Profesjonalna asystentka - sztuka skutecznego zarządzania biurem

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 05-06.07.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Cechy profesjonalnej asystentki

 • Kwalifikacje zawodowe i osobiste
 • Reguły protokołu dyplomatycznego
 • Strój służbowy – dobieranie stroju do sytuacji
 • Biżuteria i akcesoria biznesowe
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Asertywność i komunikacja wewnętrzna elementem budowania wizerunku

 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Trudna sztuka odmawiania
 • Asertywne wyrażanie uczuć
 • Stosowanie asertywnych komunikatów
 • Dlaczego wybieramy nieasertywne zachowania
 • Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów a postawa asertywna
12:15

Przerwa na lunch

13:15

Wybrane techniki efektywnego zarządzania czasem i podnoszenia efektywności osobistej

 • Macierz Eisenhowera – klasyfikacja zadań: pilne, niepilne, ważne, nieważne
 • Zasada Pareto – umiejętność zarządzania priorytetami
 • Analiza ABC – planowanie zadań dziennych, tygodniowych i miesięcznych
 • Krzywa REFA - własne możliwości i ograniczenia, dobowy rytm wydajności, organizacja dnia
 • Prawo Parkinsona - eliminacja zagrożeń efektywnej organizacji czasu – prokrastynacja
 • Gospodarowanie czasem własnym i swojego przełożonego
 • Prowadzenie terminarza szefa
 • Planowanie zadań krótko i długo-terminowych
15:15

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Personal Branding – budowanie marki własnej

 • Zasadność budowania marki przez asystentki
 • Elementy składające się na markę własną
 • Dlaczego budowanie marki własnej jest istotne w pracy na stanowisku asystenckim?
 • Błędy, które mogą kosztować nas wiele (np. historia Justine Sacco)
 • Typy urody – dobór kolorów
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Etykieta i savoir-vivre – zachowania

 • Zasady wymiany wizytówek
 • Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy (właściwa gestykulacja, mimika, spojrzenie)
 • Zasady zachowania w zależności od miejsca spotkania (praca, wyjazd służbowy, konferencja, teatr, ulica, sklep, wakacje itp.)
 • Odpowiedni dobór tematyki
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej
 • Grzecznościowe zachowania w windzie, na korytarzu
12:15

Przerwa na lunch

13:15

Etykieta i savoir-vivre – spotkania

 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń
 • Prezentacja uczestników spotkania
 • Sztuka podejmowania gości
 • Zasady obowiązujące podczas spotkań biznesowych
 • Wymogi etykiety przy organizowaniu przyjęć
 • Business dining, stołowa etykieta
 • Alkohole (gatunki, wybór, sposób podawania, wznoszenie toastów).
 • Faux pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i sposoby niwelowania faux pas
15:00

Sztuka zdrowego pozytywnego myślenia

 • Jak zadbać o własny poziom motywacji?
 • 12 błędów w myśleniu inteligentnego człowieka
 • Zasady zdrowego pozytywnego myślenia
 • Optymizm, pesymizm - postawy wobec życia i ich przełożenie na sukces zawodowy
15:45

Podsumowanie i zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czy zastanawiasz się…

 • W jaki sposób tworzyć Personal Branding?
 • Jak zostać prawą ręką szefa?
 • Jak powinien wyglądać odpowiedni strój służbowy?
 • W jaki sposób podejmować gości w firmie?
 • Jak wypracować w sobie asertywność?
 • Jak rozwiązywać konflikty?
 • Jak efektywnie zarządzać czasem swoim i swojego przełożonego?
 • Dlaczego praca na stanowisku asystenckim jest talk bardzo ważna?
 • Jak sprawnie zarządzać biurem?
 • Jak prawidłowo prowadzić terminarz szefa?
 • Jak zadbać o własny poziom motywacji?

Cele szkolenia

Po szkoleniu rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie:

 • Postawy biznesowej
 • Umiejętności interpersonalnych
 • Umiejętności tworzenia profesjonalnego wizerunku
 • Umiejętności wpływających na osiągnięcie sukcesu zawodowego
 • Sztuki zdrowego, pozytywnego myślenia
 • Po szkoleniu Twój przełożony zyskuje:
 • Asystentkę z większymi umiejętnościami
 • Poprawę przepływu informacji w firmie
 • Poprawę współpracy w zespole
 • Wzrost wiarygodności zawodowej  osoby na stanowisku asystenckim

"Kwalifikacje profesjonalnej asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagania i koordynowania wielu działań i informacji, które występują na linii zarządzający - działy firmy. W celu wstępnej autodiagnozy, każdy Office Manager powinien poznać cechy, którymi powinien się charakteryzować. Pierwszy wykład będzie poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Koordynowanie działań związanych z pracą biura, sprawne przekazywaniem informacji oraz wspomaganie zadań prowadzonych przez działy administracyjne Firmy to zadanie trudne i wymagające bardzo wielu kompetencji zawodowych, interpersonalnych i osobistych, które spędza sen z powiek wielu osobom obejmujących stanowisko asystenckie. W związku z tym, program szkolenia również zawiera zagadnienia z zakresu wybranych technik efektywnego zarządzania czasem i podnoszenia efektywności osobistej. Office Manager pracuje bowiem w „sercu” Firmy i jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i kontrolowanie procesów administracyjnych Firmy. Personal Branding, Change Management, skuteczne narzędzia i metody niezbędne w zawodzie Office Managera, to tylko część zagadnień, które omówię podczas szkolenia. Oferowane przeze mnie szkolenie, to vademecum porad dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą na stanowisku asystenckim."
Anna Fabiszak – Muzyka

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy obecne asystentki/sekretarki/recepcjonistki, które dążą do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.06.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.06.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalna asystentka - sztuka skutecznego zarządzania biurem „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu, poza okresem promocyjnym, wynosi:

  1. 1 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 03.07.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalna asystentka - sztuka skutecznego zarządzania biurem (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.06.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.06.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy