Proces taryfowania w energetyce – aktualne wyzwania i praktyki rynku

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 10-11.05.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Przemysław
Kałek

Praktyczne aspekty postępowań o zatwierdzenie wniosku taryfowego

 • Ścieżki postępowania w procesie zatwierdzania taryf w osobnych przypadkach wzrostów i obniżek, co przekłada się na inny interes spółek energetycznych i Prezesa URE
 • Stosowanie starych cen i taryf w przypadku niezatwierdzenia ich przez URE lub w trakcie procesu zatwierdzania nowej taryfy
 • Niejasności dotyczące określenia maksymalnego terminu zatwierdzenia taryf
 • Możliwość wyznaczenia współczynnika korekcyjnego przez Prezesa URE w procesie zatwierdzania taryf na kolejny rok
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Damian
Wojnowski

Wpływ najnowszych regulacji prawnych i trendów energetycznych na pakiet taryfowy

 • Znaczenie regulacji jakościowej w kontekście kształtowania cen i stawek opłat
 • Zmiana zasad taryfowania obrotu gazem ziemnym wprowadzona nowelizacją Prawa Energetycznego z 30 listopada 2016 roku
 • OZE a kształtowanie cen i przełożenie ich na pakiet taryfowy
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Wojciech
Andrzejewski

av

Monika
Bogdał

Utrzymanie taryfowania jako przypadek blokowania rozwoju rynku

 • Detaryfikacja cen gazu dla poszczególnych grup odbiorców – czy powinny zmienić się umowy?
 • Dlaczego taryfa dla energii elektrycznej ma charakter ceny sztywnej a taryfa dla gazu ceny maksymalnej?
 • Sankcjonowanie przez Prezesa URE działania bez zatwierdzonej taryfy lub niezgodnie z jej warunkami
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Andrzej
Walkiewicz

Eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz zapewnienie przejrzystości cen i stawek opłat

 • Subsydiowanie skrośne w praktyce i środki służące jego eliminacji
 • Kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe i kalkulacja cen dla różnych grup odbiorców
 • Czynniki determinujące poziom stawek opłat za usługi dystrybucji
 • Ochrona interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Michał
Andruszkiewicz

Przypadki odmowy zatwierdzenia taryf przez Prezesa URE – case study

 • Niezgodna z prawem odmowa zatwierdzenia taryfy przez regulatora
 • Sposób postępowania wobec URE w przypadku nagminnego niedotrzymywania terminów wynikających z KPA
 • Doświadczenia i praktyki rynku
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Łukasz
Jankowski

Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE

 • Aspekty formalne wniosku, wszczęcie i zasady ogólne postępowania oraz wpływ postawy stron na jego tok
 • Sprawy sporne z regulatorem – praktyczne wykorzystanie przesłanek technicznych i ekonomicznych w świetle stanowiska Prezesa URE
 • Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE – rozwój orzecznictwa
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Praktyczne aspekty postępowań o zatwierdzenie wniosku taryfowego
 • Wpływ najnowszych regulacji prawnych i trendów energetycznych na pakiet taryfowy
 • Utrzymanie taryfowania jako przypadek blokowania rozwoju rynku
 • Eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz zapewnienie przejrzystości cen i stawek opłat
 • Przypadki odmowy zatwierdzenia taryf przez Prezesa URE – case study
 • Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Z pozoru Ustawa Prawo energetyczne wprowadza dość precyzyjny zarys procedury związanej  z procesem taryfowania, natomiast w praktyce kształtuje się to niezbyt pozytywnie dla przedsiębiorstw energetycznych. Proces zatwierdzania taryf zawsze przysparza przedsiębiorstwom wiele trudności wynikających z rozbieżności pomiędzy stosowanym prawem energetycznym oraz praktyką rynku, a co więcej, nic nie wskazuje na to, aby miało się to w przyszłości poprawić w sektorze energetycznym. Inaczej natomiast sytuacja wygląda w sektorze gazowym, gdzie następuje uwolnienie cen dla poszczególnych grup odbiorców. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie na którym Eksperci przybliżą problematykę zatwierdzania taryf, zwłaszcza jak kształtują się praktyki rynku w tym zakresie oraz spory i procedury odwoławcze od decyzji URE. Prelegenci przedstawią również wpływ najnowszych regulacji prawnych, w tym regulacji jakościowej na proces taryfowania.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego:

 • z działów polityki regulacyjnej
 • z działów strategii i regulacji
 • specjalistów ds. taryf
 • specjalistów z działów usług dystrybucyjnych
 • osoby reprezentujące działy prawne

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Proces taryfowania w energetyce – aktualne wyzwania i praktyki rynku „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 30.03.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 12.04.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 12.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Proces taryfowania w energetyce – aktualne wyzwania i praktyki rynku (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Andrzej Walkiewicz

Radca prawny, Senior Associate, Zespół Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Monika Bogdał

Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Michał Andruszkiewicz

Adwokat, Starszy Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, Kancelaria Prawna CMS

avatar

Łukasz Jankowski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

avatar

Przemysław Kałek

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy

avatar

Damian Wojnowski

Adwokat, Kancelaria Prawna Zamlewski i Wspólnicy

Partnerzy