Pre-pack – przygotowana likwidacja majątku upadłego oraz restrukturyzacja - seminarium dla wypłacalnych przedsiębiorców

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 24.04.2018 r.

Cena: 0 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

Część I – PRE-PACK: BEZPIECZNY SPOSÓB NABYCIA AKTYWÓW OD UPADŁEGO. STOSUNKOWO KONTROLOWANA UPADŁOŚĆ

9:30
av

Michał
Cecerko

Pre-pack: Jak funkcjonuje i jak zaplanować jego przeprowadzenie?

 • Transakcja czy proces sądowy?
 • Jak prowadzić pre-pack aby się udał?
 • Praktyczne aspekty i przeszkody
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Robert
Niczyporuk

Pre-pack: Jak przygotować przejście przedsiębiorstwa z perspektywy nabywcy?

 • Czym jest przedsiębiorstwo? Jak uwzględnić w transakcji:
  • nieruchomości
  • licencje
  • najem i leasing
  • pracowników
 • Skuteczna transakcja na przedsiębiorstwie - czyli czy i kiedy rozmawiać z kontrahentami sprzedającego?
  • Jak nabyć aktywa rzeczowe, a jak te w leasingu?
  • Co zrobić aby umowa sprzedaży przedsiębiorstwa była bezpieczna?
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Krzysztof
Dziubiński

av

Jan
Kospin

Finansowanie nabycia aktywów i przedsiębiorstwa w pre-pack

 • Możliwe formy finansowania (banki, obligacje, mezzanine, fundusze private equity)
 • Specyfika, uwarunkowania i ograniczenia poszczególnych źródeł finansowania przy transakcji pre-pack
 • Przykładowe struktury transakcji

Część II – RESTRUKTURYZACJA: JAK PODEJŚĆ DO TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ KONTRAHENTA?

15:15
av

Michał
Cecerko

Restrukturyzacja: Jak ograniczać straty?

 • Ile czasu można czekać na zapłatę? Co zrobić aby stracić mniej?
 • Restrukturyzacja jako ucieczka od odpowiedzialności
 • Daily business ze spółką w restrukturyzacji
16:45

Zakończenie seminarium; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Pre-pack: Jak funkcjonuje i jak zaplanować jego przeprowadzenie?
 • Pre-pack: Jak przygotować przejście przedsiębiorstwa z perspektywy nabywcy?
 • Finansowanie nabycia aktywów i przedsiębiorstwa w pre-pack.
 • Restrukturyzacja: Jak ograniczać straty?

Grupa docelowa:

Seminarium skierowane do:

 • Prezesów spółek
 • Członków zarządów spółek
 • Nadzoru właścicielskiego
 • Biura restrukturyzacji i windykacji
 • Działów prawnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Pre-pack – przygotowana likwidacja majątku upadłego oraz restrukturyzacja - seminarium dla wypłacalnych przedsiębiorców „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 695 zł + 23% VAT do 23.03.2018 r.

  2. 995 zł + 23% VAT po 23.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Pre-pack – przygotowana likwidacja majątku upadłego oraz restrukturyzacja - seminarium dla wypłacalnych przedsiębiorców (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Robert Niczyporuk

Partner, Kancelaria Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

avatar

Michał Cecerko

Senior Associate, Kancelaria Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

avatar

Krzysztof Dziubiński

Dyrektor Departamentu emisji obligacji w Navigator Capital Group oraz Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

avatar

Jan Kospin

Dyrektor Departamentu fuzji i przejęć w Navigator Capital Group, Członek Zarządu Navigator Capital Advisory Sp. z o.o.

Partnerzy