Problematyka relacji instytucji finansowych z KNF - Rozporządzenie MAR i nowelizacja KPA

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Data: 28.11.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Rafał
Wojciechowski

Znaczenie MAR dla instytucji finansowych – zagadnienia interpretacyjne oraz problematyka praktyczna

 • Problemy w stosowaniu przepisów MAR, zagadnienia interpretacyjne, luki prawne, zakres obowiązywania ustawy i rozporządzeń; sprzeczności w przepisach
 • Informacje poufne, okresy zamknięte oraz listy insiderów – aktualne interpretacje i stanowisko KNF
 • Implementacja przepisów o whistleblowing w praktyce – case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Konrad
Młynkiewicz

Praktyczne aspekty zmiany procedury administracyjnej na tle postępowań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • Procedura administracyjna, a Rozporządzenie MAR po nowelizacji
 • Przebieg postępowania sankcyjnego
 • Sankcje administracyjne po nowelizacji KPA – dyrektywy wymiaru kary, odstąpienie od wymierzenia kary, anonimizacja decyzji KNF
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Mariusz
Kowolik

Roszczenia cywilnoprawne możliwe do zidentyfikowania na gruncie MAR

 • Katalog roszczeń cywilnych możliwych do identyfikacji na gruncie Rozporządzenia MAR
 • Roszczenia spółki wobec podmiotów naruszających przepisy dot. informacji poufnych
 • Odszkodowanie na rzecz akcjonariuszy w zw. z naruszeniem Rozporządzenia MAR
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Znaczenie MAR dla instytucji finansowych – problematyka
 • Procedura administracyjna na tle postępowań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • Roszczenia cywilnoprawne możliwe do zidentyfikowania na gruncie MAR

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku finansowego. W dobie ostatnich zmian prawnych, a mianowicie wejścia w życie regulacji unijnych w sprawie nadużyć na rynku – Rozporządzenia MAR doszło do fundamentalnej zmiany obowiązków informacyjnych instytucji finansowych. Co ważne naruszenia postanowień Rozporządzenia wiążą się z bardzo wysokimi karami, wielokrotnie wyższymi od wcześniej obowiązujących w Polsce. W celu zapobiegania możliwym nadużyciom UKNF zwiększył swoją aktywność w zakresie monitorowania wypełniania obowiązków informacyjnych spółek. Dodatkowo w czerwcu br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, które znacząco wpłynęły na procedurę postępowania administracyjnego.
W obliczu tak znaczących zmian, łatwo może dojść do naruszenia w zakresie zarządzania informacjami poufnymi. Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, podczas którego poruszone zostaną problematyczne aspekty relacji instytucji finansowych z UKNF. Skupimy się na bieżących problemach w zakresie zarządzania informacjami poufnymi oraz na zmianach KPA, które mają kluczowe znaczenie w przypadku postępowań prowadzonych przez UKNF.

Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do instytucji finansowych, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za relacje z regulatorem, zajmujących się między innymi problematyką postępowań prowadzonych przez KNF w przypadku nadużyć.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyka relacji instytucji finansowych z KNF - Rozporządzenie MAR i nowelizacja KPA „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 07.11.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 07.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyka relacji instytucji finansowych z KNF - Rozporządzenie MAR i nowelizacja KPA (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

avatar

Mariusz Kowolik

Radca prawny, Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

avatar

Konrad Młynkiewicz

Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Partnerzy