Ochrona konsumenta - najnowsze zmiany prawne, trendy, kierunki rozwoju

Grupa tematyczna: Energetyka, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Finanse, Prawo, Nieruchomości

Tagi: UOKiK | konsument | ochrona konsumenta

Data: 22-23.03.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 23.02-23.03.2021

Program

Dzień I
8:30

Rejestracja Uczestników

9:00

UOKiK rośnie w siłę. Nowe uprawnienia w sprawach konsumenckich

 • Uprawnienia UOKiK w zakresie blokowania domen i zakupu kontrolowanego
 • Przeszukanie - jak się do niego przygotować
 • Ochrona LPP (legal professional privilege) – kogo obejmuje, na czym polega
 • Request for information – od kogo i jakich informacje może żądać UOKiK
 • Uprawnienia UOKiK w zakresie nieuzasadnionego blokowania geograficznego
 • UOKiK nie zawsze zadziała – na przykładzie internetowej sprzedaży w modelu dropshipping’u

Katarzyna Racka
BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Klauzule modyfikacyjne – quo vadis, UOKiK?

 • Jak było, jak jest, czego się spodziewać w przyszłości – przegląd najnowszego orzecznictwa;
 • Elementy „modelowej” klauzuli modyfikacyjnej;
 • Czy możliwe jest wypracowanie uniwersalnej klauzuli modyfikacyjnej dla wszystkich sektorów?

Anna Gulińska
Dentons

12:30

Przerwa

13:15

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

 • Trendy orzecznicze
 • Odpowiedzialność kadry menadżerskiej
 • Niedozwolone postanowienia umowne (opłaty za zaświadczenia, fikcja doręczeń, nieokreślone wysokości opłat etc.)

Łukasz Wroński
Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

14:45

Ochrona konsumenta w świetle działań innych organów chroniących. Kierunki rozwoju

 • Reklamacje oraz znaczenie Rzeczników Praw Konsumentów i stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

Marcin Alberski
Kancelaria Bird & Bird

15:30

Zakończenie dnia I

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:30

Rejestracja Uczestników

9:00

Ochrona konsumenta a nowe technologie – szanse, ryzyka, wyzwania, czyli bezpieczna transformacja w sektorze produktów konsumenckich i handlu.

 • Jak pandemia zmieniła wzorce konsumpcji , co z nami zostanie na stałe i jak zapewnić należyta ochronę
 • Fin Tech
 • Personalizowanie klienta
 • Kampanie informacyjne i relacje z konsumentem

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr hab. Jan Byrski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na niektórych przedsiębiorców – aspekty praktyczne

 • Kiedy umowa ma dla przedsiębiorcy zawodowy charakter – koncepcje i przykłady;
 • Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami – identyfikacja, ocena ryzyka, działanie;
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – sposób implementacji w działalności e-commerce;

Katarzyna Menszig-Wiese
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:00

Przerwa

12:45

Ochrona konsumenta na gruncie prawa polskiego i unijnego

 • Unijny, 5 letni program ochrony konsumenta
 • Projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów
 • Projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta

Weronika Herbet
Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

14:15

Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej

 • Tryby zawierania i rozwiązywania umów,
 • Określenie treści i obowiązków przedumownych oraz obowiązek zwięzłego podsumowania warunków zawartych w umowie
 • Obowiązki dostawcy wobec konsumenta
 • Zgody klienta (mikro/małego przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej) na rezygnację z uprawnień konsumenckich

Artur Piechocki
APLAW

15:30

Zakończenie dnia II

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podczas dwudniowych warsztatów zgłębimy tematykę ochrony praw konsumentów, której to zarówno polski jak i unijny prawodawca poświęca ostatnio sporo uwagi. Mamy nowe strategie unijne, dyrektywy, a niedawno opublikowano nowy projekt ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny. Opowiemy o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, klauzulach modyfikacyjnych, o konsumencie w świecie nowoczesnych technologii, o ostatnio nabytych uprawnieniach i postępowaniach UOKIK. Omówimy także Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej. Podsumujemy praktykę rozszerzenia uprawnień konsumenckich na niektórych przedsiębiorców. Zachęcamy do zapoznania się z programem, gdzie odnajdą Państwo jeszcze wiele innych, ciekawych wątków!

Główne zagadnienia:

 • Klauzule modyfikacyjne – quo vadis, UOKiK?
 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • UOKiK rośnie w siłę. Nowe uprawnienia w sprawach konsumenckich
 • Ochrona konsumenta a nowe technologie
 • Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na niektórych przedsiębiorców – aspekty praktyczne
 • Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej

Grupa docelowa:

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do prezesów i członków zarządu, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów. Zapraszamy także przedstawicieli kancelarii prawnych, a także wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.
DZIAŁY:

 • Obsługi Klienta 
 • Sprzedaży
 • Obsługi Rynku Masowego 
 • Umów 
 • Prawny
 • Compliance
 • Bezpieczeństwa
 • Zarząd
 • Kontroling

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona konsumenta - najnowsze zmiany prawne, trendy, kierunki rozwoju „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 22.02.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 22.02.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.03.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona konsumenta - najnowsze zmiany prawne, trendy, kierunki rozwoju (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Katarzyna Racka

Katarzyna Racka

Radca Prawny, Wspólnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK

dr Katarzyna Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

LL.M, Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Łukasz Wroński

Łukasz Wroński

Radca Prawny, Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKIK

Anna Gulińska

Anna Gulińska

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Dentos

Weronika Herbet

Weronika Herbet

Prawnik, Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij