Odpowiedzialność TFI wobec KNF i innych uczestników rynku

Grupa tematyczna: Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 29-30.11.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 31.10-01.12.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Procedowane akty prawne i wpływ na działalność rynku funduszy w Polsce

 • Kształtowanie się Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Nowe wyzwania dla TFI po zmianie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi- pakiet MiFID II i MiFIR
 • Przesłanki kwalifikowania TFI jako systemów posiadających cechy piramid finansowych w odniesieniu do Ustawy AML
Jakub Ziemba

Jakub Ziemba

Joanna Niewiadomska

Joanna Niewiadomska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Zakres wypełniania obowiązków informacyjnych przez TFI i fundusze wobec KNF

 • obowiązki informacyjne wynikające z MAR
 • nowe obowiązki wynikające z wejścia w życie MiFID II
 • najczęstsze błędy i zalecenia KNF – przykłady
Maciej Kafliński

Maciej Kafliński

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Konflikty interesów i struktura organizacyjna TFI – teoria i praktyka

 • Konflikty interesów w TFI oraz ich odzwierciedlenie w regulacjach wewnętrznych
 • Metody zarządzania konfliktami interesów
 • Struktura organizacyjna w TFI
 • KNF, a konflikty interesów oraz wymogi co do struktury organizacynej
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających funduszem wobec uczestników funduszu

 • cywilnoprawne podstawy roszczeń uczestników funduszy inwestycyjnych
 • podstawowe naruszenia interesu uczestników funduszy (case study)
 • rola depozytariusza w dochodzeniu roszczeń przez uczestników funduszy
 • sankcje administracyjne i karne za naruszenia dokonane wobec uczestników funduszy
Mariusz Kowolik

Mariusz Kowolik

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Kwestie problemowe zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych

 • na jakich zasadach i komu TFI może powierzać zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu
 • wymogi ustawowe i KNF przy procedowaniu wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy o zarządzanie
 • odpowiedzialność TFI za nienależyte wykonanie umów zarządzania funduszami przez podmioty trzecie
 • przypadki powierzania funkcji zarządzania funduszami-case study
Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wdrożenie RODO w  TFI – przegląd najważniejszych zmian jakie niesie ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) dla działalności TFI

 • Nowe podejście do ochrony danych osobowych w RODO: privacy by design, privacy by default, risk-based approach, accountability
 • Nowe obowiązki administratora danych, w tym:  obowiązki informacyjne, notyfikowanie incydentów, wyznaczenie DPO, zapewnienie realizacji prawa do przenoszenia danych
 • Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych w RODO
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w działalności TFI  na gruncie RODO
 • Metodologia wdrożenia RODO w TFI – praktyczne wskazówki
Karol Juraszczyk

Karol Juraszczyk

15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Procedowane akty prawne i wpływ na działalność rynku funduszy w Polsce
 • Środki, warunki i czynności techniczne pozwalające zachować należytą staranność w kontaktach z KNF
 • Zapewnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej jako metody zapobiegania konfliktom interesów
 • Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających funduszem wobec uczestników funduszu
 • Kwestie problemowe zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych   
 • Wdrożenie RODO w  TFI – przegląd najważniejszych zmian jakie niesie ogólne rozporządzenie o ochronie danych dla działalności TFI

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Fundusze Inwestycyjne poprzez należyte sprawowanie powierzonych obowiązków w zakresie zarządzania oraz reprezentacji może spełnić warunek wzrostu ekonomicznego funduszu. W momencie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu, konsekwencje bezpośrednie błędów popełnionych przez organ ponoszą uczestnicy a także fundusz. Dlatego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zostały objęte szczególnym reżimem prawnym, który szczegółowo określa specyfikę odpowiedzialność oraz konstrukcję zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Przeprowadzając analizę rynku TFI można wskazać odpowiedzialność cywilno-prawną oraz administracyjną-prawną. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą omówione zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego- towarzystw inwestycyjnych zależnych i niezależnych.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • Compliance
 • Nadzoru
 • Kontroli
 • Prawny

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność TFI wobec KNF i innych uczestników rynku „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 20.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 30.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 30.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność TFI wobec KNF i innych uczestników rynku (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Jakub Ziemba

Jakub Ziemba

Radca Prawny, Counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Joanna Niewiadomska

Joanna Niewiadomska

Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Karol Juraszczyk

Karol Juraszczyk

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Maciej Kafliński

Maciej Kafliński

Radca prawny, Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy

Mariusz Kowolik

Mariusz Kowolik

Radca prawny, Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij