Polityka wynagrodzeń - Skuteczny monitoring w systemach wynagradzania oraz premiowania

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 15-16.11.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Anna
Skuza

av

Przemyslaw
Stobiński

Wytyczne dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń (Dane zagadnienie w przepisach vs praktyczne zastosowanie)

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Uwarunkowania regulacyjne EBA, CRDIV – doświadczenia instytucji finansowych – panel dyskusyjny

Moderator:

Wojciech Kapica, Counsel, SMM Legal

Paneliści:

Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch
Piotr Sierociński, Dyrektor, HRM partners S.A

13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Piotr
Sierociński

Praktyki rynkowe w sektorze finansowym w związku z regulacjami europejskimi i polskimi

14:30
av

Katarzyna
Sarek-Sadurska

Problemy operacyjne w ramach polityki wynagrodzeń - case study

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Monika
Pawłowska

Opracowywanie rocznych planów etatyzacji oraz budżetu wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych, uwzględniających sytuację ekonomiczną oraz bieżące i przyszłe potrzeby organizacji

 • Czynniki wpływające na koszt wynagrodzeń
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Małgorzata
Fiedorczuk

av

Dr
Karol
Raźniewski

Technologia w zarządzaniu wynagrodzeniami

12:15

Przerwa na lunch

13:15
av

Anna
Morawiec-Bartosik

Generowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu Comp&Ben w organizacji zgodnie z tendencjami rynkowymi

 • Monitorowanie praktyk rynkowych dotyczących wynagrodzeń i benefitów poprzez analizę raportów płacowych
 • Przygotowywanie odpowiednich regulacji wewnętrznych oraz ich komunikacja
15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wytyczne dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń
 • EBA, CRD IV – doświadczenia instytucji finansowych
 • Problemy operacyjne w ramach polityki wynagrodzeń
 • Czynniki wpływające na koszt wynagrodzeń
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów w obszarze wynagrodzeń
 • Analiza raportów płacowych

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Kluczowym elementem systemu płac w bankach jest strategia i polityka wynagrodzeń a głównym zadaniem departamentów zarządzania zasobami ludzkimi jest dbałość o jej prawidłowość.
Odpowiedzialność za wynagrodzenia stałe i zmienne, stała weryfikacja wartościowania stanowisk, tworzenie siatek płac w oparciu o dane rynkowe, projektowanie systemów i kontrolę budżetu wynagrodzeń to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych rozporządzeń oraz zmian, które znacząco wpłynęły na politykę wynagrodzeń w bankach. Podczas konferencji Eksperci omówią dane zagadnienia w przepisach vs praktyczne zastosowanie, problemy operacyjne, a także sposoby usprawniania pewnych procesów. Pojawią się wątki dotyczące innowacyjnych rozwiązań, automatyzacji robotyzacji. Zapraszamy na wydarzenie, w ramach którego będzie można wymienić się doświadczeniami odnośnie praktyk rynkowych w związku z regulacjami europejskimi i polskimi. Dodatkowo dowiedzą się Państwo, jakie są tendencje rynkowe i jak wdrażać je w organizacji.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do Banków. W szczególności zapraszamy przedstawicieli z departamentów:

 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • kadr i płac
 • wynagrodzeń i benefitów
 • systemów motywacyjnych
 • personalnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Polityka wynagrodzeń - Skuteczny monitoring w systemach wynagradzania oraz premiowania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 02.10.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 12.10.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 12.10.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.11.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polityka wynagrodzeń - Skuteczny monitoring w systemach wynagradzania oraz premiowania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch

avatar

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

avatar

Anna Morawiec-Bartosik

Menedżer Zespołu Kontrolingu HR, Santander Bank Polska (BZ WBK)

avatar

Piotr Sierociński

Dyrektor, HRM partners S.A.

avatar

Anna Skuza

Managing Associate, Radca Prawny, Deloitte Legal

avatar

Przemyslaw Stobiński

Partner Associate, Radca Prawny, Deloitte Legal

avatar

Monika Pawłowska

Starszy Specjalista ds. Polityki Wynagrodzeń i Budżetu, EPP

avatar

Małgorzata Fiedorczuk

Manager w dziale People Advisory Services, EY Polska

avatar

Dr Karol Raźniewski

Associate Partner w zespole People Advisory Services, EY Polska

Partnerzy