Polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym - sprawozdawczość,  zarządzanie ryzykiem i standardy ESG

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: EBA | HR | ESG | wynagrodzenia

Data: 25-26.05.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 11.05-26.05.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Skuteczne sposoby motywacyjne oraz ustalanie regulaminów premiowania

 • Programy motywacyjne i sposoby ich finansowania
 • Polityka świadczeń pozapłacowych – zasady ogólne. Nagroda v. premia
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminów premiowania
 • Prowizje sprzedażowe – na co zwrócić uwagę?
 • Dynamika płac, narzędzia ku niwelowaniu presji płacowej

Agnieszka Lechman-Filipiak
Kancelaria DLA Piper

Hubert Hajduczenia
Kancelaria DLA Piper

10:30

Przerwa

10:45

ESG w kontekście polityki wynagrodzeń i relacji pracowniczych w sektorze finansowym

 • Wpływ ESG na kulturę organizacyjną i HR pracodawcy
 • Różnorodność, równość, well-being jako społeczne wskaźniki ESG dla organizacji z sektora finansowego
 • Wykorzystanie standardów ESG w systemie motywacyjnym kadry kierowniczej
 • Zbliżająca się implementacja dyrektywy work-life balance – nowe rozwiązania w zakresie uprawnień opiekuńczych pracowników i menedżerów

Bartosz Tomanek
Kancelaria PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global

12:15

Przerwa

13:00

Wpływ systemów wynagrodzeń na zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

 • Ustalenie długości okresu odroczenia wypłacenia zmiennych składników wynagrodzenia
 • Polityka wynagrodzeń a ryzyko operacyjne w organizacji
 • Korekta wynagrodzenia zmiennego o ryzyko ex ante i ex post
 • Nadzór nad wdrożeniem oraz stosowaniem przez Zarząd zasad wynagradzania

Paweł Sobol
Bank Pekao S.A

14:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Zasady sporządzania sprawozdań płacowych z wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji

 • Obowiązki Rady Nadzorczej, procedura identyfikowania risk takers’ów oraz jej dokumentacja 
 • Ujawnianie informacji w zakresie wysokości wynagrodzeń na nowych zasadach 
 • Obowiązek informowania KNF o zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć oraz ilość risk takers’ów w instytucji

Natalia Łokińska
Kancelaria Raczkowski

10:30

Przerwa

10:45

Prace EBA nad aktualizacją wytycznych na mocy dyrektywy CRD i IFD

 • Nowe wytyczne EBA dotyczące analizy porównawczej wynagrodzeń pod względem płci
 • Nowe wytyczne EBA w zakresie gromadzenia danych na temat pracowników o wysokich zarobkach 
 • Funkcjonowanie wdrożonych założeń pakietu CRD/CRR w polskim ustawodawstwie  w praktyce 

Magdalena Skwara
Deloitte Legal

Iza Gawryjołek
Deloitte Legal

12:00

Przerwa

12:45

Zarządzanie ryzykiem w obszarze wpływu społecznego pracodawcy w ramach działań ESG - case study

 • Identyfikacja zjawiska dyskryminacji oraz ryzyka jego występowania w organizacji
 • Niwelowanie luki płacowej w organizacji
 • Identyfikacja i budowanie strategii zarządzania różnorodnością

Bartosz Siwiak
PwC Polska

14:00

Wpływ Polskiego Ładu na formy zatrudnienia i kalkulację wynagrodzeń

 • Omówienie najpopularniejszych form zatrudnienia i sposobów wynagradzania z uwzględnieniem:
  • Nowej skali podatkowej i obliczania zaliczek na podatek dochodowy
  • Wyliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem nowych ulg
  • Rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Filip Kotarski
PwC Polska

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Prawidłowo funkcjonująca polityka wynagrodzeń jest niezbędnym elementem dla wspierania wydajności i motywacji pracowników. Podczas opracowywania oraz wdrażania strategii płac, instytucje finansowe zobowiązane są do przestrzegania wymogów prawnych regulatora. Zapraszamy na warsztaty w ramach, których Eksperci przekażą Państwu wiedzę, umożliwiającą doskonalenie systemów płacowych i motywacyjnych, procedur sprawozdawczych, zarządzania ryzykiem oraz uwzględniania standardów ESG w działalności związanej z przyznawaniem wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Główne zagadnienia:

 • Skuteczne sposoby motywacyjne oraz ustalanie regulaminów premiowania
 • ESG w kontekście polityki wynagrodzeń i relacji pracowniczych w sektorze finansowym
 • Wpływ systemów wynagrodzeń na zarządzanie ryzykiem w instytucjach
 • Zasady sporządzania sprawozdań płacowych z wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji
 • Prace EBA nad aktualizacją wytycznych na mocy dyrektywy CRD i IFD
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze wpływu społecznego pracodawcy w ramach działań ESG - case study
 • Kalkulacja wynagrodzeń zgodnie z przepisami Polskiego Ładu

Grupa docelowa:
Warsztat kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych, w szczególności pracowników działów:

 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • kadr i płac
 • wynagrodzeń i benefitów
 • systemów motywacyjnych
 • spraw personalnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym - sprawozdawczość, zarządzanie ryzykiem i standardy ESG „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.05.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym - sprawozdawczość, zarządzanie ryzykiem i standardy ESG (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Bartosz Tomanek

Bartosz Tomanek

Adwokat, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Natalia Łokińska

Natalia Łokińska

Adwokat, Kancelaria Raczkowski

Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, kierująca praktyką prawa pracy w warszawskim biurze DLA Piper

Hubert Hajduczenia

Hubert Hajduczenia

Senior Associate, DLA Piper

Iza Gawryjołek

Iza Gawryjołek

Adwokat, Managing Associate, Deloitte Legal

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara

Radca prawny, Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Bartosz Siwiak

Bartosz Siwiak

Adwokat, Manager w zespole People & Organisation, PwC Polska

Paweł Sobol

Paweł Sobol

In-house Employment Law Advisor, Bank Pekao S.A

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Starszy Menedżer | People and Organisation, PwC Polska

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij