Optymalizowanie procesów w Centrach Usług Wspólnych- wyzwania i kierunki rozwoju SSC

Grupa tematyczna: Centrum usług wspólnych

Tagi: CUW | SSC | Optymalizacja | Lean | RPA

Data: 25-26.11.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 25.10-26.11.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Efektywne zarządzanie organizacją SSC oraz jej procesami

 • Modele zarządzania SSC
 • Główne parametry zarządzania organizacją serwisową i oraz jej procesami
 • Jak dobierać i analizować mierniki procesów biznesowych w organizacji SSC?
 • Jak zwiększać efektywność procesów – najlepsze praktyki 
Mariusz Szałaj

Mariusz Szałaj

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Alokacja kosztów - omówienie różnych metod i sposobów podziału kosztów wewnątrz SSC

 • Nadzorowanie i zarządzanie systemami rozliczeń i procesów księgowych - problemy z systemami rozliczeń  
 • Wskaźniki finansowe - błędy przy dobieraniu wskaźników
 • Kwestie umów - jak powinny być rozliczane, odpowiedzialność stron, kwestie decyzyjne, weryfikacja umów
 • Warunki współpracy CUW z zagranicznymi oddziałami spółki

Dominika Jóźwiak-Bąk

Dominika Jóźwiak-Bąk

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Optymalizacja SSC w praktyce

 • Analiza danych w procesie optymalizacji SSC
 • Monitorowanie postępu procesów  
 • Mechanizmy wykorzystywane przy optymalizacji
 • Utrzymywanie ciągłości optymalizacji 
Michał Wierzbowski

Michał Wierzbowski

14:45

Jak optymalizować procesy i utrzymywać motywację pracowników? Optymalizacja z punktu widzenia pracownika

 • Zarządzanie i rozwój kompetencji pracowników w fazie rozwoju SSC
 • Zarządzanie efektywną komunikacją w modelach scentralizowanych operacji
 • Utrzymanie talentów w organizacji
 • Praca zdalna a optymalizacja pracy w zespole
 • Motywacja pracowników vs różnice pokoleniowe
Paweł Wróbel

Paweł Wróbel

Beata Urban

Beata Urban

16:15

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Technologiczna strona Shared Service Center, czyli jak nowe technologie zmieniają rzeczywistość CUW

 • Rozwiązania chmurowe, AI i nowe technologie
 • Najczęstsze błędy wdrożeniowe systemów informatycznych
Bartosz Woliński

Bartosz Woliński

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Jak rozwijać SSC - kierunki rozwoju i wyzwania

 • Lean Management, Six Sigma, RPA – co dalej?
 • Tworzenie i wdrażanie w SSC Disaster Recovery Plan
 • Transformacja SSC do GBS - projektowanie, planowanie i implementacja
Maciej Kulbat

Maciej Kulbat

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Wdrażanie RPA w SSC- metody i modele automatyzacji i robotyzacji procesów

 • Wpływ automatyzacji na zmianę modeli zarządzania SSC
 • Koszty i zyski wynikające z wdrażania robotyzacji w SSC
 • Robotyzacja procesów biznesowych
 • Kiedy nie wdrażać RPA?
Mariusz Pietrzak

Mariusz Pietrzak

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Centrum Usług Wspólnych to coraz bardziej popularny model biznesowy zapewniający zmniejszenie kosztów, centralizację i standaryzację procesów, a także zwiększenie kontroli nad jakością i wydajnością. Jednak na konkurencyjnym rynku przedsiębiorstwo, aby móc skutecznie realizować założone cele i przynosić zysk, musi się nieustannie rozwijać. Dlatego tak ważnym aspektem działalności CUW jest ciągła optymalizacja procesów i dążenie do maksymalnej efektywności przy wykorzystaniu właściwych modeli zarządzania. Na naszej konferencji grono praktyków podzieli się swoja wiedzą odnośnie optymalizacji, kierunków rozwoju i wyzwań stojących przed SSC.
Poruszone zostaną kwestie motywacji pracowników w kontekście optymalizacji procesów, sposoby podziału kosztów wewnątrz Centrum, a także metody i modele automatyzacji i robotyzacji procesów.
Omówiona zostanie również technologiczna strona Shared Service Center czyli jak nowe technologie zmieniają rzeczywistość CUW. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Główne zagadnienia:

 • Podnoszenie efektywności procesów w SSC
 • Optymalizacja SSC w praktyce
 • Jak rozwijać SSC - kierunki rozwoju i wyzwania
 • Wdrażanie RPA w SSC- metody i modele automatyzacji i robotyzacji procesów
 • Jak optymalizować procesy i utrzymywać motywację pracowników?
 • Alokacja kosztów - omówienie różnych metod i sposobów podziału kosztów wewnątrz SSC
 • Technologiczna strona Shared Service Center, czyli jak nowe technologie zmieniają rzeczywistość CUW

Grupa docelowa:

Na wydarzenie zapraszamy Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających SSC i Kierowników SSC oraz Dyrektorów i Kierowników z działów:

 • Zarządzania
 • Badań i Rozwoju
 • Strategicznych
 • Kontrolingu
 • Nadzoru Właścicielskiego
 • Operacyjnych
 • Procesów

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Optymalizowanie procesów w Centrach Usług Wspólnych- wyzwania i kierunki rozwoju SSC „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 10.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.10.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Optymalizowanie procesów w Centrach Usług Wspólnych- wyzwania i kierunki rozwoju SSC (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Maciej Kulbat

Maciej Kulbat

Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Avon Global Business Services

Mariusz Pietrzak

Mariusz Pietrzak

Prezes Zarządu, PKP Energetyka CUW

Mariusz Szałaj

Mariusz Szałaj

4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO

Michał Wierzbowski

Michał Wierzbowski

Dyrektor SSC, Orange Polska

Bartosz Woliński

Bartosz Woliński

Head of SSC, Siemens SSC

Paweł Wróbel

Paweł Wróbel

Dyrektor ds. Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych, Citi

Dominika Jóźwiak-Bąk

Dominika Jóźwiak-Bąk

ADAPTIVE Solutions & Advisory Group

Beata Urban

Beata Urban

Compensation Manager, Citi

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij