Prawo konkurencji - zagadnienia praktyczne w obszarze aktualnych wyzwań biznesowych

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 20.03.2019 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
hab.
Marek
Świerczyński

Tajemnica przedsiębiorstwa – ryzyka prawne i biznesowe po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Podwyższenie czy obniżenie poprzeczki dla przedsiębiorców chroniących informacje poufne - nowe ryzyka prawne i biznesowe dla przedsiębiorców?
 • Metody ochrony informacji poufnych przez przedsiębiorców w obecnym stanie prawnym
 • Pozyskanie informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Wyjątki od zakazów związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Sankcje za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji związanego z tajemnicą przedsiębiorstwa
10:15
av

Michał
Chodorek

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w erze RODO

 • Jakich informacji może żądać pracownik lub klient realizując prawo dostępu do swoich danych osobowych?
 • Czy można odmówić realizacji prawa dostępu do danych osobowych ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa?
 • Czy można nie zrealizować obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane się przetwarza, ze względu na interes przedsiębiorcy?
 • Jakie informacje na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji trzeba przekazać osobom, których dane są przetwarzane?
11:15

Przerwa kawowa

11:30
av

Maciej
Konarowski

Prywatnoprawne dochodzenie roszczeń za naruszenie prawa konkurencji – jakie ryzyko prawne dla przedsiębiorców?

 • Publicznoprawne a prywatnoprawne zagrożenia związane z naruszeniem prawa konkurencji - zróżnicowane ryzyka prawne i biznesowe
 • Czy w Polsce jest szansa na rozwój prywatnoprawnego dochodzenie roszczeń za naruszenie prawa konkurencji?
 • Kto może dochodzić roszczeń za naruszenie prawa konkurencji w postępowaniu cywilnym
 • Szkoda antymonopolowa – wyliczenie wielkości odszkodowania
 • Narzędzia prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń - kluczowe rozwiązania
12:30

Przerwa kawowa

13:30
av

Dr
Dariusz
Aziewicz

Programy competition compliance – jak sprawić, aby były skuteczne i dostosowane do charakterystyki przedsiębiorców

 • Dlaczego warto wprowadzić program competition compliance
 • Czemu ma zapobiegać skuteczny program competition compliance
 • Indywidualne dostosowanie programów compliance do charakterystyki przedsiębiorców
 • Składniki skutecznego programu competition compliance
 • Etapy wprowadzania programu competition compliance
14:30
av

Dr
Dariusz
Aziewicz

Prawo konkurencji a sektor e-commerce - ryzyka prawne i biznesowe oraz praktyczne przykłady

 • E-commerce a prawo konkurencji – podstawowe ryzyka prawne i biznesowe
 • Porozumienia wertykalne i horyzontalne w Internecie – kiedy powstaje ryzyko interwencji Prezesa UOKiK?
 • Nowe narzędzia informatyczne do porównywania cen i kojarzenia transakcji – ułatwienie dla handlu, czy ograniczenie konkurencji?
 • E-commerce a prawo konkurencji – case study
15:15
av

Marcin
Kolasiński

Rozporządzenie o geoblokowaniu - korzyści czy szkody dla konkurencji i konsumentów?

 • Nakaz stosowania takich samych warunków sprzedaży w Unii Europejskiej a swoboda przedsiębiorczości
 • Czy różne ceny na pewno są złe w obliczu innej siły nabywczej konsumentów w różnych krajach?
 • Możliwy wzrost cen dla konsumentów z uboższych krajów Unii Europejskiej jako efekt rozporządzenia
 • Jakie kroki muszą podjąć polscy przedsiębiorcy, aby dostosować się do wymogów rozporządzenia
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie

Zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami prawa konkurencji stanowi coraz ważniejszy element bezpieczeństwa a także wyzwanie dla działów prawnych. Efektywny system zarządzania ryzykiem naruszenia przepisów prawa ochrony konkurencji można osiągnąć jedynie poprzez prowadzenie skutecznych programów compliance.
Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi Państwu skuteczne przygotowanie się do nowych przepisów. Nasi Eksperci przedstawią ułatwienia proceduralne dla poszkodowanych zawarte w ustawie oraz praktyczne problemy związane z pozyskiwaniem odszkodowania, które mogą Państwo napotkać. Specjaliści w praktycznej odsłonie przybliżą Państwu najczęstsze luki w systemach i procedurach oraz swoje uwagi, które pozwolą Państwu na wprowadzenie nowych standardów współpracy z kontrahentami.
Zostaną poruszone również kwestie dotyczące zmian w związku z wejściem w życie RODO oraz zmianą ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Uczestnictwo w wydarzeniu umożliwi Państwu poznanie nowych możliwości prawnych w obszarze zarządzania know-how spółki oraz pomoże w określeniu i dopasowaniu narzędzi niezbędnych w ochronie określonych kategorii danych. Podczas wydarzenia Eksperci odpowiedzą na pytania tj.:

 • Jak identyfikować porozumienia niedozwolone?
 • Czy wymiana informacji między konkurentami może stanowić naruszenie prawa?
 • Podwyższenie czy obniżenie poprzeczki dla przedsiębiorców chroniących informacje poufne?
 • Czy można odmówić realizacji prawa dostępu do danych osobowych ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa?
 • Zapraszamy na praktyczne szkolenie obejmujące swą tematyką najważniejsze obszary prawa konkurencji.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawo konkurencji - zagadnienia praktyczne w obszarze aktualnych wyzwań biznesowych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 21.02.2019 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 21.02.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.03.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawo konkurencji - zagadnienia praktyczne w obszarze aktualnych wyzwań biznesowych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Marcin Kolasiński

Partner, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

avatar

Michał Chodorek

Senior Associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

avatar

Dr hab. Marek Świerczyński

of Counsel, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

avatar

Dr Dariusz Aziewicz

Associate, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

avatar

Maciej Konarowski

Associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Partnerzy