Problematyka ochrony środowiska- najnowsze zmiany prawne i ich praktyczne zastosowanie

Grupa tematyczna:

Tagi: ochrona środowiska | handel emisjami | EU ETS | BDO | gospodarka odpadami | prawo wodne

Data: 11-12.12.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.11-12.12.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania wynikające z nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • Zmiany związane z przydziałem bezpłatnych uprawnień po nowelizacji ustawy  
 • Zmiany w zakresie wniosków o zatwierdzenie planu monitorowania - case study   
 • Nowy zakres uprawnień KOBIZE         
 • Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r   
 • Plan metodyki monitorowania emisji
Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

 • IV okres rozliczeniowy – najnowsze zmiany, różnice pomiędzy poprzednimi okresami  
 • Współczynniki CLEF, CSCF, LRF
 • Fundusz Modernizacyjny, Fundusz Innowacyjny - alokacja kosztów i pozyskiwanie funduszy 
Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Zmiany w instalacjach, podział instalacji, optymalizacja instalacji pod kątem wymogów emisyjnych

 • Zmiany zezwoleń a znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych w nowej ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Daniel Chojnacki

Daniel Chojnacki

14:45

Transpozycja dyrektywy NEC - zobowiązania w zakresie monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza

 • Zmiany związane z monitoringiem wpływu zanieczyszczenia powietrza na ekosystemy
 • Nowe zasady dot. sprawozdawczości i dostępu do informacji
Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Kinga Majewska

Kinga Majewska

15:45

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Konkluzje BAT w gospodarce odpadami 

 • Zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów
 • Zakres działalności objętych konkluzjami
 • Konkluzje BAT dla spalania odpadów
Paweł Całka

Paweł Całka

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowelizacja ustawy o odpadach z 4 lipca 2019 r.

 • Zmiany w prowadzeniu ewidencji i rejestru odpadów      
 • Rozporządzenie w sprawie monitoringu odpadów z dnia 29 sierpnia 2019
 • Circular economy – pakiet odpadowy
dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Rejestr BDO - baza danych o odpadach, obsługa programu, ewidencja i karty przekazania odpadów od strony praktycznej

 • Główne moduły systemu BDO
 • Moduły ewidencji odpadów
Leszek Karski

Leszek Karski

14:15

Nowelizacja ustawy o Prawie wodnym - omówienie i podsumowanie proponowanych zmian

Dawid Krakowiak

Dawid Krakowiak

15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Ten rok przyniósł wiele zmian w zakresie ochrony środowiska. Za nami nowelizacja ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadzająca szereg zmian w zakresie monitorowania i raportowania emisji, czy nowelizacja ustawy o odpadach dokonująca rewolucji w sposobie prowadzenia rejestru ewidencji i monitorowana odpadów. Kontrowersje w dalszym ciągu budzą konkluzje BAT, zarówno w przypadku emisji jak i gospodarki odpadami, a także transpozycje dyrektywy NEC do prawa krajowego. W związku ze zmianami pojawiło się wiele niewiadomych natury interpretacyjnej czy technicznej. Dodatkowo znajdujemy się u progu wynikającego z dyrektywy EU ETS IV okresu rozliczeniowego zakładającego dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez system handlu emisjami. Na naszej konferencji grono ekspertów podsumuje i omówi wszystkie najważniejsze zmiany dotyczące systemu handlu emisjami, czy gospodarki odpadami wynikające z nowelizacji ustaw, omówione zostaną nowe sposoby raportowania do KOBIZE, zmiany w systemie przydziału bezpłatnych uprawnień i przy tworzeniu planów metodyki monitorowania, konkluzje BAT dotyczące gospodarowania odpadami. Poruszone zostaną kwestie budzące ostatnio najwięcej kontrowersji czyli Rejestr BDO, a także omówione zostaną proponowane zmiany w nowelizacji prawa wodnego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji.

Główne zagadnienia:

 • Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania wynikające z nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Nowelizacja ustawy o odpadach z 4 lipca 2019 r.
 • Rejestr BDO - baza danych o odpadach, obsługa programu, ewidencja i karty przekazania odpadów od strony praktycznej
 • IV okres rozliczeniowy – najnowsze zmiany, różnice pomiędzy poprzednimi okresami
 • Raporty do KOBiZE - zmiany w sprawozdawczości środowiskowej od 2020 r.

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży energetycznej i przemysłu w szczególności dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Ochrona Środowiska
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Energetyczny
 • Technicznych
 • Badania i Rozwój
 • Inwestycje strategiczne
 • Analiz i rozwoju

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyka ochrony środowiska- najnowsze zmiany prawne i ich praktyczne zastosowanie „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.11.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.12.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyka ochrony środowiska- najnowsze zmiany prawne i ich praktyczne zastosowanie (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

Consuel, Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Radca prawny, Local Partner, DWF Poland Jamka sp. k.

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

Senior Associate, Radca prawny, praktyka prawa ochrony środowiska, Kancelaria CMS

Dawid Krakowiak

Dawid Krakowiak

Senior Associate, Radca Prawny, DLA Piper

Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Agnieszka Kozłowska-Korbicz

Director of Energy & Environmental Sector w CEC Government Relations

Leszek Karski

Leszek Karski

Prezes Zarządu Standard Systems Sp. z o.o

Paweł Całka

Paweł Całka

Starszy specjalista ds. ochrony środowiska w DOZAMEL Sp. z o.o.

Daniel Chojnacki

Daniel Chojnacki

Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Kinga Majewska

Kinga Majewska

Radca ministra w Departamencie Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Klimatu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij