Prawo konkurencji - dochodzenie roszczeń, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, relacje z UOKIK

Grupa tematyczna:
Prawo

Data: 18-19.06.2018 r.

Cena: 2295 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Antoni
Bolecki

Procedura ustanowienia informacji handlowych mianem tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Jakie informacje można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa?
 • Identyfikacja informacji w firmie, które mają znaczenie gospodarcze i ich ochrona z punktu widzenia UOKiK
 • Procedura ochrony informacji – przykłady zabezpieczeń prawnych i fizycznych
 • Umowy z partnerami biznesowymi i zabezpieczenie know-how firmy
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa podczas postępowania sądowego
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Marcin
Alberski

Relacja między przedsiębiorstwem a UOKIK – zakres obowiązków i regulacji prawnych

 • Źródła wiedzy UOKiK o potencjalnych naruszeniach prawa konkurencji
 • Zasady postępowania przedsiębiorców oraz uprawnienia UOKiK podczas kontroli i przeszukania
 • Kopiowanie informacji z zasobów IT kontrolowanego przedsiębiorcy (zmiana praktyki UOKiK)
 • Ochrona poufności komunikacji z pełnomocnikiem przedsiębiorcy podczas kontroli i przeszukania
 • Prawa przedsiębiorców w nowym orzecznictwie TSUE i ETPCz (Orange, Nexans, EPH, Deutsche Bahn, Delta Pekárny)
 • Prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu przed UOKiK
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Maciej
Żelewski

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście badań DD i transakcji - jak prowadzić bezpieczną wymianę informacji handlowych?

 • Czy wymiana informacji handlowych w procesie transakcji może naruszać przepisy?
 • Jak chronić przed wyjawieniem informacji poufnych w procesie DD i negocjacji?
 • Wspólne wnioski przedsiębiorców – jak chronić wzajemną wymianę danych w procesie oceny koncentracji?
15:00

Networking

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Jakub
Gubański

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji

 • Perspektywa naruszyciela - informacje i dokumenty potwierdzające udział w zakazanej praktyce
 • Perspektywa poszkodowanego - co warto wziąć pod uwagę podczas szacowania wysokości szkody?
 • Case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Maciej
Marek

Najczęstsze problemy przy ochronie informacji poufnych

 • Granice dozwolonej wymiany informacji z konkurentami
 • Kiedy UOKiK może ukarać za nieudzielenie informacji innemu przedsiębiorcy? 
 • Wykorzystanie zakazu konkurencji do ochrony bazy klientów – case study
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Krzysztof
Gaffke

Możliwe działania prawne w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych przez inne firmy

 • Zmowy kontyngentowe - wspólne ustalanie wielkości produkcji lub sprzedaży - przesłanki sygnalizujące występowanie takich zachowań w ramach danej branży
 • Zmowy cenowe najskuteczniejszym procederem budowania przewagi konkurencyjnej?
  - identyfikacja zachowań sprzecznych z przepisami prawa
 • Kiedy związki przedsiębiorców naruszają zakaz porozumień ograniczających konkurencję
  – kto w razie naruszenia podlega karze?
 • Czy uzgodnienia między przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej mogą stanowić porozumienie ograniczające konkurencję?
 • Problemy konkurencji w branżach „zmonopolizowanych”
15:00
av

Agnieszka
Staszek

Zastosowanie współczesnych rozwiązań w aspekcie prawa konkurencji

 • Big Data - metody analizowania danych przedsiębiorstwa w celu zgromadzenia informacji, które powinny być objęte mianem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Algorytmy cenowe - jako narzędzie porównawcze w relacjach B2B
 • Konkretne wskaźniki KPI  - miara efektywności działań przedsiębiorstwa w porównaniu do konkurencji
16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Relacja między przedsiębiorstwem a UOKIK - zakres obowiązków i regulacji prawnych
 • Procedura ustanowienia informacji handlowych mianem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji - najczęstsze problemy w tym obszarze
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście badań DD i transakcji - jak prowadzić bezpieczną wymianę informacji handlowych?

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Zapewnienie zgodności z prawem konkurencji staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Niewłaściwe postępowanie uderza w podstawy działalności biznesowej. UOKIK nakłada coraz więcej kar. Klienci, którzy ucierpieli z powodu niezgodnych z prawem praktyk, mogą wystąpić o odszkodowanie. Przestrzeganie prawa pomaga uniknąć tego ryzyka lub je ograniczyć. Przestrzeganie prawa konkurencji pozwala firmom zyskać przewagę i pomaga wygrać z tymi, którzy nie przestrzegają zasad.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli działów prawnych zajmujących się szeroko pojętym prawem konkurencji.

Zapraszamy w szczególności:

 • Dyrektorów
 • Kierowników
 • Specjalistów

 

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawo konkurencji - dochodzenie roszczeń, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, relacje z UOKIK „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 18.05.2018 r.

  2. 2 295 zł + 23% VAT po 18.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawo konkurencji - dochodzenie roszczeń, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, relacje z UOKIK (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Marcin Alberski

Associate, Bird & Bird

avatar

Maciej Żelewski

Associate / Praktyka Life Sciences, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel

avatar

Maciej Marek

Senior Associate, Dentons

avatar

Krzysztof Gaffke

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Gaffke

avatar

Jakub Gubański

Counsel, Kancelaria White & Case LLP

avatar

Agnieszka Staszek

Prawnik, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński

Partnerzy