Prawne aspekty relacji inwestora z wykonawcą inwestycji budowlanych

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska, Prawo

Data: 22-23.10.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 20.09-31.10.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

Zmiany projektu budowlanego i ich wpływ na relacje stron na placu budowy

Marcin Wierciński

Marcin Wierciński

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Praktyczne aspekty rozliczania i dochodzenia kar umownych w umowach budowlanych w świetle orzecznictwa

Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

12:15

Miarkowanie kary umownej jako instrument obronny w procesie budowlanym

Barbara Kowalska-Czarnota

Barbara Kowalska-Czarnota

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Rozliczenia stron umowy o roboty budowlane w razie odstąpienia. Orzecznictwo i praktyka

Piotr Stępień

Piotr Stępień

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

Solidarna odpowiedzialność w procesie budowlanym. Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego

Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

11:15

Przerwa kawowa

11:45

Kontraktowe zabezpieczenie interesów stron w umowie o roboty budowlane

Barbara Kowalska-Czarnota

Barbara Kowalska-Czarnota

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Rękojmia za wady i gwarancja jakości w umowie o roboty budowlane

Piotr Stępień

Piotr Stępień

15:45

Przegląd najnowszego orzecznictwa w sprawach z umów o roboty budowlane

Marcin Wierciński

Marcin Wierciński

16:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zmiany projektu budowlanego
 • Rozliczanie i dochodzenie kar umownych
 • Miarkowanie kary umownej
 • Rozliczenia stron umowy o roboty budowlane w razie odstąpienia
 • Najnowszego orzecznictwa w sprawach z umów o roboty budowlane

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Proces inwestycji budowlanych to zbiór następujących po sobie działań prowadzących do realizacji planowanego przedsięwzięcia budowlanego. Projekty inwestycyjne łączą się z dużym ryzykiem ze względu na złożoność procesu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz wskazanie przez Ekspertów sugestii pomagających uczestnikom uniknąć kwestii spornych przy realizacji przedsięwzięcia. Skutki niewłaściwej realizacji albo niewykonania umowy o roboty budowlane mogą być dotkliwe. Prelegenci przedstawią możliwości i prawa, jakie przysługują Państwu, w zagrożonej sytuacji oraz całą gamę rozwiązań dyscyplinujących strony kontraktu budowlanego. Pojawi się temat kar umownych - czym one są i w jaki sposób powinny być formułowane. Poznają Państwo praktyczne aspekty rozliczania i dochodzenia kar umownych w świetle orzecznictwa oraz kompleksowo zostaną omówione wyroki sądów w sprawach z umów o roboty budowlane.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli firm deweloperskich oraz budowlanych, w szczególności do zarządu, działów prawnych oraz inwestycyjnych. Ponadto adresatami wydarzenia są także kancelarie prawne, firmy inwestorskie oraz firmy doradczo-konsultingowe działające na rynku nieruchomości.

Działy:

 • Prawny
 • Inwestycji
 • Przygotowania i realizacji umów oraz kontraktów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawne aspekty relacji inwestora z wykonawcą inwestycji budowlanych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 06.09.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 19.09.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 19.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne aspekty relacji inwestora z wykonawcą inwestycji budowlanych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Barbara Kowalska-Czarnota

Barbara Kowalska-Czarnota

Adwokat, Starszy prawnik i szef praktyki spraw korporacyjnych Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Marcin Wierciński

Marcin Wierciński

Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Piotr Stępień

Piotr Stępień

Prawnik, Kancelaria Dubicki i Wspólnicy

Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

Adwokat, Założyciel Kancelarii Dubicki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij