Praktyczna strona umów IT

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo

Tagi: IT | Chmura | Agile | Umowy IT | kontrakty

Data: 29-30.11.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 10.11-30.11.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Umowy w IT – wprowadzenie

 • Rodzaje i charakterystyka umów IT
 • Umowy wdrożeniowe
 • Umowy serwisowe
 • Body leasing

Szymon Ciach
Kochański & Partners

10:15

Przerwa

10:30

Umowy o świadczenie usług w chmurze – najlepsze praktyki

 • O czym pomyśleć jeszcze przed negocjacjami z dostawcami usług chmurowych
 • Co trzeba, co warto, a czego nie ma sensu negocjować z dostawcą usług chmurowych
 • Transfer danych w chmurze
 • Vendor lock-in chmurowy: jak go uniknąć z perspektywy kontraktu z dostawcą usług
  chmurowych

Michał Kulesza
Kancelaria MARUTA WACHTA

11:30

Umowy z zakresu cyberbezpieczeństwa

 • Odpowiednie zabezpieczenie wdrażanego systemu
 • Nadzór organu właściwego nad usługami i produktami – Ustawa o krajowym systemie
  cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca z organami ścigania w sprawach cyberprzestępczości

Bartosz Mysiak
Kancelaria LSW

12:30

Przerwa

13:15

Licencjonowanie i prawa autorskie w umowach IT

 • Na czym polegają licencje open source i open content?
 • Porównanie licencji: copyleft i non–copyleft
 • Praktyczne aspekty zawierania umów przenoszących prawa lub udziały w prawach autorskich
 • Umowy licencyjne i sublicencyjne
 • A może Software-as- a-Service (SaaS)
 • Case study

Maciej Dudek
Kancelaria LSW

14:30

Przerwa

14:40

Wyjście z umowy na wdrożenie systemu IT

 • Przesłanki wyjścia z umowy
 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT - odpowiedzialność
 • Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców w związku z outsourcingiem usług IT
 • Jak się przygotować i prowadzić spory związane z wdrożeniami IT
 • Na jakich polach najczęściej dochodzi do sporów?
 • Właściwa dokumentacja realizacji projektów

Maciej Dudek
Kancelaria LSW

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II - Ćwiczenia
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Umowy wdrożeniowe Agile - ćwiczenia warsztatowe

 • Podstawowe modele umów wdrożeniowych  
 • Omówienie kluczowych zagadnień w oparciu o szkoleniowy projekt umowy Agile

Piotr Kaniewski
Kochański & Partners

10:30

Przerwa

10:45

Umowy wdrożeniowe Agile - ćwiczenia warsztatowe - cd.

 • O co walczyć, co odpuścić - najczęściej negocjowane klauzule
 • „Nie znamy jeszcze zakresu” – jak opisać przedmiot umowy wdrożeniowej Agile
 • Modele wynagrodzenia w umowach Agile
 • Zasady odbiorów w iteracyjnym modelu prac

Piotr Kaniewski,
Kochański & Partners

12:30

Przerwa

13:15

Umowy utrzymaniowe – ćwiczenia warsztatowe

 • Omówienie kluczowych zagadnień w oparciu o szkoleniowy projekt umowy
 • Najczęściej negocjowane klauzule
 • „To nie nasz zakres” – jak uniknąć martwych pól w serwisie systemów IT
 • Tajniki skutecznego SLA

Szymon Ciach
Kochański & Partners

15:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty, gdzie zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę na temat umów IT. Pierwszy dzień pełen będzie praktycznych prelekcji, drugi natomiast polegał będzie na ćwiczeniach warsztatowych, gdzie zaangażujemy uczestników do przejścia przez umowy szkoleniowe (wdrożeniowe i utrzymaniowe). Ta nowatorska formuła pozwoli jak najlepiej przygotować słuchaczy do samodzielnego przygotowywania oraz oceniania takich umów w przyszłości.

Główne zagadnienia:

 • Umowy o świadczenie usług w chmurze – najlepsze praktyki
 • Umowy z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Licencjonowanie i prawa autorskie w umowach IT
 • Jak się przygotować i prowadzić spory związane z wdrożeniami IT
 • Umowy wdrożeniowe Agile – ćwiczenia warsztatowe
 • Umowy utrzymaniowe – ćwiczenia warsztatowe

Grupa docelowa:
Warsztaty polecamy przede wszystkim:

 • Prawnikom wewnętrznym i zewnętrznym odpowiedzialnym za obszar umów IT
 • Dyrektorom/kierownikom działów IT
 • Managerom odpowiedzialnym za negocjacje i realizację umów na usługi IT
 • Kierownikom projektów informatycznych
 • Informatykom, biorącym udział w negocjowaniu umów o wykonanie oprogramowania lub wdrożenie systemu IT

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 9.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 9.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczna strona umów IT „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczna strona umów IT (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 9.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 9.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Kochański & Partners

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Adwokat, Starszy Prawnik, Kochański & Partners

Michał Kulesza

Michał Kulesza

Adwokat, Partner, Rymarz Zdort Maruta

Maciej Kubiak

Maciej Kubiak

Adwokat, Partner Zarządzający. Kancelaria SKP

Bartosz Mysiak

Bartosz Mysiak

Radca Prawny, Kancelaria LSW

Maciej Dudek

Maciej Dudek

Radca Prawny Kancelaria LSW

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij