Praktyczne aspekty zmian w przepisach prawnych dla TFI i Depozytariuszy

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Data: 18-19.09.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 21.08-19.09.2019

Program

DZIEŃ 1
09:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

09:30

Najnowsze zmiany prawne i ich zastosowanie w praktyce

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania KNF informacji przez firmy inwestycyjne i banki
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z 26 kwietnia 2019 r.
Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Zmiany statutowe dla funduszy zamkniętych i ich wpływ na funkcjonowanie funduszy.

 • Analiza prawna znanych publicznie przypadków naruszenia przez TFI obowiązków w zakresie treści lub zmiany treści Statutu albo informowania uczestników o znaczeniu określonych postanowień.
 • Jak daleko sięga dowolność TFI w konstruowaniu statutów funduszy?
 • Praktyczne ograniczenia w konstrukcji Statutów FIZ po 1 lipca 2019 roku.
 • Statut, a treść pozostałych dokumentów i informacji przekazywanych inwestorom – w szczególności w zakresie umorzeń Certyfikatów Inwestycyjnych, konfliktów interesów oraz polityki inwestycyjnej.
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Problematyka dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych - aspekty praktyczne.

 • Agent emisji i jego zadania w praktyce.
Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

15:00

Oferowanie certyfikatów w świetle projektu ustawy o ofercie publicznej.

Julia Trzmielewska

Julia Trzmielewska

16:30

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
09:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

09:30

Konflikty interesów w zakresie wykonywania czynności towarzystwa, depozytariusza, agenta emisji oraz dystrybutora

 • Obowiązek pozwania TFI przez depozytariusza.
Anna Grygo

Anna Grygo

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Wycena funduszy inwestycyjnych w świetle nowych propozycji KNF.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych z 7 lutego 2019 r.
 • Propozycje KNF
 • Praktyczne skutki proponowanych zmian
Marek Szpręga

Marek Szpręga

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Raportowanie schematów podatkowych - case study.

Artur Hofman

Artur Hofman

15:30

Pracownicze Plany Kapitałowe- pierwsze doświadczenia.

Przemysław Mazur

Przemysław Mazur

16:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Po intensywnej pod względem legislacyjnym końcówce roku 2018 rynek inwestycyjny i finansowy czeka okres wdrażania przyjętych wytycznych. Druga połowa bieżącego roku to czas wyzwań stawianych przed Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych i Depozytariuszami.

Na naszej konferencji będą mieli Państwo okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami zmian wprowadzonych po 1 lipca 2019 dotyczących dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych i roli agenta emisji oraz wyjaśnione zostaną kwestie sporne w zakresie wykonywania czynności na linii depozytariusz- agent emisji- dystrybutor. Zaktualizujemy wiedzę dotyczącą najnowszych zmian prawnych dotyczących funkcjonowania firm inwestycyjnych i banków. Omówione zostaną zmian statutowych dla funduszy zamkniętych, zasady oferowania certyfikatów w świetle ustawy o ofercie publicznej, a także zmiany w wycenie funduszy inwestycyjnych w kontekście nowych propozycji KNF. Poruszone zostaną również kwestie związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Główne zagadnienia:

 • Problematyka dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych - aspekty praktyczne
 • Wycena funduszy inwestycyjnych w świetle nowych propozycji KNF
 • Oferowanie certyfikatów w świetle projektu ustawy o ofercie publicznej
 • Zmiany statutowe dla funduszy zamkniętych i ich wpływ na funkcjonowanie funduszy
 • Prawne i praktyczne aspekty projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z 26 kwietnia 2019 r

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty zmian w przepisach prawnych dla TFI i Depozytariuszy „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 06.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 20.08.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 20.08.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.09.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój nteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

Prowadzący

Anna Grygo

Anna Grygo

Radca prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Artur Hofman

Artur Hofman

Doradca podatkowy i aplikant adwokacki, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Julia Trzmielewska

Julia Trzmielewska

Associate, Kancelaria Gessel, Koziorowski

Marek Szpręga

Marek Szpręga

Partner, HLB M2 Tax & Audit

Przemysław Mazur

Przemysław Mazur

Radca Prawny, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat

Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij