Polityka wynagrodzeń - wdrażanie procedur i praktyki rynku

Grupa tematyczna:
Banki, Finanse

Data: 29-30.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Robert
Kujoth

Wymogi dotyczące wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów

 • System opracowywania wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w oparci o Rozporządzenie Ministra Finansów
 • Obostrzenia związane z wymogami uzgadniania wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów
 • Wynagrodzenie Kierowników komórki audytu wewnętrznego, komórki do spraw zgodności, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie
10:15
av

Robert
Kujoth

Wytyczne EBA dotyczące wynagradzania pracowników sprzedaży bankowości detalicznej

 • Konstrukcja systemu wynagradzania dla sprzedawców
 • Dokumentacja i dostępność polityk
 • Nadzór nad kształtem i stosowaniem polityki
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Katarzyna
Sarek-Sadurska

Wytyczne EBA dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń

 • Proces identyfikacji oceny pracownika zgodny z wytycznymi EBA
 • Dokumentacja i obowiązki banków w tym zakresie
 • Wytyczne EBA w zakresie kalkulowania wynagrodzenia zmiennego
 • Przyznawanie i wypłata wynagrodzenia zmiennego zidentyfikowanym pracownikom
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Tomasz
Braun

av

Aleksandra
Minkowicz-Flanek

Uprawnienia KNF w zakresie polityki wynagrodzeń

 • Kompetencje KNF w oparciu o Rekomendację H
 • Kontrola KNF w zakresie wdrożenia wytycznych EBA- aspekty formalne
 • Sankcje za naruszenie przepisów w zakresie polityki wynagrodzeń
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Paweł
Sobol

Dokumentacja w polityce wynagrodzeń-zmiany prawne i aspekt praktyczny

 • Wymogi prawidłowego zapisania polityki wynagrodzeń
 • Aktualizacja dokumentacji w polityce wynagrodzeń
 • Raportowanie w polityce wynagrodzeń i obowiązki w tym zakresie
 • Odpowiednio udokumentowany proces samooceny pracownika
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Agnieszka
Lechman-Filipiak

av

Marek
Sawicki

Procedury służące dostosowaniu się do nowych przepisów polityki wynagrodzeń w bankach

 • Proces i czynności banku związane z dostosowaniem wynagrodzenia do ryzyka operacyjnego
 • Ustalanie puli premii - metody subiektywne
 • Składniki i dopasowanie ilościowych oraz jakościowych kryteriów wyników
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Katarzyna
Otwinowska

av

Marcin
Eckert

Problemy operacyjne w ramach polityki wynagrodzeń - case study

 • Sporne kwestie związane z modelami motywacyjnymi-case study
 • Oddzielny system wynagradzania dla poszczególnego departamentu-kwestia rzetelności
 • Problematyczne aspekty współpracy działów HR z organami nadzorczymi w zakresie polityki wynagrodzeń
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wymogi dotyczące wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów
 • Wytyczne EBA dotyczące wynagradzania pracowników sprzedaży bankowości detalicznej
 • Wytyczne EBA dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń
 • Procedury służące dostosowaniu się do nowych przepisów polityki wynagrodzeń w bankach
 • Dokumentacja w polityce wynagrodzeń-zmiany prawne i aspekt praktyczny
 • Uprawnienia KNF w zakresie polityki wynagrodzeń
 • Problemy operacyjne w ramach polityki wynagrodzeń - case study

Dlaczego warto?

Kluczowym elementem systemu płac w bankach jest strategia i polityka wynagrodzeń.
W czerwcu 2016 roku zostały opublikowane wytyczne EBA, które wpływają na kształt polityki wynagrodzeń, a czas ich wdrożenia minął z dniem 31 grudnia 2016. W związku z tym w trakcie organizowanego przez Nas warsztatu zostaną omówione praktyczne aspekty dostosowania się banków do nowych wymogów. Ponadto, z końcem kwietnia 2017 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego i nastąpią zmiany w Rekomendacji H. Podczas spotkania Eksperci wyjaśnią wątpliwości związane z wynagrodzeniem na poszczególnych stanowiskach w oparciu
o Rozporządzenie oraz przedstawią obostrzenia związane z polityką wynagradzania.

Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do Banków. W szczególności zapraszamy Pracowników oraz Kadrę Zarządzającą z:

 • departamentów zarządzania zasobami ludzkimi
 • departamentów kadr i płac
 • departamentów wynagrodzeń i benefitów
 • departamentów systemów motywacyjnych
 • departamentów personalnych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Polityka wynagrodzeń - wdrażanie procedur i praktyki rynku „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.02.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 28.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 28.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polityka wynagrodzeń - wdrażanie procedur i praktyki rynku (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Robert Kujoth

Menedżer, PwC

avatar

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, Radca prawny, Kancelaria Prawna DLA Piper

avatar

Katarzyna Otwinowska

Counsel, Radca prawny, Kancelaria Prawna Bird& Bird

avatar

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch

avatar

Marek Sawicki

Counsel, Adwokat, Kancelaria Prawna DLA Piper

avatar

Paweł Sobol

Adwokat, Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch

avatar

Dr Tomasz Braun

Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych G&T Braun

avatar

Aleksandra Minkowicz-Flanek

Partner, radca prawny, DENTONS

avatar

Marcin Eckert

Radca Prawny, Senior Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird & Bird

Partnerzy