Oferowanie instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne – otoczenie prawne i praktyczne problemy

Grupa tematyczna: Banki, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Tagi: KNF | tfi | bank | ustawa o ofercie publicznej | MiFID II

Data: 23-24.09.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 22.08-23.09.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników; poranna kawa 

9:30

Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej oraz o obrocie instrumentami finansowymi i jej wpływ na działania rynku

Krzysztof Dziubiński

Krzysztof Dziubiński

Bartosz Krzesiak

Bartosz Krzesiak

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Praktyczne aspekty stosowania dyrektywy MiFID II

 • Analiza istotnych etapów dystrybucji produktu inwestycyjnego
 • Najbardziej problematyczne kwestie od strony regulacyjnej i cywilnoprawnej - case study
 • Wpływ wymogów MiFID II od strony praktycznej na proces świadczenia usług inwestycyjnych
  • ustalenie grup docelowych
  • przedkontraktowe obowiązki informacyjne względem klienta
  • badanie adekwatności/odpowiedniości
  • granica pomiędzy aktywną sprzedażą a doradztwem inwestycyjnym
 • Ryzyka powstające w związku z praktycznym stosowaniem powyższych grup wymogów MiFID II
Tomasz Orczykowski

Tomasz Orczykowski

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Jak konstruować produkty inwestycyjne zgodnie z najnowszymi regulacjami 

 • Konstrukcja prawna funduszy inwestycyjnych
 • Typy funduszy inwestycyjnych
 • Definiowanie grup docelowych
 • Kompleksowe przedstawienie zarządzania produktowego
Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

15:00

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:15

Zmiany modelu działania w zakresie oferowania instrumentów inwestycyjnych 

 • Jak to działa na rynku
 • Jakie są oczekiwania klientów
 • Jak zwiększyć sprzedaż i przychód
 • Sprzedaż krzyżowa w praktyce
10:45

Przerwa kawowa

11:00

Niewłaściwe praktyki oferowania instrumentów finansowych

 • Klauzule niedozwolone w umowach dot. produktów inwestycyjnych
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Nowe wytyczne KNF w zakresie doradztwa inwestycyjnego 

 • Gdzie przebiega granica zwykłej komunikacji i samego doradztwa
 • Doradztwo inwestycyjne a porada inwestycyjna – kto posiada licencje na doradztwo?
 • Wytyczne dotyczące robodoradzwa – robo – advisory w regulacyjnym świetle
 • Sposób prowadzenia relacji z klientem – na ile nowoczesne technologie ułatwią dotarcie do klienta
Aneta Geller-Żołądkowska

Aneta Geller-Żołądkowska

15:00

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 • Praktyczne aspekty stosowania dyrektywy MiFID II 
 • Wpływ nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na działania rynku
 • Konstruowanie produktów inwestycyjnych zgodnie z najnowszymi regulacjami
 • Zmiany modelu działania w zakresie oferowania instrumentów inwestycyjnych 

INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Wydarzenie odbędzie się w formule live streamingu.

Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współpracy z Ekspertami jest taki sam, jak przy wydarzeniach stacjonarnych. Formuła online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych dbając jednocześnie o Twoje zdrowie. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w warsztacie, skontaktuj się proszę z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rejestracji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli banków, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych, w szczególności pracowników działów:

 • prawnych
 • sprzedaży
 • obsługi klienta
 • ds. funduszy
 • finansowych
 • kontrolingu

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.08.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.08.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Oferowanie instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne – otoczenie prawne i praktyczne problemy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 7.08.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 21.08.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 21.08.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 22.09.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Oferowanie instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne – otoczenie prawne i praktyczne problemy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.08.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.08.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Aneta Geller-Żołądkowska

Aneta Geller-Żołądkowska

Menedżer Zespołu Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności, Departament Zgodności Raiffeisen Bank Polska S.A.

Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Krzysztof Dziubiński

Krzysztof Dziubiński

Dyrektor Departamentu emisji obligacji w Navigator Capital Group oraz Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat

Bartosz Krzesiak

Bartosz Krzesiak

Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Tomasz Orczykowski

Tomasz Orczykowski

Associate, członek Zespołu Rynków Kapitałowych, Dentons

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij