Proces budowlany - ryzyko wyroków sądowych, problemy w dokumentacji, kwestie sporne

Grupa tematyczna:
Branża budowlana

Data: 18.06.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Zapobieganie pożarom – co zapisać w umowie o roboty budowlane? (I)

 • Zasady, którymi kierujemy się negocjując umowy
 • Istotne elementy kontraktu budowlanego – część warsztatowa (I)
  • przedmiot umowy
  • obowiązki stron
  • zabezpieczenie wykonania umowy
  • odbiory
  • zapłata wynagrodzenia
10:30

Case studies – najciekawsze wyroki budowlane z 2017 r. (I)

10:45

Networking, przerwa kawowa

11:15

Zapobieganie pożarom – co zapisać w umowie o roboty budowlane? (II)

 • Istotne elementy kontraktu budowlanego – część warsztatowa (c.d.)
  • odstąpienie
  • kary umowne
  • gwarancja/rękojmia
  • klauzule dodatkowe
12:30

Case studies – najciekawsze wyroki budowlane z 2017 r. (II)

12:45

Przerwa na lunch

13:45

Działanie przy pożarze – jak reagować na problemy na placu budowy?

 • Dokumentowanie sytuacji spornych
 • Terminy na dokonanie zawiadomień
14:30

Porządkowanie pogorzeliska – spory budowlane w sądzie

 • Dlaczego nie warto iść do sądu?
  • Czas na wokandzie
  • Alternatywne drogi – koszty arbitrażu
 • Najczęstsze problemy firm budowlanych w sądach
  • dowody w procesach budowlanych
  • opinia biegłego w sporach budowlanych
  • wady robót
  • nieterminowość
  • kary umowne
  • odstąpienie
15:30

Case studies – najciekawsze wyroki budowlane z 2017 r. (III)

15:45

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • negocjowanie umów o roboty budowlane
 • najciekawsze wyroki sądowe z ubiegłego roku
 • rozwiązywanie i zapobieganie problemom na placu budowy
 • spory budowlane w sądzie - alternatywna droga, najczęstsze problemy

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Proces budowlany jest bardzo złożony ze względu na współpracę inwestora z generalnym wykonawcą. Podczas warsztatu zostaną omówione kwestie dotyczące negocjowania umowy, bieżące działania w trakcie realizowania inwestycji, bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym oraz spory, które swój wynik mają na wokandzie sądu. Celem spotkania będzie poznanie w praktyce jak uniknąć kwestii spornych w procesie budowlanym.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli firm budowlanych w szczególności do zarządu, działów prawnych oraz działu ds. inwestycji. Ponadto adresatami warsztatu są także kancelarie prawne, firmy inwestorskie, firmy deweloperskie oraz firmy doradczo – konsultingowe działające na rynku nieruchomości.

Działy:

 • Prawny
 • Compliance
 • Inwestycji
 • Przygotowania i realizacji inwestycji
 • Umów
 • Nieruchomości
 • Kontraktów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Proces budowlany - ryzyko wyroków sądowych, problemy w dokumentacji, kwestie sporne „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 28.05.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 28.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Proces budowlany - ryzyko wyroków sądowych, problemy w dokumentacji, kwestie sporne (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Łukasz Mróz

Radca Prawny, Owner w Kancelaria Mróz

avatar

Szymon Skibicki

Junior Associate, Kancelaria Mróz

avatar

Kinga Łuniewska

Radca Prawny, Mediator, Of Counsel, Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Łuniewska

avatar

Aneta Mróz

Radca Prawny, Of Counsel , Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Mróz

avatar

Gabriela Szuberska

Junior Associate, Kancelaria Mróz

Partnerzy