Otoczenie prawne otwartej bankowości – nowe obowiązki instytucji finansowych: wytyczne EBA i KNF

Grupa tematyczna: Banki, Finanse, Prawo

Tagi: bank | klient | płatności | PSD2 | AML | TPP | Reklamacje | Biometria | PISP | AISP

Data: 10-11.05.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 20.04-11.05.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Konsekwencje prawne niezapewnienia bezpieczeństwa transakcji na podstawie PSD2

 • Wymóg stosowania silnego uwierzytelnienia klienta – SCA
 • SCA w świetle soft law EBA i KNF
 • Stosowanie wyłączeń od SCA przez wydawcę i agenta rozliczeniowego
 • Monitoring transakcji oraz TRA
 • Odpowiedzialność dostawcy za niespełnienie wymogów SCA

Dr Krzysztof Korus, DLK Legal

10:30

Przerwa

10:45

Projekt rozporządzenia DORA: wpływ na dostawców usług płatniczych i cloud computing w sektorze finansowym

 • Bezpieczeństwo ICT w sektorze finansowym: DORA na tle innych regulacji (tekst pierwotny, proponowane poprawki)
 • Ryzyko współpracy z ICT TPSP w działalności banków i niebankowych PSP
 • Nowe obowiązki instytucji finansowych (ocenianie, testowanie, dokumentowanie, raportowanie)
 • Nadzór EBA/ESMA/EIOPA nad outsourcingiem i chmurą w sektorze finansowym

Dr Michał Mostowik
DLK Legal

12:15

Przerwa

12:45

Outsourcing usług open banking (PIS, AIS) w świetle rekomendacji EBA oraz stanowiska KNF

 • Współpraca z dostawcą technologii – czy to zawsze outsourcing?
 • Specyfika relacji outsourcingowej przy świadczeniu usług open banking
 • Umowa outsourcingowa – wymogi a praktyka rynku
 • Ochrona tajemnicy płatniczej a modele świadczenia PIS i AIS

Dr Michał Mostowik
DLK Legal

Aleksandra Księżak
DLK Legal

14:15

Odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane i obsługa reklamacji klienta w PSD2

 • Podział odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze w PSD2
 • Obowiązek zwrotu środków klientowi w D+1
 • Przegląd orzecznictwa w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Wytyczne i rekomendacje polskich i europejskich organów nadzoru a nowoczesne usługi finansowe świadczone przez PISP oraz AISP

 • Otwarta bankowość - wyzwania i perspektywy rozwoju a nadzór regulacyjny
 • Wytyczne EBA dotyczące czynników ryzyka AML a sektor AISP i PISP
 • Instytucje płatnicze wykonujące usługi AIS i PIS a stanowisko UKNF dotyczące oceny ryzyka AML

Łukasz Łyczko, PwC Legal

Konrad Frąckowiak, PwC Legal

10:30

Przerwa

10:45

Realizacja weryfikacji klienta pod kątem ustawy AML

 • Implementacja AML V - nowe obowiązki dla PSP
 • Pełne KYC – kiedy PSP ma obowiązek je przeprowadzać?
 • Zdalna weryfikacja klienta – aspekty praktyczne

Marcin Golec
JWMS JAKUBOWSKI WIESE MAZGAJ STASZEK

12:00

Przerwa

12:30

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie umów o usługi płatnicze

 • Przesłanki i zakres stosowania nowych przepisów
 • Klauzule abuzywne w relacji B2C i B2B
 • Teoria a praktyka rynku – zakres zmian w regulaminach bankowych
 • Najczęstsze błędy i ryzyka związane z obszarem compliance

Małgorzata Chruściak
EY Law

13:45

Wpływ pandemii Covid-19 na rynek usług płatniczych

 • Perspektywa pandemii
 • Zakupy zdalne i zmiany w sposobach płatności
 • Nie tylko zakupy – opłacanie rachunków i sprawy urzędowe
 • Finanse Polaków w czasach pandemii
 • Wyzwania dla weryfikacji tożsamości w Internecie

Krzysztof Pycia
Blue Media

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do przedstawicieli działów:

 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Otoczenie prawne otwartej bankowości – nowe obowiązki instytucji finansowych: wytyczne EBA i KNF „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.04.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 19.04.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.05.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Otoczenie prawne otwartej bankowości – nowe obowiązki instytucji finansowych: wytyczne EBA i KNF (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Adwokat, DLK Legal

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DLK Legal

Krzysztof Pycia

Krzysztof Pycia

Sales Director Financial Sector, Blue Media

Marcin Golec

Marcin Golec

of Counsel, JWMS JAKUBOWSKI WIESE MAZGAJ STASZEK

Małgorzata Chruściak

Małgorzata Chruściak

of Counsel, Adwokat, EY Law

Aleksandra Księżak

Aleksandra Księżak

Aplikantka radcowska, DLK Legal

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Associate, PwC Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij