Prawidłowe funkcjonowanie polityki wynagrodzeń

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 07-08.03.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Paweł
Ryszawa

Wymogi dotyczące polityki wynagrodzeń w bankach

 • Kategorie pracowników mających wpływ na profil ryzyka banku
 • Wymogi dotyczące struktury wynagrodzenia
 • Proces dostosowania wynagrodzenia do ryzyka oraz wypłaty wynagrodzenia
 • Kształtowanie wynagrodzenia osób pełniących funkcje kontrolne
 • Rola komórki ds. zgodności w realizacji polityki wynagrodzeń
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Agnieszka
Lechman-Filipiak

av

Hubert
Hajduczenia

Sprawdzone sposoby nagradzania za pomocą benefitów

 • How we work - otoczenie miejsca pracy - pakiet dostępnych udogodnień
 • Benefity pracownicze i sposoby ich finansowania
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Anna
Gwiazda

av

Dr
Joanna
Ostojska-Kołodziej

Zasady stosowania przepisów Dyrektywy CRD IV

 • Zasady stosowania przepisów dyrektywy CRD IV
 • Klauzula clawback w CRD IV oraz w prawie polskim -stadium przypadku
 • Sankcje karne – jak należy się uchronić?
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Karolina
Stawicka

av

Jakub
Ziemba

Wytyczne przy przyznawaniu premii – praktyczne zastosowania

 • Zadania premiowe - czy mogą zostać poparte o koszty ryzyka?
 • Nowoczesne programy motywacyjne - formy oparte na akcjach fantomowych
 • Prawo do premii i nagród a rozwiązanie umowy o pracę – problemy praktyczne
 • Wysokość premii - uzasadnienie i zgoda zarządu oraz Komisji Nadzoru Finansowego
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Wojciech
Kapica

av

Michał
Kibil

Praktyki w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do sprzedaży produktów i usług bankowych

 • Wynagrodzeniem działu sprzedaży według wytycznych EBA
 • Polityka premii dla sprzedaży
 • Możliwości organizowania konkursów dla sprzedaży
 • Ryzyko braku premii dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż – case studies
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Katarzyna
Sarek-Sadurska

Aspekty prawne i proceduralne dokumentacji wynagrodzeń na nowych zasadach

 • Wprowadzanie zmian do niestałych składników wynagradzania
 • Podwyższenie progów dotyczących obowiązków tworzenia regulaminów wewnętrznych dotyczących wynagrodzeń
 • Ograniczenia w wynagradzaniu kluczowych pracowników – podwyższenie unijnych standardów bezpieczeństwa
 • Parametry związane z kalkulacją wynagrodzeń
 • Kwestie rozliczeń przy wynagrodzeniu
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Opracowanie wynagrodzeń
 • Nowoczesne programy motywacyjne
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • Klauzula clawback w CRD IV
 • Finansowanie benefitów pracowniczych
 • Wynagrodzenia działu sprzedaży według wytycznych EBA

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Głównym elementem systemu płac w bankach jest strategia i polityka wynagrodzeń. W ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych rozporządzeń oraz zmian, które znacząca wpłynęły na politykę wynagrodzeń w bankach. Podczas konferencji Eksperci omówią:

 • systemy zarządzania ryzykiem przy wynagrodzeniach
 • sposoby wprowadzania zmian do niestałych składników wynagrodzenia
 • parametry związane z kalkulacją wynagrodzenia
 • stadium przypadku klauzuli clawback
 • formy oparte na akcjach fantomowych
 • polityka premii dla sprzedaży
 • świadczenia związane z benefitami dla pracowników

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do Banków, w szczególności zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

 • departamentów zarządzania zasobami ludzkimi
 • departamentów wynagrodzeń i benefitów
 • departamentów systemów motywacyjnych
 • departamentów personalnych
 • departamentów kadr i płac

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawidłowe funkcjonowanie polityki wynagrodzeń „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 22.01.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 5.02.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 5.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawidłowe funkcjonowanie polityki wynagrodzeń (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, Radca prawny, Kancelaria DLA Piper

avatar

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski Paruch

avatar

Karolina Stawicka

Adwokat, Counsel, Bird & Bird

avatar

Paweł Ryszawa

Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

avatar

Jakub Ziemba

Radca Prawny, Counsel w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Anna Gwiazda

Radca Prawny, Partner w Kochański Zięba & Partners

avatar

Hubert Hajduczenia

Adwokat, Kancelaria DLA Piper

avatar

Michał Kibil

Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners

avatar

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokat, Starszy Prawnik w Kochański Zięba & Partners

Partnerzy