Outsourcing bankowy - umowy, najnowsze wyzwania i trendy, kontrole KNF

Grupa tematyczna: Banki

Data: 22-23.11.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 28.10-30.11.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy outsourcingu i podoutsourcingu?

 • Jakie elementy powinna zawierać umowa outsourcingowa?
 • W jaki sposób zabezpieczyć się w umowie przed ryzykiem niepowodzenia i dobrze przygotować się do współpracy z insourcerem?
 • Jak uniknąć niewygodnych zapisów umowy?
 • Ważne elementy negocjacji umowy dotyczące rozpoczęcia i realizacji bieżącej współpracy z insourcerem
 • Najważniejsze zapisy dotyczące zasad i warunków zakończenia współpracy oraz ewentualnych kosztów dodatkowych z tym związanych
 • Dobre praktyki
Irmina Aleksiejew-Smorszczewska

Irmina Aleksiejew-Smorszczewska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wpływ regulacji RODO na outsourcing bankowy

 • Nowe wzorce umów o powierzeniu i podpowierzeniu przetwarzania danych
 • Powierzenie danych osobowych w kontekście obowiązkowych klauzul umownych
 • Nowe obowiązki procesorów wynikające z RODO
Xawery Konarski

Xawery Konarski

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Korzyści wynikające z outsourcingu działań dotyczących zapewnienia zgodności z Dyretywą PSD2

 • Jakiemu podmiotowi powierzyć wdrożenie obowiązków wynikających z Dyrektywy PSD2 jako insourcerowi ?
 • Jak zabezpieczyć prawnie swoje interesy w umowie z insourcerem, który jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działań z Dyrektywą PSD2
Filip Badziak

Filip Badziak

15:00

Transformacja Agile – czyli jak dzięki nowym modelom kontraktowym oszczędzać czas i koszty projektów IT

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

15:25

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Outsourcing w ramach działalności innowacyjnej banku - implikacje prawne

 • Współpraca z podmiotami z branży sztucznej inteligencji
 • Współpraca z podmiotami z branży blockchain
 • Innowacyjne modele dystrybucyjne produktów bankowych
Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Outsourcing bankowy na dużą skalę – czy to działa? Korzyści i wyzwania na przykładzie Banku BPH SA

 • Zakres outsourcingu – gdzie są granice?
 • Nowa komórka organizacyjna Banku odpowiedzialna za zarządzanie relacjami z insourcerami – funkcje i zadania
 • SLA, KPI, SteerCo – jak zadbać o oczekiwany poziom usług
Daria Samborska

Daria Samborska

Grzegorz Górecki

Grzegorz Górecki

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Kontrola działalności oraz zasady odpowiedzialności dostawców usług outsorcingowych – case study

 • Środki kontroli i nadzoru nad realizacją umowy outsourcingowej
 • Przepisy i wytyczne nadzorcze w procesie kontroli
 • Czy można nadzorować poddostawcę?
 • Odpowiedzialność dostawców usług outsourcingowych oraz banku z tytułu zaistnienia nieprawidłowości
Konrad Rochalski

Konrad Rochalski

14:30

Obowiązki informacyjne względem KNF w związku z nieprawidłowościami przy outsourcingu bankowym

 • Zapewnienie zgodności działań z wymogami KNF
 • Obowiązki nałożone na bank w związku z outsourcingiem – regulacje, praktyczne wskazówki
Sebastian Bohuszewicz

Sebastian Bohuszewicz

16:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy outsourcingu i podoutsourcingu?
 • Wpływ regulacji RODO na outsourcing bankowy
 • Korzyści wynikające z outsourcingu działań dotyczących zapewnienia zgodności z Dyretywą PSD2
 • Transformacja Agile – czyli jak dzięki nowym modelom kontraktowym oszczędzać czas i koszty projektów IT
 • Outsourcing bankowy na dużą skalę – czy to działa? Korzyści i wyzwania na przykładzie Banku BPH SA
 • Kontrola działalności oraz zasady odpowiedzialności dostawców usług outsorcingowych
 • Outsourcing w ramach działalności innowacyjnej banku
 • Obowiązki informacyjne względem KNF w związku z nieprawidłowościami przy outsourcingu bankowym

Dlaczego warto wziąć udział:

Przyczyną wciąż rosnącego zainteresowania outsorcingiem bankowym jest ciągłe poszukiwanie przez banki efektywnych, a przede wszystkim bezpiecznych metod prowadzenia przedsiębiorstwa w panujących warunkach rynkowych. Czynnikami decydującymi o zlecaniu pracy na zewnątrz są aspekty finansowe, a także strategiczne.
Dzięki outsourcingowi przedsiębiorstwa zyskują dostęp do nowych zasobów kapitału intelektualnego, zwiększają elastyczność i szybkość działania oraz przyspieszają rozwój swojej firmy.
Należy jednak wskazać, iż wykorzystywanie tej metodologii biznesowej stawia banki wobec szczególnego zadania. Są one bowiem jako instytucje zaufania publicznego zobligowane do dbania o bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów. W sytuacji zaś outsourcingu na ryzyka typowe związane z działalnością bankową nakładają się te związane z wykorzystywaniem zasobów podmiotów zewnętrznych.
Dzięki udziałowi w organizowanym warsztatacie, dowiecie się Państwo m.in. o istotnych praktycznych kwestiach zabezpieczania, wiążących się z szeroko rozumianą umową outsourcingową, wpływie nowych regulacji unijnych (PSD2, RODO) na współpracę z insourcerami, a także o nowych możliwościach outsourcingu usług. Znakomici Eksperci wskażą także ważne aspekty związane z kontrolą dostawcy usług (case study) oraz przygotują Państwa na zapewnienie zgodności działań z wymogami KNF.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do banków, a w szczególności do pracowników działów:

 • ds. outsourcingu
 • nadzoru i kontroli
 • operacyjnych
 • logistyki
 • bezpieczeństwa
 • sprzedaży
 • IT
 • prawnych
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • administracji

Firm świadczących lub zamierzających świadczyć usługi zewnętrzne dla banków oraz do firm – insourcerów, świadczących usługi zewnętrzne dla banków.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Outsourcing bankowy - umowy, najnowsze wyzwania i trendy, kontrole KNF „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 16.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 27.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 27.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Outsourcing bankowy - umowy, najnowsze wyzwania i trendy, kontrole KNF (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Daria Samborska

Daria Samborska

Dyrektor Zarządzająca Departamentem Zarządzania Relacjami Outsourcingowymi i Wsparcia Operacji, Bank BPH SA

Filip Badziak

Filip Badziak

Senior Associate, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.

Grzegorz Górecki

Grzegorz Górecki

Dyrektor Zarządzający Departamentem IT, Bank BPH SA

Irmina Aleksiejew-Smorszczewska

Irmina Aleksiejew-Smorszczewska

Prawnik, Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, DNB Bank Polska S.A.

Konrad Rochalski

Konrad Rochalski

Prezes Zarządu ArchiDoc S.A. oraz Voice Contact Center Sp. z o.o. (Grupa OEX)

Sebastian Bohuszewicz

Sebastian Bohuszewicz

Radca Prawny, Bank Pocztowy S.A./Kancelarie LCG

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Kancelaria Kochanski & Partners

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij