Opodatkowanie gruntów i nieruchomości energetycznych - najczęstsze problemy i aktualne wyzwania

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 15-16.10.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30
av

Sławomir
Patejuk

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych w związku z opodatkowaniem nieruchomości energetycznych

 • Wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania gruntów w związku z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym
 • Przedmioty opodatkowania w praktyce orzeczniczej – linie kablowe pod- i naziemne, elektrownie wiatrowe, transformatory w sieciach elektroenergetycznych, sieć wodociągowa, zbiorniki, stacje rozdzielni elektroenergetycznej, tymczasowe obiekty budowlane
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Sławomir
Patejuk

Urządzenia techniczne jako przedmiot podatku od nieruchomości

 • Kiedy urządzenie techniczne jest budynkiem a kiedy budowlą? - zmiana definicji „obiektu budowlanego” – praktyczne konsekwencje
 • Stacje trafo – problematyka kwalifikacji obiektu jako budynku lub budowli
 • Zawężenie definicji budowli w odniesieniu do elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.
 • Nowe zasady dotyczące gruntów budynków i budowli podlegających opodatkowaniu
 • Infrastruktura towarzysząca (np. rurociąg, pompy) - zasady opodatkowania (co opodatkować, kiedy infrastrukturę towarzyszącą np. rurociąg i zasuwy, pompy, kiedy łącznie a kiedy można wyłączyć infrastrukturę)
 • Stan prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym
 • Problematyka opodatkowania linii energetycznych znajdujących się w kanalizacji kablowej
13:30

Przerwa na lunch

14:30

Służebność przesyłu na gruntach gminnych i Skarbu Państwa, a opodatkowanie nieruchomości energetycznych

 • Porównanie służebności przesyłu oraz zasad opodatkowania gruntów
 • Ustanowienia służebności gruntowej z mocy prawa - wypłata wynagrodzenia za służebność dla właścicieli nieruchomości (dotychczasowe orzecznictwo)
16:30

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30
av

Joanna
Skibicka

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości

 • Możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi, zasady prowadzenia sporów z organami podatkowym
 • Wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości
 • Przedawnienie w podatku od nieruchomości
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Zwolnienia w podatku od nieruchomości energetycznych – rodzaje, zasady i warunki ich wprowadzania

 • Warunki uzyskania zwolnień w podatku od nieruchomości energetycznych
 • Sytuacje techniczne wpływające na obniżenie podatku od nieruchomości
 • Grunty związane, a zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – różnice w opodatkowaniu
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Joanna
Skibicka

Regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości

 • Kompleksowe uregulowanie procedur podatkowych w Ordynacji podatkowej
 • Kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej – podstawowe postulaty, zakres przedmiotowy i cele nowej Ordynacji podatkowej
15:00

Zakończenie konferencji oraz wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasadę opodatkowania gruntów i nieruchomości energetycznych, w związku z czym dochodziło do sytuacji, gdy w sąsiednich gminach takie same grunty mogły zostać opodatkowane inną stawką podatku. Nowe rozwiązania w zakresie opodatkowania nieruchomości energetycznych mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dzięki nim wyeliminowana zostanie uznaniowość organów podatkowych w poszczególnych gminach. Wprowadzenie zmian pozwoli ograniczyć ubóstwo energetyczne oraz zapobiegnie wzrostowi stawek opłat dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej.

Główne zagadnienia:

 • orzecznictwo dotyczące opodatkowania nieruchomości energetycznych
 • nowelizacja ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym
 • problematyka urządzeń technicznych – nowe zasady dotyczące gruntów, budynków i budowli podlegających opodatkowaniu
 • Porównanie służebności przesyłu oraz zasad opodatkowania gruntów
 • kontrola podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości
 • zwolnienia w podatku od nieruchomości
 • zakres tematyczny i cele nowej Ordynacji podatkowej

Grupa docelowa:

Konferencję dedykujemy przede wszystkim branży energetycznej i gazowniczej. W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z:

 • Działów Finansowych
 • Działów Podatkowych
 • Działów Księgowych,
 • Działów Rozliczeniowych,
 • Działów Zarządzania Nieruchomościami
 • Działów Prawnych
 • oraz firmy doradcze i podatkowe wspierające sektor energetyczny w działaniach rozliczeniowych.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Opodatkowanie gruntów i nieruchomości energetycznych - najczęstsze problemy i aktualne wyzwania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 30.08.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 13.09.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 13.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Opodatkowanie gruntów i nieruchomości energetycznych - najczęstsze problemy i aktualne wyzwania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Sławomir Patejuk

Tax Director, Partner, Advicero Tax Sp. z o.o.

avatar

Joanna Skibicka

Tax Manager, Advicero Tax Sp. z o.o.

Partnerzy