Optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 17.09.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Partnerstwo w zakupach

 • Traktujmy się po partnersku – czyli jak przygotować podłoże do udanego biznesu
 • Przykładowe efekty partnerstwa na linii zamawiający – dostawca
 • Przykładowe skutki partnerstwa na linii kupiec – klient wewnętrzny (przedstawiciel biznesu)
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wybrane dźwignie optymalizacyjne pod lupą

 • Jak uzyskać najlepszy efekt skali przy konsolidacji
 • Cenne informacje z rynku – jak do nich dotrzeć, jak je przełożyć na optymalizację zakupu
 • Zabezpiecz interes swojej firmy – elastyczne zapisy umowne w przykładach
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Elektronizacja procesów zakupowych

 • Platforma zakupowa – to nie tylko prostszy sourcing
 • System klasy ERP – procurement i kontrola wydatków
 • BI – Business Intelligence w zakupach
14:30

Gra zespołowa

 • Wybrane case study z obszaru zakupów – turniej z nagrodami
 • Podsumowanie
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Skuteczny i efektywny przebieg procesu zakupowego, a także jego właściwa organizacja jest podstawą sprawnego funkcjonowania każdej Grupy Kapitałowej. Optymalizacja procesów zakupowych to nic innego, jak opracowanie i późniejsze wdrażanie zmian w zakresie przyjętych dotychczas praktyk w poszczególnych działach przedsiębiorstwa. Obecnie jest to bardzo ważny aspekt działalności przedsiębiorstw – coraz częściej osoby zarządzające zwracają uwagę na oszczędności, które mogą uzyskać między innymi dzięki elektronizacji procesów zakupowych czy samego planowania potrzeb zakupowych z wyprzedzeniem. Przedstawiciele przedsiębiorstwa odpowiadający za tego rodzaju działania powinni dążyć do ich optymalizacji. Pozwala to przede wszystkim na lepsze zarządzanie czasem pracowników oraz minimalizację kosztów, a także ewentualnych ryzyk.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione m.in.:

 • Przykładowe efekty partnerstwa na linii zamawiający – dostawca
 • Przykładowe skutki partnerstwa na linii kupiec – klient wewnętrzny
 • Jak uzyskać najlepszy efekt skali przy konsolidacji
 • Cenne informacje z rynku – jak do nich dotrzeć, jak je przełożyć na optymalizację zakupu
 • Elektronizacja procesów zakupowych w modelu
 • Platforma zakupowa – System klasy ERP - moduł BI
 • Wybrane case study z obszaru zakupów – turniej z nagrodami

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • Zakupów
 • Zaopatrzenia
 • Logistyki
 • Strategii zakupowej

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 23.08.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 23.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Agata Kulikowska

Member of Purchasing Management Team in Tauron Polska Energia S.A.

Partnerzy