Praktyczne aspekty zabezpieczeń transferu pracownika w Grupach Kapitałowych

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 04-05.12.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Karolina
Stawicka

av

Izabela
Kowalczuk-Pakuła

Metody zabezpieczenia danych przy transferze pracownika

 • Możliwości i wybór metod zabezpieczeń przy transferze Pracowników
 • Zakres danych, jakie pracodawca może przetwarzać
 • Przepisy prawne dotyczące transferu pracownika
 • Wewnętrzne regulacje, które umożliwiają skuteczną ochronę danych osobowych przy transferze pracownika – case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Edyta
Jagiełło

Problematyczne aspekty zarządzania danymi osobowymi przy transferze pracownika

 • Praktyczne problemy związane z przepływem danych przy transferze pracownika
 • Potencjalne problemy oraz zagrożenia wynikające z zatrudnienia równoległego Pracownika
 • Metody zabezpieczeń transferu Pracownika przy zakończeniu zatrudnienia w jednej spółce i podjęciu zatrudnienia w innej
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Xawery
Konarski

RODO i jego znaczenie dla przetwarzania danych pracowniczych

 • Nowe obowiązki Pracodawców w zakresie przetwarzania danych – aspekty prawne
 • Podstawy prawne przetwarzania danych pracowniczych
 • Nowe zasady transferu danych osobowych do państwa trzeciego
 • Nowe mechanizmy zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Sankcje karne za naruszenie przetwarzania danych pracowniczych
 • Wykorzystanie danych biometrycznych przy transferze pracowników
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Izabela
Kowalczuk-Pakuła

Optymalizacja procesów zabezpieczenia danych przy transferze pracowników

 • Dodatkowe wyzwania dla działu HR - monitorowanie efektywności kosztowej
 • Jak zoptymalizować proces przejęcia dotychczasowego Pracownika?
 • Zdefiniowanie obszarów benchmarkingu przy transferze Pracowników
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Aspekty kadrowo –płacowe przy zabezpieczaniu danych w transferze pracownika

 • Zdefiniowanie rozliczeń między spółkami grupy przy transferze
 • Polityka świadczeń płacowych i pozapłacowych na poziomie grupy – praktyczne aspekty
 • Określenie konsekwencji podatkowych CIT i PIT przy transferze Pracowników
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Wioleta
Polak

av

Agnieszka
Wiercińska-Krużewska

Efektywne zarządzanie oddelegowaniami – dobre praktyki

 • Etapy procesu finalizacji delegowania Pracownika
 • Procedury oddelegowania Pracownika do pracy w innej spółce – aspekty prawne
 • Przeprowadzenie prognozy kosztowej przygotowując się do delegowania Pracowników
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Metody zabezpieczenia danych przy transferze pracownika
 • Problematyczne aspekty zarządzania danymi osobowymi przy transferze pracownika
 • RODO i jego znaczenie dla przetwarzania danych pracowniczych
 • Optymalizacja procesów zabezpieczenia danych przy transferze pracowników
 • Aspekty kadrowo –płacowe przy zabezpieczaniu danych w transferze pracownika
 • Efektywne zarządzanie oddelegowaniami – dobre praktyki

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Metody zabezpieczeń transferu pracownika w Grupach Kapitałowych to złożony i wieloetapowy proces. Współcześnie pracodawcy coraz częściej spotykają się z koniecznością transferu danych osobowych pracowników.
Warsztat poruszy kwestie optymalizacji procesów zabezpieczenia danych, jak również praktycznych problemów związanych z przepływem danych przy transferze pracownika. Eksperci przybliżą Państwu nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych oraz mechanizmy zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Zostaną Państwu przedstawione wewnętrzne regulacje, które umożliwiają skuteczną ochronę danych osobowych przy transferze pracowników. Praktycy podzielą się swoja wiedzą na temat aspektów kadrowo – płatniczych przy zabezpieczeniu danych w transferze pracownika.

Grupa docelowa:

Warsztat kierowany jest do Grup Kapitałowych. W szczególności zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

 • Działów HR
 • Działów Kadr i Płac
 • Działów Personalnych
 • Działów Prawnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty zabezpieczeń transferu pracownika w Grupach Kapitałowych „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.10.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 13.11.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 13.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty zabezpieczeń transferu pracownika w Grupach Kapitałowych (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Xawery Konarski

Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Karolina Stawicka

Adwokat, Counsel, Kancelaria Bird & Bird

avatar

Wioleta Polak

Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

avatar

Agnieszka Wiercińska-Krużewska

Adwokat, Senior Partner, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

avatar

Edyta Jagiełło

Associate, Kancelaria Raczkowski Paruch

avatar

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Radca Prawny, Kancelaria Bird & Bird

Partnerzy