Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Grupy kapitałowe

Tagi: OZE | efektywność energetyczna | kogeneracja | trigeneracja

Data: 15.06.2021r.

Cena:
1395 zł/os. > 25.05-15.06.2021

Program

 
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

 • Polityka klimatyczna UE

Maciej Wesołowski ,
NGL Legal

Sylwia Przytulska,
NGL Legal

9:45

Budowa własnego źródła OZE

 • Zabezpieczenie tytułu prawnego do gruntu
 • Niezbędne decyzje administracyjne
 • Zagospodarowanie niewykorzystanej energii elektrycznej
 • Magazyny energii elektrycznej – zastosowanie i planowane zmiany przepisów
 • Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Łukasz Petelski
Kancelaria Eversheds Sutherland Wierzbowski

Ernest Łuczak
Kancelaria Eversheds Sutherland Wierzbowski

11:15

Przerwa

11:30

Optymalizacja współpracy OZE i istniejącej infrastruktury

Damian Różycki,
Columbus Energy S.A.

12:30

Efektywność energetyczna – uwarunkowania prawne

 • Efektywność energetyczna w prawie europejskim
 • Polskie regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej
 • Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Efektywność energetyczna a OZE

dr Grzegorz J. Wąsiewski,
BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

13:20

Przerwa

14:00

Przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną

 • Kwestie techniczne
 • Opłacalność
 • Audyt efektywności energetycznej

Mateusz Brandt,
Instytut Doradztwa Energetycznego

Piotr Hawliczek,
Instytut Doradztwa Energetycznego

15:30

Kogeneracja i trigeneracja

 • Aspekty regulacyjne i ich wpływ na biznes

Grzegorz Mikos,
Raczyński Skalski & Partners

16:30

Zakończenie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Eksperci szczegółowo omówią zagadnienia istotne dla przedstawicieli przemysłu, w szczególności przemysłu energochłonnego, takie jak: polityka klimatyczna i energetyczna, budowa własnego źródła OZE, efektywność energetyczna, kogeneracja i trigeneracja. Przedstawione wątki zostaną omówione od strony prawnej jak i praktycznej. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
 • Budowa własnego źródła OZE
 • Optymalizacja współpracy OZE i istniejącej infrastruktury
 • Projekt nowelizacji ustawy o OZE
 • Efektywność energetyczna – uwarunkowania prawne
 • Przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną
 • Kogeneracja i trigeneracja

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby reprezentujące sektor przemysłowy. W szczególności: dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Energetyczny
 • Inwestycji
 • Badań i rozwoju
 • Finansowy
 • Zarząd

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 24.05.2021 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 24.05.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Optymalizacja kosztów energii elektrycznej i przedsięwzięcia poprawiające jej efektywność w sektorze przemysłowym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Grzegorz Mikos

Grzegorz Mikos

Radca Prawny, Raczyński Skalski & Partners

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca Prawny, Consuel w polskim biurze Osborne Clarke

Mateusz Brandt

Mateusz Brandt

Instytut Doradztwa Energetycznego

Piotr Hawliczek

Piotr Hawliczek

Instytut Doradztwa Energetycznego

Maciej Wesołowski

Maciej Wesołowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria NGL Legal

Sylwia Przytulska

Sylwia Przytulska

Associate, Kancelaria NGL Legal

Ernest Łuczak

Ernest Łuczak

Adwokat w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

dr Grzegorz J. Wąsiewski

dr Grzegorz J. Wąsiewski

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria BSJP

Damian Różycki

Damian Różycki

Prezes Zarządu, Columbus Obrót

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij