Praktyczne problemy ze stosowaniem REMIT – kontrole URE i uwagi ACER

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 11.06.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Praktyka wdrożenia regulacji REMIT i aktów wykonawczych do niej oraz stosowania Prawa energetycznego

 • zasady ochrony danych
 • czym jest informacja wewnętrzna i informacja podstawowa
 • zarządzanie informacjami i przeciwdziałanie manipulacji informacjami
 • zapobieganie nadużyciom na rynku
11:00

Przerwa kawowa

11:20

Problemy związane z rejestracją uczestnika rynku

 • obowiązek rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku
 • konsekwencje braku wykonania obowiązku rejestracji w CEREMP lub dokonanie rejestracji w terminie
 • przekraczającym termin wymagany przepisami prawa
 • obowiązek złożenia formularza rejestracyjnego przed zawarciem transakcji (kto i gdzie należy zgłosić dane)
 • warsztat - omówienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia 1227/2011
 • najczęściej popełniane błędy:
  • brak aktualizacji danych w CEREMP
  • brak aktualnych pełnomocnictw dla użytkowników systemu CEREMP
  • brak załączenia pełnomocnictw
  • brak powiadomienia o zaprzestaniu działalności objętej REMIT
  • brak powiadomienia o wykreśleniu przedsiębiorcy z KRS
  • podanie niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnym
  • „dopisywanie się” aktualnego pełnomocnika spółki do konta poprzedniego pełnomocnika
12:50

Przerwa na lunch

13:30

Praktyka wykonania obowiązków raportowania transakcji (najczęstsze błędy)

 • transakcje, co do których nie istnieje obowiązek rejestracji
 • raportowanie transakcji na rynku OTC
 • raportowanie transakcji na rynku pierwotnym i wtórnym
 • raportowanie zmian transkacji
 • pomyłki w kwalifikacji raportowania transakcji
 • warsztat – jak wypełnić raport
 • uwagi URE i ACER w zakresie błędów i nieprawidłowości przy raportowaniu
15:00

Kontrole przez URE w zakresie REMITu

 • przygotowanie do kontroli 
 • postępowanie kontrolne
 • postępowanie wyjaśniające
 • kary administracyjne, karne i pieniężne
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zapobieganie nadużyciom na rynku
 • Problemy związane z rejestracją uczestnika rynku
 • Praktyka wykonania obowiązków raportowania transakcji (najczęstsze błędy)
 • Pomyłki w kwalifikacji raportowania transakcji
 • Raportowanie zmian transakcji
 • Warsztat – jak wypełnić raport
 • Uwagi URE i ACER w zakresie błędów i nieprawidłowości przy raportowaniu

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W związku z opublikowaniem Informacji Prezesa URE dotyczącej stosowania Rozporządzenia REMIT, na światło dzienne wyszło wiele błędów popełnianych przez przedsiębiorców działających na hurtowych rynkach energii i gazu. W praktyce szczególnie trudne dla przedsiębiorców rynku energii lub gazu okazuje się prawidłowe raportowanie transakcji zawieranych i zleceń realizowanych poza zorganizowanymi platformami obrotu (np. poza Towarową Giełdą Energii). Dotyczy ono kontraktów standardowych, dopuszczonych do obrotu na zorganizowanej platformie obrotu, jak i niestandardowych (czyli wszystkich pozostałych). Okazuje się, że już na etapie podjęcia decyzji co do konieczności zgłoszenia konkretnych umów, przedsiębiorcy mają liczne wątpliwości. Podobnie z kwalifikowaniem kontraktów jako standardowe lub niestandardowe. Problemy dotyczą również sposobu raportowania kontraktów. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia zebrane w okresie obowiązywania Rozporządzenia REMIT przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego dowiedzą się Państwo jak wyeliminować popełniane błędy, nieprawidłowości oraz uchybienia, które stanowią naruszenie prawa, zagrożone wymierzeniem kary pieniężnej.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykujemy przede wszystkim do przedstawicieli firm energetycznych:

 • Przedsiębiorstwa wytwarzające energię i gaz
 • Spółki obrotu
 • Spółki dystrybucyjne
 • Spółki zajmujące się bilansowaniem handlowym

Do kadry zarządzającej , dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących działów:

 • Handlowy
 • Sprzedaży
 • Zarządzania portfelem
 • Regulacji
 • Umów

Spotkanie dedykowane jest wszystkim podmiotom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z hurtowym rynkiem energii.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne problemy ze stosowaniem REMIT – kontrole URE i uwagi ACER „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 21.05.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 21.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne problemy ze stosowaniem REMIT – kontrole URE i uwagi ACER (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Daniel Borkowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna Legal Partner

Partnerzy