Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście transakcji oraz współpracy branżowej

Grupa tematyczna:
Prawo

Data: 24.09.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Tajemnica przedsiębiorstwa – czym ona jest

 • Rodzaje tajemnicy (tajemnica handlowa, prawa własności intelektualnej, dane osobowe)
 • Definicje ustawowe
 • Nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa – na ile jest to istotna zmiana
10:30

Ochrona tajemnicy

 • Jakie kroki podejmować celem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Dobre praktyki zabezpieczenia informacji
 • Pracownicy – jak zarządzać bezpieczeństwem informacji
11:30

Przerwa kawowa

12:00

Wykorzystywanie tajemnicy przedsiębiorstwa

 • W jakim zakresie można pozyskiwać, korzystać lub udostępniać tajemnicę przedsiębiorstwa – zarówno własną jak i konkurentów
 • Jak zapobiec odpowiedzialności prawnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Konsekwencje naruszeń związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście transakcji, współpracy branżowej lub postępowań – jak prowadzić bezpieczną wymianę informacji handlowych?

 • Czy wymiana informacji handlowych w procesie transakcji współpracy branżowej lub postępowań może naruszać przepisy?
 • Jak chronić przed wyjawieniem informacji poufnych?
 • Wspólne postępowania, wnioski i przedsiębiorców – jak chronić wzajemną wymianę danych w procesie oceny koncentracji lub postępowaniu antymonopolowym?
15:00

Zarządzanie tajemnicą zawodową

 • Doradztwo prawne – zakres obowiązywania tajemnicy zawodowej
 • Inne typy tajemnicy chronionej ustawowo
 • Tajemnica zawodowa w praktyce i działalności gospodarczej
 • Postępowania organów państwowych – jak zabezpieczyć tajemnicę zawodową
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Jakie kroki podejmować celem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • W jakim zakresie można pozyskiwać, korzystać lub udostępniać tajemnicę przedsiębiorstwa – zarówno własną jak i konkurentów
 • Konsekwencje naruszeń związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa staje się coraz większym wyzwaniem dla firm, z uwagi na znaczny postęp technologiczny w obszarze dostępu do informacji oraz rozwoju rynków w zakresie konkurencji i rotacji pracowników. Uczestnictwo w wydarzeniu umożliwi Państwu poznanie nowych możliwości prawnych w obszarze zarządzania know-how spółki oraz pomoże w określeniu i dopasowaniu narzędzi niezbędnych w ochronie określonych kategorii danych. Podczas wydarzenia Eksperci zaprezentują również cały proces dochodzenia roszczeń w sądzie i uzyskiwania odszkodowania z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Prelegenci wskażą jaką ścieżkę dowodową warto obrać przygotowując się do spotkania na wokandzie, polegając na aktualnej ustawie oraz praktykach rynku. Jeśli chcą Państwo skuteczniej niwelować ryzyka czyhające na przedsiębiorstwa w sferze zarządzania informacjami handlowymi, związanymi z obszarem funkcjonowania usług, produktów czy strategii firmy oraz szeroko pojętych relacji z kontrahentami czy podwykonawcami, to zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu i wymiany doświadczeń.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników działów prawnych
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Radców Prawnych, Adwokatów
 • Specjalistów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Przedstawicieli departamentów ds. bezpieczeństwa informacji

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście transakcji oraz współpracy branżowej „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 29.08.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 29.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście transakcji oraz współpracy branżowej (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Marta Balcerowska

Associate / Praktyka Life Sciences, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Maciej Żelewski

Associate / Praktyka Life Sciences, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka

Partnerzy