Odpowiedzialność dewelopera w relacji z klientem – aktualne problemy i zmiany prawne

Grupa tematyczna: Branża deweloperska

Tagi: umowa deweloperska | ustawa deweloperska | ustawa przekształceniowa | UOKiK | klauzule niedozwolone | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | relacje z klientem | odpowiedzialność dewelopera

Data: 02-03.12.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 06.11-03.12.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Roszczenia właścicieli i wspólnot wobec dewelopera

 • Roszczenia klientów - jak się przed nimi broni
 • Roszczenia klientów - najnowsze orzecznictwo
 • Obowiązki informacyjne względem nabywcy (również w kontekście przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)
 • Stosowanie postanowień RODO w kontakcie z klientem
Szymon Nawrat

Szymon Nawrat

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Konstruowanie umów deweloperskich w świetle klauzul niedowolonych

 • Cechy charakterystyczne umowy deweloperskiej – ujęcie praktyczne  
 • Wrażliwe obszary umowy deweloperskiej (zmiana powierzchni lokalu, pełnomocnictwa, kary umowne, odbiór lokalu)
 • Odstąpienie od umowy deweloperskiej
Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

Magdalena Mila

Magdalena Mila

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Postępowania prowadzone przez UOKiK - na co należy zwrócić uwagę

 • Kontrole i przeszukania UOKiK - jak się do nich przygotować
 • Konsekwencje kontroli UOKiK - możliwości nałożenia kar i ich wysokość
Karolina Krzal-Kwiatkowska

Karolina Krzal-Kwiatkowska

15:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nowelizacja ustawy o ochrone praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – najważniejsze zmiany

 • Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie nowej ustawy deweloperskiej
 • Wątpliwości interpretacyjne związane z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
 • Problemy związane z nabywaniem nowych nieruchomości przez dewelopera
 • Problematyka zakupu gruntów przez dewelopera
Marcin Płoszka

Marcin Płoszka

11:00

Przerwa na lunch

11:30

Zasady kontroli deweloperów przez banki oraz zasady funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego według projektu nowej ustawy deweloperskiej

Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Opóźnienie w realizacji inwestycji po stronie generalnego wykonawcy, a możliwość zmiany umowy deweloperskiej – case study

 • Odpowiedzialność dewelopera za usterki budynku - różnice między rękojmią a gwarancją
 • Likwidacja spółki celowej a odpowiedzialność za usterki
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany dla deweloperów
dr Dominik Sypniewski

dr Dominik Sypniewski

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Ostatnie lata były dla branży deweloperskiej okresem dynamicznego rozwoju, jednak w jego trakcie okazało się, że istnieje szereg problematycznych kwestii, utrudniajacych poprawne relacje między deweloperem a klientem. Jak zapowiedział Prezes UOKiK, zostaną one uregulowane dzięki nowelizacji ustawy deweloperskiej, która będzie miała ogromny wpływ na zakres odpowiedzialności dewelopera w relacji z klientem. W czasie naszej konferencji zdobędą Państwo kompleksową wiedzę zarówno w zakresie tego, jak przygotować się do nadchodzących zmian prawnych, jak też jak można poradzić sobie z aktualnymi problemami, wystepującymi w branży deweloperskiej. Wybitni eksperci podzielą się z Państwem swoją wiedzą między innymi w zakresie prawidłowego tworzenia umowy deweloperskiej, rejestru klauzul niedozwolonych, postępowań i kontroli UOKiK, jak też nowelizacji ustawy deweloperskiej oraz ustawy o przekształceniu wieczystego.

Główne zagadnienia:

 • Problematyka konstruowania umów deweloperskich
 • Rejestr klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich
 • Nowelizacja ustawy deweloperskiej
 • Postępowania prowadzone przez UOKiK - na co należy zwrócić uwagę
 • Opóźnienie w realizacji inwestycji po stronie generalnego wykonawcy, a możliwość zmiany umowy deweloperskiej – case study
 • Roszczenia właścicieli i wspólnot wobec dewelopera
 • Zasady kontroli deweloperów przez banki po likwidacji otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby odpowiedzialne za relacje z klientem od strony prawnej, tworzenie umów a także relacje z UOKiK, przede wszystkim przedstawicieli działów:

 • Prawnych
 • Kontrolingu
 • Audytu
 • Sprzedaży
 • Inwestycji
 • Nieruchomości

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 05.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 05.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność dewelopera w relacji z klientem – aktualne problemy i zmiany prawne „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 05.11.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 05.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 01.12.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność dewelopera w relacji z klientem – aktualne problemy i zmiany prawne (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Magdalena Mila

Magdalena Mila

Prawnik, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

Jacek Łubecki

Jacek Łubecki

Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Norek i Wspólnicy

Marcin Płoszka

Marcin Płoszka

Radca prawny, Wspólnik Kancelaria Robaszewska & Płoszka, Radcowie Prawni

Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

Adwokat, Założyciel Kancelarii Dubicki i Wspólnicy

dr Dominik Sypniewski

dr Dominik Sypniewski

Radca prawny, Partner, Kancelaria Góralski&Goss Legal

Szymon Nawrat

Szymon Nawrat

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Nawrat i Mariański Kancelaria Radców Prawnych

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate, Adwokat, Kancelaria GESSEL

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij