Praktyczne wykorzystanie technologii blockchain

Grupa tematyczna:
Energetyka, Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Grupy kapitałowe

Data: 13-14.06.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Tomasz
Zalewski

Smart kontrakty w praktyce

 • Smart kontrakty okiem prawnika
 • Automatyzacja i bezpieczeństwo
 • Ograniczenia smart kontraktów
 • Smart kontrakt w świetle prawa polskiego
 • Zastosowania
 • Kto powinien pisać smart kontrakty – prawnik czy programista
 • Q&A session
10:00
av

Sylwester
Wieczorkowski

Realizacja wzajemności ubezpieczeniowej w oparciu o inteligentne kontrakty sieci Ethereum

 • Interakcja z siecią z perspektywy użytkownika – rozszerzenie MetaMask
 • Tworzenie smart kontraktów w języku Solidity
 • Proces rozwoju oraz testowania rozwiązań komercyjnych (narzędzie Remix oraz biblioteka web3)
 • Wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps, Decentralised Applications) – własny węzeł czy zewnętrzne API?
 • Ubezpieczenia wzajemnie jako przykład kompletnego rozwiązania
 • Q&A session
11:00

Networking, przerwa kawowa

11:30
av

Artur
Karaś

av

Karol
Maj

Budowa i zastosowanie blockchain

 • Dlaczego blockchain - moda, wyzwanie, przyszłość?
 • Budowa blockchain
 • Bezpieczeństwo transakcji
 • Rozwój transakcji z użyciem blockchain - wybrane projekty
 • Q&A session
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Wojciech
Kaszycki

Jak blockchain rozwiązuje problemy współpracy między firmami na przykładzie Procurex firmy Itelix Software

 • Q&A session
15:00
av

dr
Bartosz
Kiepuszewski

Różne modele osiągania consensusu w systemach opartych o technologię blockchain - wady i zalety najpopularniejszych podejść

 • Główne modele konsensusu stosowane w sieciach blockchain
 • Proof-Of-Work vs Proof-Of-Stake
 • Proof-Of-Stake vs Delegated-Proof-Of-State
 • Sieci prywatne i sieci konsorcjalne (Proof-Of-Authority)
 • Jak wybrać model konsensusu ?
 • Q&A session
16:00
av

Michał
Kibil

Wykorzystanie blockchain w infrastrukturze krytycznej

 • Czym jest infrastruktura krytyczna?
 • Ochrona a zapewnienie ciągłości działania.
 • Specyficzne problemy przy zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej
 • W czym może pomóc blockchain?
 • Blockchain a IOT – potrzebny tandem czy odrębne systemy?
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Paweł
Dudojc

Najnowsze trendy wśród regulatorów w zakresie wsparcia technologii blockchain

 • Wsparcie technologii blockchain przez UE
 • Przegląd działań wspierających blockchain w wybranych państwach UE
 • Perspektywy wsparcia blockchain w Polsce
 • Q&A session
9:30
av

Katarzyna
Ciupa

Blockchain i Zdecentralizowane modele biznesowe

 • Dostepne modele biznesowe a technologia Blockchain - wprowadzenie
 • Prywatny czy publiczny – typologia dostępnych rozwiazan i porównanie ich cech
 • Blockchain Prywatny – charakterystyka i przykłady zastosowan (e.g. Hyperledger, Corda, Quorum)
 • Blockchain Publiczny – charakterystyka i przykłady zastosowan (e.g. Bitcoin, Ethereum, IOTA)
 • Blockchain i moja firma – przykład analizy dostepnych rozwiazan pod katem dopasowywania do modelu biznesowego prowadzonej dzialanosci
 • Podsumowanie: Blockchain – zmiana biznesowego paradygmatu czy marketingowa sztuczka
 • Q&A session
11:00

Networking, przerwa kawowa

11:30
av

Rafał
Skowroński

Technologia blockchain - szczegóły technologiczne i zastosowania w środowiskach cybernetyczno-fizycznych

