Praktyczne aspekty planowania strategicznego w controllingu w GK

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 20-21.04.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Marek
Jan
Szala

Wymagania obowiązujące przy tworzeniu planów strategicznych w kontekście długoterminowym

 • Wyznaczanie celu oraz zasad analizy strategicznej
 • System monitorowania i oceny osiągania celów strategii
 • Kryteria oceny poprawności realizacji planów strategicznych
 • Planowanie strategiczne a działalność operacyjna
 • Odpowiedzialność strategiczna a operacyjna za przygotowanie planów długoterminowych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Włodzimierz
Makowski

Wskaźniki KPI, jako pomiar wydajności działań w planowaniu strategicznym

 • Określanie mierników do raportowania realizacji zadań strategicznych
 • Kryteria oceny poprawności realizacji planów strategicznych
 • Precyzyjne określanie mierników i wskaźników KPI
 • Wyznaczanie źródeł do obliczania określonych wskaźników
 • Dekompozycja celów strategicznych i KPI w dół organizacji
 • Prezentacja praktycznych narzędzi IT do monitorowania realizacji strategii - ustalenie priorytetów strategicznych, cele strategiczne, KPI, projekty strategiczne
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Piotr
Janczyk

Modele wykorzystywane do tworzenia planów strategicznych – case study

 • Koncepcje i modele wykorzystywane na rynku do tworzenia planów strategicznych
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Marek
Jan
Szala

Wprowadzanie nowych innowacyjnych produktów – case study

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Andrzej
Ogrodowczyk

Problemy i niebezpieczeństwa negatywnie wpływające na plan strategiczny

 • Sprawdzone sposoby określania ryzyka płynącego z podejmowanych zadań strategicznych
 • Najczęściej spotykane zagrożenia planowania i wdrażania strategicznego
 • Zagrożenia, które mogą negatywnie wpłynąć na wdrożenie planu strategicznego
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Sławomir
Borkowski

Założenia finansowe w planowaniu strategicznym

 • Priorytety i cele strategiczne na poziomie wieloletniej prognozy finansowej
 • Określenie wysokości środków zaplanowanych na poszczególne cele
 • Pułapki przy tworzeniu założeń budżetowych
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wymagania obowiązujące przy tworzeniu planów strategicznych w kontekście długoterminowym
 • Wskaźniki KPI, jako pomiar wydajności działań w planowaniu strategicznym
 • Modele wykorzystywane do tworzenia planów strategicznych – case study
 • Wprowadzanie nowych innowacyjnych produktów – case study
 • Problemy i niebezpieczeństwa negatywnie wpływające na plan strategiczny
 • Założenia finansowe w planowaniu strategicznym

Dlaczego warto wziąć udział:

W controllingu za najważniejsze aspekty uważa się zarządzanie przez cele i budżetowanie. Głównym założeniem zarządzania przez cele jest spójny system celów i ich realizacja. Natomiast budżetowanie polega wykorzystywaniu zestawień zawierających generowane koszty oraz przychody wyodrębnionych komórek. W związku z powyższym nieustannie pojawiają się problemy pokazujące niską sprawność działania controllingu w krajowych przedsiębiorstwach. Na warsztacie zwrócimy uwagę na problemy skoncentrowane na dwóch podstawowych aspektach: skuteczności i efektywności controllingu. Pod szczególną uwagą znajdzie jeden z najważniejszych narzędzi, czyli proces planowania strategicznego. Udział w wydarzeniu to znakomita okazja by poznać dobre praktyki z zakresu controllingu w ramach tak złożonej struktury jaką jest grupa kapitałowa. W programie zawarte są niezwykle istotne i newralgiczne obszary controllingu, które omówione zostaną w kontekście praktycznych doświadczeń Ekspertów, które będzie można także zweryfikować o wymianę doświadczeń z pozostałymi Uczestnikami spotkania.

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykowane są  przede wszystkim przedstawicielom reprezentującym departamenty:

 • controllingu
 • finansów
 • analiz i monitoringu
 • planowania
 • strategii

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty planowania strategicznego w controllingu w GK „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 09.03.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 23.03.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 23.03.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.04.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty planowania strategicznego w controllingu w GK (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.03.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.03.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dr Marek Jan Szala

Partner Zarządzający, BI Advice

avatar

Sławomir Borkowski

Partner, Crido Business Consulting

avatar

Włodzimierz Makowski

Partner, MDDP Business Consulting

avatar

Andrzej Ogrodowczyk

Dyrektor ds. Kontrolingu, Amica S.A.

avatar

Piotr Janczyk

Partner i założyciel, Bilander Group

Partnerzy