Problematyka umów energetycznych -nieprawidłowości zapisów, sankcje, odpowiedzialność spółek

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 10-11.12.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:00

Rejestracja i poranna kawa

8:30
av

Jacek
Karp

av

Michał
Wach

Najważniejsze zapisy umowne na podstawie przepisów prawa energetycznego i cywilnego

 • Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej - prawa stron. Bonifikaty, upusty
 • Wymagania stron względem umów oraz zapisy zabezpieczające interesy stron
 • Poufność danych na tle RODO, wykorzystywanie informacji o Klientach przy procedurze zmiany sprzedawcy
10:00

Przerwa kawowa

10:30
av

Jacek
Karp

av

Michał
Wach

Skuteczność rozwiązywania umów ponad przesłanki wynikające z prawa energetycznego

 • Rozwiązanie umowy a zerwanie umowy – konsekwencje dla spółki
 • Okres wypowiedzenia a niedotrzymanie jakości usług wobec Klienta
 • Sprzedawca awaryjny z urzędu – zapisy w umowach a następstwa dla odbiorców
 • Procedura zmiany sprzedawcy – kwestie prawne, obowiązki firm
12:15

Przerwa na lunch

13:15
av

Aleksandra
Zielonka

Nieprawidłowości w umowach i wypełnianiu jej zapisów

 • Zabezpieczenia umowy - czego firma w umowie nie powinna zawierać? - stanowisko UOKiK
 • Charakter i rodzaje kar umownych - dozwolone i niedozwolone klauzule umowne
 • Problem niedoinformowania Klienta, niewłaściwe praktyki podpisywania umów
 • Odpowiedzialność firmy za relacje z Klientem przed URE oraz UOKiK
14:45
av

Piotr
Orzech

Kwestie rozstrzygania sporów na linii sprzedawca - klient

 • Spory między dystrybutorem a sprzedawcą - problemy z realizacją prawnych obowiązków usługowych niektórych sprzedawców. Wpływ na praktyki rynkowe
 • Spory sprzedawca - Klient: najczęściej zgłaszane problemy (case study)
 • Sąd a arbitraż - dobór środka dochodzenia praw i konsekwencje z nimi związane
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr Grzegorz
J. Wąsiewski

Dostawy energii elektrycznej i wstrzymania dostawy energii

 • Kiedy firma może wstrzymać dostawy energii na podstawie ustawy?
 • Nieuzasadnione wstrzymania - konsekwencje wobec firmy
 • Wznowienie dostaw energii - czy firma ma prawo uzależnić dostawy od  innych czynników, jak spłata zadłużenia?
 • Planowane zmiany regulacji prawnych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Łukasz
Jankowski

Odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy

 • Odpowiedzialność ze strony firmy za szkody, jakie wystąpiły u odbiorcy
 • Kto ponosi odpowiedzialność przy zdarzeniach losowych (wyładowania atmosferyczne, powodzie)?
 • Miarkowanie kar, kary niewspółmierne do poniesionych szkód - co dalej?
 • Odpowiedzialność Klienta za nielegalne pobory czy uszkodzenia linii
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Wojciech
Andrzejewski

av

Ewelina
Łuczak-Sosińska

Rodzaje ryzyk a rodzaje umów – jak nie narazić firmy ani Klienta na straty?

 • Ryzyka finansowe przy zawieraniu umów - na co może zostać narażona firma? Jak zminimalizować ryzyko?
 • Zmiana ceny lub upadłość kontrahenta - jak sprzedawcy mogą się przed tym zabezpieczyć bądź radzić sobie ze skutkami?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo odbiorcy, aby nie doszło do sporów? Jak zminimalizować ryzyko straty i utraty odbiorcy?
15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Najważniejsze zapisy umowne na podstawie przepisów. Wymagania stron względem umów
 • Nieprawidłowości w umowach i wypełnianiu jej zapisów. Zabezpieczenia umowy, kary umowne
 • Ryzyka finansowe przy zawieraniu umów - zmiana ceny, upadłość kontrahenta
 • Odpowiedzialność za szkody ze strony firmy oraz odbiorcy - miarkowanie kar

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Aktualnie mamy do czynienia z wieloma problemami w zakresie nieprawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Kwestie zmiany sprzedawcy, niedokładność w wypełnianiu zapisów umowy, spory sądowe to tylko niektóre z sytuacji, na które firmy muszą być przygotowane. W praktyce spółki energetyczne narażone są na wiele komplikacji w sytuacji zmiany cen energii, zaprzestania dostaw energii, postępowania sądowe z Klientem, czy zerwania umów. Pokażemy, jak dobrze wdrożyć RODO w zakresie umów energetycznych oraz przesyłu informacji w ramach kilku firm. W ostatnich miesiącach zauważyć można wiele trudnosci, z jakimi zmagają się odbiorcy oraz sprzedawcy energii. Można ich uniknąć. Wystarczą prawidłowe zapisy umowne, właściwe zabezpieczenie umów oraz efektywne szacowanie ryzyka. Co więcej, spółki otrzymują kary za nieprawidłowe działania, opowiemy więc o ich odpowiedzialności przed URE oraz UOKiK. Chcąc pomóc uniknąć niedogodności w działalności Państwa firmy, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, podczas którego Naszą uwagę skupimy na najczęstszych kłopotach, z jakimi ten sektor może się zmierzyć.

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego, kierowników, dyrektorów, specjalistów.
W szczególnosci z działów:

 • Prawnego
 • Sprzedaży
 • Obrotu Energią Elektryczną

Specjalistów z zakresu:

 • Umów, kontraktów, transakcji
 • Ryzyka
 • Obsługi Klienta

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 9.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 9.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Problematyka umów energetycznych -nieprawidłowości zapisów, sankcje, odpowiedzialność spółek „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 26.10.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 9.11.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 9.11.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.12.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:

  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Problematyka umów energetycznych -nieprawidłowości zapisów, sankcje, odpowiedzialność spółek (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 9.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 9.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Łukasz Jankowski

Partner, Head of Energy, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Dr Grzegorz J. Wąsiewski

Senior Associate, Radca prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

avatar

Ewelina Łuczak-Sosińska

Prawnik, Aplikant radcowski, Kancelaria Piszcz I Wspólnicy

avatar

Aleksandra Zielonka

Aplikant adwokacki, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnic

avatar

Jacek Karp

Consultant, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Michał Wach

Radca prawny, Senior Consultant, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Piotr Orzech

Radca prawny, Naczelnik Wydziału ds rozstrzygania sporów w URE

Partnerzy