 • Przykłady najnowszych badań prowadzonych przez Politechnikę Poznańską
 • Zastosowanie technologi Blockchain w energetyce
 • Technologia blockchain jako przykład samo-replikującej się maszyny stanowej i płynące korzyści
 • Anonimowość a możliwość śledzenia i bezpieczeństwo w Otwartych Cybernetyczno-Fzycznych Systemach Rozrproszonych
 • Przechowywanie danych w blockchainie;  - co możemy przechować a co nie
 • Q&A session
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Jacek
Figuła

Praktyczne zastosowania technologii w sektorze energetycznym

 • Tokenizacja energii; zarządzanie przepływami; automatyczne rozliczenia wymiany energii
 • Płatności za energię systemem blockchain; wprowadzenie liczników typu pre-paid
 • Publikacja zdarzeń na trwałym nośniku
 • Q&A session
15:15
av

Viktor
Romaniuk
Wanli

Praktyczne zastosowanie technologii blockchain w e-commerce

 • Q&A session
16:15
av

Michał
Legumina

Praktycznie zastosowania technologii na rynku ubezpieczeniowym

 • System rozliczeniowy dla agentów,
 • Krótkoterminowe ubezpieczenia majątkowe i życiowe,
 • Blockchain jako brama do nowego rynku ubezpieczeniowego,
 • Q&A session
17:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Przed nami rewolucja. Blockchain – tak jak kiedyś Internet – zmieni całą rzeczywistość i oblicze światowej gospodarki. Konferencja ,, Praktyczne wykorzystanie technologii Blockchain” została poświęcona w całości tytułowej technologii. Blockchain jest ogromną szansą dla niemal wszystkich sektorów, które mogą zostać całkowicie odmienione przez ultranowoczesną metodę. Postęp tej technologii ma na celu przyspieszyć digitalizację kraju. Agenda wydarzenia jak zawsze stara się uwzględnić prelekcję, które dotyczą najbardziej aktualnych problemów oraz praktyki związanej z technologią blockchain, zarówno dla fachowców, jak i ich użytkowników. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak:

 • tworzyć smart kontrakty w języku Solidity?
 • finansować startupy przez ICO?
 • energetyka może zyskać na blockchainie?
 • przygotować się na próby uregulowania technologii blockchain?
 • wykorzystywana jest technologia w sektorze bankowym?

Dwa dni wyjątkowych prelekcji, będzie okazją do spotkania najwybitniejszych Ekspertów w Polsce, którzy omówią zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii blockchain. Technologiczne, prawne zarówno praktyczne podejście do tematu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli sektora bankowego, ubezpieczeń, grup kapitałowych, firm technologicznych oraz przedsiębiorstw. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • Badania i Rozwoju
 • Technologii
 • Innowacji
 • Strategii
 • Bezpieczeństwa
 • Prawnego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne wykorzystanie technologii blockchain „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.05.2018 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT po 14.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne wykorzystanie technologii blockchain (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Paweł Dudojc

Senior Consultant, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Jacek Figuła

Szef strategii i sprzedaży, Billon Group

avatar

Tomasz Zalewski

Partner w Bird & Bird

avatar

Katarzyna Ciupa

Blockchain and Cryptoassets Analyst

avatar

Sylwester Wieczorkowski

Software Consultant, Blockchain Specialist, Blockchain School, Leaware

avatar

Wojciech Kaszycki

Investor & Founder, Mobilum

avatar

dr Bartosz Kiepuszewski

Executive Director, Blockchain Architect, MakerDAO

avatar

Rafał Skowroński

Prezes spółki GRIDNET Technologies, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej

avatar

Michał Legumina

Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju, Atende S.A.

avatar

Viktor Romaniuk Wanli

CEO, Kinguin

avatar

Artur Karaś

Niezależny konsultant

avatar

Karol Maj

Prezes, FrameCoders

avatar

Michał Kibil

Partner Zarządzający, Adwokat w Kancelarii Kibil i Wspólnicy Sp.K.

Partnerzy