Outsourcing & cloud computing w świetle wytycznych EBA i wymagań KNF

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Data: 05-06.06.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.05-30.06.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Stosowanie wytycznych EBA w praktyce i ich skutki dla instytucji finansowych

 • Definicja outsourcingu w wytycznych EBA co nim jest a co nie?
 • Rejestr umów – nowe wytyczne co do zawartości rejestru
 • Podział outsourcowanych czynności na krytyczne, ważne i pozostałe oraz kryteria oceny stopnia krytyczności
 • Monitorowanie ryzyka koncentracji
 • Due dilligence insourcera – w jakich sytuacjach przeprowadzić analizę potencjalnego dostawcy?
Szymon Ciach

Szymon Ciach

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Konsekwencje wytycznych EBA dla kontraktów outsourcingowych

 • Nowe obowiązki do nowych umów outsourcingowych
 • Dostosowanie już zawartych umów outsourcingowych – co i kiedy zmienić?
 • Jak przygotować się do wdrożenia wymagań EBA do polityki kontraktowania?
 • Skutki EBA dla procesów zakupowych w bankach
Dr Krzysztof Korus

Dr Krzysztof Korus

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Różnice w podejściu EBA i KNF

 • Charakterystyka podejścia EBA do outsourcingu on-premise i chmurowego
 • Kluczowe aspekty wymagań KNF względem outsourcingu on-premise
 • Kluczowe aspekty wymagań KNF względem cloud computingu
 • Co łączy EBA i KNF?
 • Jakie są różnice w podejściu EBA i KNF i jak sobie z nimi poradzić
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Bezpieczeństwo banku w świetle wytycznych EBA

Józef Sulwiński

Józef Sulwiński

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Łukasz Drążek

Łukasz Drążek

16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kupowanie technologii w banku po wprowadzeniu wytycznych EBA – case study

 • Jak zmienia się sposób kupowania technologii w organizacjach finansowych – trendy
 • Co w postępowaniach zakupowych zmieni EBA?
 • Czym jest Lean Procurement? Czyli o nowym podejściu w bankowych procesach zakupowych
Piotr Gałka

Piotr Gałka

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Otoczenie regulacyjne cloud computingu

 • Ogólny opis otoczenia regulacyjnego (KNF + EBA)
 • Charakter wytycznych KNF i EBA (soft law)
 • Wymagania wynikające z rekomendacji D
 • Wymagania wynikające z komunikatu o przetwarzaniu danych w chmurze KNF
 • Wpływ nowych wytycznych EBA na kontrakty chmurowe
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Szymon Ciach

Szymon Ciach

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Najlepsze praktyki kontraktowe w obszarze chmury

 • Charakterystyce kontraktów chmurowych
 • Przygotowaniu do negocjacji z dostawcami chmury
 • Jak i w jakich obszarach negocjować kontrakty chmurowe
Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Aspekty technologiczne i biznesowe związane z funkcjonowaniem chmury

Michał Furmankiewicz

Michał Furmankiewicz

16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Różnice w podejściu EBA i KNF
 • Wytyczne EBA a kontrakty outsourcingowe
 • Otoczenie regulacyjne cloud computingu
 • Wdrożenie systemu IT – case study

Dlaczego warto wziąć udział:

25 lutego poznaliśmy finalny kształt wytycznych EBA, które zmieniają dotychczasowe regulacje dotyczące outsourcingu z 2006r. i te odnoszące się do cloud computingu z 2017r. Nowe wytyczne wejdą w życie 30 września 2019r. dając instytucjom finansowym czas na wprowadzenie zmian w zakresie rejestru umów, kontraktów outsourcingowych i chmurowych, które zostały już zawarte, jak i tych które będą zawierane oraz odpowiedniego przygotowania do procesu outsourcingu. Ten ostatni aspekt nakłada na instytucje finansowe obowiązek oceny stopnia krytyczności czynności, które mają zostać powierzone oraz oceny potencjalnego dostawcy. Szereg zagadnień związanych z wpływem nowych wytycznych EBA na rzeczywistość outsourcingową i chmurową, jak również różnic w podejściu EBA i KNF, w gronie wybitnych ekspertów omówimy na konferencji 5 – 6 czerwca w Warszawie.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do instytucji finansowych, instytucji płatniczych i dostawców usług outsourcingowych, a w szczególności do pracowników działu:

 • Outsourcingu
 • Operacyjnego
 • IT
 • Prawnego
 • Compliance
 • Zarządzania ryzykiem
 • Zarządzania ciągłością działania
 • Logistyki

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Outsourcing & cloud computing w świetle wytycznych EBA i wymagań KNF „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.04.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.05.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.06.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Outsourcing & cloud computing w świetle wytycznych EBA i wymagań KNF (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Dr Krzysztof Korus

Dr Krzysztof Korus

Partner, dLK Legal

Józef Sulwiński

Józef Sulwiński

Prezes Zarządu, SEQRED

Michał Furmankiewicz

Michał Furmankiewicz

Szef Doradztwa, Chmurowisko

Piotr Gałka

Piotr Gałka

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Radca Prawny, SSW Pragmatic Solutions

Łukasz Drążek

Łukasz Drążek

Dyrektor Zarządzający, SEQRED

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij