Odpowiedzialność spółek giełdowych wobec innych uczestników rynku i organów nadzoru

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 28-29.05.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 28.04-31.05.2018

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Kwestie związane z rozpowszechnianiem rekomendacji inwestycyjnych i osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych odpowiedzialność, zadania, regulacje

 • Czym są rekomendacje inwestycyjne
 • Zasady sporządzania rekomendacji
 • Osoby sporządzające rekomendacje
 • Obowiązki dotyczące obiektywnego przedstawiania rekomendacji
 • Obowiązki dotyczące ujawniania interesów lub konfliktów interesów przez osoby sporządzające rekomendacje
 • Zasady rozpowszechniania rekomendacji przez osobę sporządzające rekomendację
 • Zasady rozpowszechniania rekomendacji sporządzonych przez osoby trzecie
 • Sankcje naruszenia przepisów dot. rekomendacji
Przemysław Krzemieniecki

Przemysław Krzemieniecki

10:15

Networking, przerwa kawowa

10:30

Zmiany w obowiązkach informacyjnych – nowe Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych

 • Zmiany w przekazywaniu do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych
 • Nowy katalog raportów bieżących
 • Ujawnienia związane z raportami okresowymi
 • Ujawnienia związane z postanowieniami ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu
 • Nowe rozporządzenie ws. raportów bieżących i okresowych a rozporządzenie mar
 • Kwestie dyskusyjne podnoszone podczas procesu legislacyjnego a sposób ich rozwiązania – wskazówki interpretacyjne
Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

11:45

Odpowiedzialność administracyjna członków władz spółki notowanej za naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę

 • Przesłanki odpowiedzialności członków władz spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu a odpowiedzialność członków rad nadzorczych; podobieństwa i różnice
 • Odpowiedzialność za działanie osoby prawnej, obecna regulacja w ustawie o ofercie publicznej i postulaty de lege ferenda
 • Praktyczne problemy związane z odpowiedzialnością administracyjną członków władz spółki za wykonywanie obowiązków informacyjnych przez tę spółkę
Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowe rozporządzenie prospektowe i jego wpływ na działania spółek giełdowych pod względem odpowiedzialności

 • Struktura i zakres informacyjny prospektu emisyjnego
 • Uproszczony system obowiązków informacyjnych
 • Prospekt ue na rzecz rozwoju
 • Pomijanie informacji w prospekcie
 • Reklama
 • Odpowiedzialność za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym
Ludomir Biedecki

Ludomir Biedecki

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Compliance w obszarze raportowania giełdowego

 • Raportowanie informacji poufnych
 • Rola procedur wewnętrznych (standardy raportowania i polityka obiegu informacji poufnych)
 • Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie raportowania
 • Minimalizacja ryzyka spółki i jej władz związanych z raportowaniem
 • Praktyka KNF
Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

11:00

Networking, przerwa kawowa

11:30

Komitet audytu w praktyce

 • Obowiązki komitetu audytu w praktyce
 • Komitet audytu a compliance i audyt wewnętrzny
 • Kryteria niezależności członków komitetu audytu
 • Jak wybrać biegłego rewidenta zgodnie z nowymi przepisami?
 • Praktyka KNF i planowane działania nadzorcze
 • Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności spółki i jej władz związanego z naruszeniem przepisów dot. komitetów audytu
Michał Bogacz

Michał Bogacz

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nadchodzące zmiany związane z przyjęciem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828 (zachęcanie akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania w spółkach publicznych)

 • Nowe prawo spółek do identyfikacji akcjonariuszy
 • Wzmocnienie zasady przejrzystości obowiązującej inwestorów instytucjonalnych
 • Nadzór nad transakcjami z podmiotami powiązanymi
 • Nowe obowiązki doradców inwestorów w związku z głosowaniem
 • Polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorcze
Katarzyna Duda

Katarzyna Duda

15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Informacje poufne
 • Odpowiedzialność członków władz spółki
 • Odpowiedzialność wobec organów nadzoru
 • Nowe rozporządzenie prospektowe
 • Compliance w obszarze raportowania giełdowego
 • Komitet audytu
 • Współpraca działów compliance, audytu oraz prawnego

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Informacje udostępniane przez uczestników rynku publicznego stanowią bazę dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej spółki oraz jej perspektyw rozwojowych. Rzetelna informacja jest głównym warunkiem dla podejmowania przez nich racjonalnych decyzji. Jeżeli rynek jest przejrzysty, bezpieczny, inwestorzy chętniej będą na nim zawierać transakcje. Dlatego tak ważne jest wypełnianie przez podmioty zobowiązane ciążących na nich obowiązków informacyjnych. Ważną też kwestią jest też że spółka jak i członkowie jej władz mogą podlegać odpowiedzialności prawnej o różnym charakterze. W grę wchodzi zarówno odpowiedzialność cywilna, karna jak i administracyjna. Szczególnym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność członków władz spółek giełdowych za naruszenia przez spółkę określonych obowiązków zawartych w przepisach prawa. Agenda została przygotowana z myślą o pracownikach spółek giełdowych zatrudnionych w działach prawnych, compliance, oraz audytu.

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli Spółek Giełdowych z działów:

 • prawnych
 • compliance
 • audytu
 • relacji inwestorskich

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność spółek giełdowych wobec innych uczestników rynku i organów nadzoru „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 16.04.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 27.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 27.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność spółek giełdowych wobec innych uczestników rynku i organów nadzoru (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Katarzyna Duda

Katarzyna Duda

Prawnik, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Ludomir Biedecki

Ludomir Biedecki

Partner współzarządzający działem Corporate/M&A oraz Banking & Finance w warszawskim biurze Noerr

Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Adwokat, Kancelaria GESSEL

Michał Bogacz

Michał Bogacz

Partner, Radca prawny, Olesiński i Wspólnicy

Przemysław Krzemieniecki

Przemysław Krzemieniecki

Senior Associate, Kochanski Zieba & Partners

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Adwokat, Senior Manager w Olesiński & Wspólnicy

Zbigniew Mrowiec

Zbigniew Mrowiec

Założyciel i partner, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij