka tak wymienianych informacji
 • Udostępnianie informacji handlowych w ramach umów o współpracę
 • Informacje handlowe w łańcuchu dostaw oraz ich celowe udostępnianie za pośrednictwem podmiotu trzeciego (e-books, AC Treuhand, VM Remonts)
 • Publiczne komunikaty oraz sygnalizacja cen (Woodpulp, sprawa żeglugi kontenerowej)
 • Praktyczne sposoby minimalizowania ryzyka oraz dystansowania się od udziału w niedozwolonych praktykach (Archer Daniels Midland, Toshiba)
Marcin Alberski

Marcin Alberski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Dochodzenie roszczeń z tytułu niedozwolonej wymiany informacji

 • Instytucja „private enforcement” - indywidualne uprawnienia odszkodowawcze dla przedsiębiorców
 • Zakres podmiotowy – kto może dochodzić odszkodowania
 • Implementacja dyrektywy private enforcement – ułatwienia dla poszkodowanych
 • Odpowiedzialność za naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Maciej Marek

Maciej Marek

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Ryzyka i ograniczenia w przekazywaniu informacji poufnych
 • Ochrona przed bezprawnym naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Współpraca handlowa – wymiana informacji z partnerami, współpracownikami i firmami w kanale dystrybucji
 • Wpływ Rozporządzenia RODO na sporządzanie umów i ich aktualizację
 • Wymiana informacji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami w ocenie organów ochrony konkurencji
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niedozwolonej wymiany informacji

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W ostatnim czasie można zaobserwować wzmożoną aktywność organów antymonopolowych w monitorowaniu potencjalnych naruszeń Prawa konkurencji w zakresie wymiany informacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na rynku. Jest to spowodowane coraz bardziej specyficznymi i zaawansowanymi interakcjami pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku wymiany poufnych informacji handlowych istnieje ryzyko naruszenia Prawa konkurencji. Taka wymiana zmniejsza transparentność rynku, zwiększa ryzyko konkurencyjne i stwarza podstawy do koordynacji zachowań pomiędzy konkurentami. Należyta ochrona informacji przy współpracy branżowej stanowi bolączkę współczesnych przedsiębiorców. Dodatkowo w związku z bliskim terminem implementacji unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przedsiębiorcy są zobowiązani do wprowadzenia nowych standardów w zakresie sporządzania umów i dokumentacji zewnętrznej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, podczas którego nasi Eksperci kompleksowo omówią m.in. prawnokonkurencyjne ograniczenia w przekazywaniu poufnych informacji w toku współpracy branżowej, wpływ Rozporządzenia RODO na sporządzanie i aktualizację umów i dokumentacji zewnętrznej. Poszerzą Państwo także swoją wiedzę w zakresie dochodzenia roszczeń za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli działów prawnych i sprzedaży zajmujących się szeroko pojętym Prawem konkurencji w tym wymianą informacji poufnych i ochroną danych osobowych. Zapraszamy w szczególności:

 • Specjalistów
 • Kierowników
 • Dyrektorów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona informacji przy współpracy branżowej zgodnej z prawem konkurencji „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.08.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 15.09.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 15.09.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.10.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona informacji przy współpracy branżowej zgodnej z prawem konkurencji (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

dr Antoni Bolecki

dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ewa Tabor-Maciejewska

Ewa Tabor-Maciejewska

Radca Prawny, Associate, Greenberg Traurig

Maciej Marek

Maciej Marek

Senior Associate, Dentons

Maciej Żelewski

Maciej Żelewski

Associate / Praktyka Life Sciences, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka

Marcin Alberski

Marcin Alberski

Senior Associate w praktyce prawa konkurencji oraz Tech & Comms, Kancelaria Bird & Bird

Robert Gago

Robert Gago

Radca Prawny, Partner, Greenberg Traurig

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij