Problematyczne aspekty postępowania reklamacyjnego w spółkach energetycznych

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 24.10.2018 r.

Cena: 0 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Adam
Frąckowiak

Praktyczne problemy związane z procesem zmiany sprzedawcy

 • Procedura zmiany sprzedawcy zgodnie z prawem i IRiESD/IRiESP
 • Jak należycie rozwiązać umowę  - czy można rozwiązać umowę przez pełnomocnika, jak z najemcą mieszkania
 • Postępowanie spadkowe a umowa
 • Wypowiedzenie umowy poprzedniemu sprzedawcy
 • Niewłaściwa zmiana sprzedawcy (np. dwóch sprzedawców ma podpisaną umowę z jednym odbiorcą, sankcje)
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Krzysztof
Sikorski

Procedury reklamacyjne w prawie energetycznym

 • Kiedy można wstrzymać dostarczanie paliw gazowych i energii?
 • Reklamacja a wstrzymanie dostarczania
 • Koordynator do spraw negocjacji
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Krzysztof
Sikorski

Rozliczenia i reklamacje prosumentów

 • Rozwój odnawialnych źródeł energii – energetyka prosumencka i nie tylko
 • Rozliczenia roczne czy rozliczenia w okresach określonych w umowie kompleksowej?
 • Rozliczenia po upływie „okresu wsparcia”
 • Rozliczenia nadwyżki energii
 • Tryby reklamacyjne
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W prawie energetycznym istnieje szereg regulacji, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się jasne, w praktyce mogą nastręczać trudności. Przykładem takim jest procedura zmiany sprzedawcy, szczególnie w nieoczywistych, choć występujących powszechnie na rynku sytuacjach. Podobne problemy mogą zdarzać się w przypadku wstrzymywania dostaw paliw lub energii, a także procedur reklamacyjnych przed Koordynatorem do spraw negocjacji przy Prezesie URE.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz wskazanie przez Ekspertów kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Prelegenci przedstawią ponadto szczegółowe zagadnienia związane np. z wpływem postępowań spadkowych na zawarte umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi czy postępowaniami reklamacyjnymi w przypadku prosumentów.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykujemy branży energetycznej.
W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • reklamacji
 • obsługi klienta
 • sprzedaży i rozliczeń
 • obsługi odbiorców
 • windykacji i odzyskiwania należności
 • prawnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 3.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 3.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyczne aspekty postępowania reklamacyjnego w spółkach energetycznych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 3.10.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 3.10.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyczne aspekty postępowania reklamacyjnego w spółkach energetycznych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 3.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 3.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Adam Frąckowiak

Radca prawny, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

avatar

Krzysztof Sikorski

Radca prawny, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Partnerzy