Outsourcing & cloud computing w świetle wytycznych EBA i wymagań KNF

Grupa tematyczna:
IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Data: 05-06.06.2019 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Szymon
Ciach

Stosowanie wytycznych EBA w praktyce i ich skutki dla instytucji finansowych

 • Definicja outsourcingu w wytycznych EBA co nim jest a co nie?
 • Rejestr umów – nowe wytyczne co do zawartości rejestru
 • Podział outsourcowanych czynności na krytyczne, ważne i pozostałe oraz kryteria oceny stopnia krytyczności
 • Monitorowanie ryzyka koncentracji
 • Due dilligence insourcera – w jakich sytuacjach przeprowadzić analizę potencjalnego dostawcy?
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Krzysztof
Korus

Konsekwencje wytycznych EBA dla kontraktów outsourcingowych

 • Nowe obowiązki do nowych umów outsourcingowych
 • Dostosowanie już zawartych umów outsourcingowych – co i kiedy zmienić?
 • Jak przygotować się do wdrożenia wymagań EBA do polityki kontraktowania?
 • Skutki EBA dla procesów zakupowych w bankach
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Piotr
Kaniewski

Różnice w podejściu EBA i KNF

 • Charakterystyka podejścia EBA do outsourcingu on-premise i chmurowego
 • Kluczowe aspekty wymagań KNF względem outsourcingu on-premise
 • Kluczowe aspekty wymagań KNF względem cloud computingu
 • Co łączy EBA i KNF?
 • Jakie są różnice w podejściu EBA i KNF i jak sobie z nimi poradzić
14:45

Przerwa kawowa

15:00
av

Szymon
Ciach

av

Łukasz
Drążek

av

Józef
Sulwiński

Bezpieczeństwo banku w świetle wytycznych EBA

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Piotr
Gałka

av

Piotr
Kaniewski

Kupowanie technologii w banku po wprowadzeniu wytycznych EBA – case study

 • Jak zmienia się sposób kupowania technologii w organizacjach finansowych – trendy
 • Co w postępowaniach zakupowych zmieni EBA?
 • Czym jest Lean Procurement? Czyli o nowym podejściu w bankowych procesach zakupowych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Szymon
Ciach

av

Piotr
Kaniewski

Otoczenie regulacyjne cloud computingu

 • Ogólny opis otoczenia regulacyjnego (KNF + EBA)
 • Charakter wytycznych KNF i EBA (soft law)
 • Wymagania wynikające z rekomendacji D
 • Wymagania wynikające z komunikatu o przetwarzaniu danych w chmurze KNF
 • Wpływ nowych wytycznych EBA na kontrakty chmurowe
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Łukasz
Węgrzyn

Najlepsze praktyki kontraktowe w obszarze chmury

 • Charakterystyce kontraktów chmurowych
 • Przygotowaniu do negocjacji z dostawcami chmury
 • Jak i w jakich obszarach negocjować kontrakty chmurowe
14:45

Przerwa kawowa

15:00
av

Michał
Furmankiewicz

Aspekty technologiczne i biznesowe związane z funkcjonowaniem chmury

16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Różnice w podejściu EBA i KNF
 • Wytyczne EBA a kontrakty outsourcingowe
 • Otoczenie regulacyjne cloud computingu
 • Wdrożenie systemu IT – case study

Dlaczego warto wziąć udział:

25 lutego poznaliśmy finalny kształt wytycznych EBA, które zmieniają dotychczasowe regulacje dotyczące outsourcingu z 2006r. i te odnoszące się do cloud computingu z 2017r. Nowe wytyczne wejdą w życie 30 września 2019r. dając instytucjom finansowym czas na wprowadzenie zmian w zakresie rejestru umów, kontraktów outsourcingowych i chmurowych, które zostały już zawarte, jak i tych które będą zawierane oraz odpowiedniego przygotowania do procesu outsourcingu. Ten ostatni aspekt nakłada na instytucje finansowe obowiązek oceny stopnia krytyczności czynności, które mają zostać powierzone oraz oceny potencjalnego dostawcy. Szereg zagadnień związanych z wpływem nowych wytycznych EBA na rzeczywistość outsourcingową i chmurową, jak również różnic w podejściu EBA i KNF, w gronie wybitnych ekspertów omówimy na konferencji 5 – 6 czerwca w Warszawie.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do instytucji finansowych, instytucji płatniczych i dostawców usług outsourcingowych, a w szczególności do pracowników działu:

 • Outsourcingu
 • Operacyjnego
 • IT
 • Prawnego
 • Compliance
 • Zarządzania ryzykiem
 • Zarządzania ciągłością działania
 • Logistyki

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Outsourcing & cloud computing w świetle wytycznych EBA i wymagań KNF „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.04.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.05.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.06.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Outsourcing & cloud computing w świetle wytycznych EBA i wymagań KNF (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Partner, dLK Legal

avatar

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Szymon Ciach

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Piotr Gałka

Associate, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Piotr Kaniewski

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

avatar

Michał Furmankiewicz

Szef Doradztwa, Chmurowisko

avatar

Łukasz Drążek

Dyrektor Zarządzający, SEQRED

avatar

Józef Sulwiński

Prezes Zarządu, SEQRED

Partnerzy