Profesjonalna asystentka – wykorzystanie marki własnej do budowania wizerunku firmy

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 28.02.2019 r.

Cena: 1395 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00

Elegancja i prestiż - wizytówką firmy

 • Profesjonalna prezentacja firmy. Jak wizerunek asystentki wpływa na wartość organizacji?
 • Kluczowe kompetencje niezbędne w zawodzie asystentki. Jak zadbać o poziom eksperta w wykonywaniu swoich obowiązków?
 • Umiejętność współpracy i budowania długofalowych relacji zawodowych. Czyli zdobycie wiedzy o stylach zachowania i odpowiednim ich wykorzystaniu
 • Automotywacja w podejściu do zlecanych zadań. Jak bezkonfliktowo współpracować i budować długofalowe relacje?
 • Idealna współpraca z Szefem. Jak ustalić zasady, oczekiwania i reguły współpracy?
 • Biznesowy Savoir Vivre – czyli jak w nienaganny sposób zadbać o klientów firmy
11:30

Przerwa kawowa

11:45

Marka osobista asystentki a marka przedsiębiorstwa Personal Branding & Personal Code

 • Marka osobista i jej wpływ na wizerunek firmy. Dlaczego personal branding ma tak duże znaczenie w oczach naszych klientów? Jaka obietnica kryje się za marką firmy?
 • Nauka budowania marki firmy poprzez profesjonalizm świadczonych usług. Jak z poziomu swojego stanowiska mogę wyróżnić firmę na tle konkurencji?
 • B2B (business-to-business) czy H2H (human-to-human)?Jaki mam zasięg wpływu na budowanie silnej marki przedsiębiorstwa?
 • Perfekcyjny image czyli czym jest Personal Code. Prawidłowe dostosowanie stroju do okazji, sytuacji i wydarzeń w firmie
 • Budowanie zaufania firmy przez pryzmat wizerunku asystentki. Zaufanie i kompetencje – duet idealny. Jak zadbać o pierwsze wrażenie na stanowisku „front line”
13:15

Przerwa na lunch

14:00

Psychologia i komunikacja w biznesie

 • Komunikacja interpersonalna w otoczeniu biznesowym mojego Szefa. Budowanie profesjonalnych komunikatów i potwierdzania ich prawidłowego zrozumienia
 • Świadome przekazywanie komunikatu zgodne z intencją adresata. Od tego czy zostaniemy zrozumiani zależy czas i jakość zrealizowanego zadania
 • Aktywne słuchanie a możliwość bezbłędnego realizowania stawianych nam zadań. Praktyka umiejętności, pozwalająca na lepszą i bardziej świadomą współpracę z przełożonym
 • Asertywność i jej rola w podnoszeniu efektywności naszych codziennych zadań
 • Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji. Umiejętny dobór narzędzi w sprawnym procesie komunikacji
 • Badanie własnego stylu komunikowania się. Naturalne predyspozycje i przeszkody skutecznej komunikacji
 • Kształtowanie kultury obsługi klienta. Umiejętność stosowania komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, najcenniejszym atutem w bezbłędnym porozumiewaniu się
15:30

Przerwa kawowa

15:45

Zarządzanie czasem i priorytetami

 • Esencja – Eksploracja – Eliminacja – Działanie. Umiejętności ułożenia priorytetów jak również robienia właściwych rzeczy poprzez stosowanie „esencjalizmu”, na podstawie bestsellera New York Timesa – „Esencjalista”
 • Sposoby na zwiększenie efektywności. Pokonaj dystraktory, eliminując je ze swojego otoczenia. Poznaj technikę „Pomodoro” opracowaną przez Włocha - Grancesco Cirillo
 • Planowanie dnia metodą mapowania myśli. Doświadcz popularnej techniki zapamiętywania i naucz się wykorzystywać ją w zakresie planowania
 • Koordynacja zadań. Wyznaczanie celów i ustalanie priorytetów. Wypracowanie i udoskonalenie indywidualnej techniki efektywnego planowania. Poznanie metody GTD wg Davida Allena, specjalisty do spraw produktywności
 • Zarządzanie czasem Szefa. Nowoczesne narzędzia ułatwiające planowanie. Jak technologie mogą w sprawny sposób zastąpić lub uzupełnić tradycyjne metody: planowania, prowadzenia kalendarza, umawiania spotkań biznesowych, kontaktów z interesantami, pracy z mailami
 • Zarządzanie stresem w trudnych sytuacjach zawodowych. Jak oswoić stres? Czyli poznanie metod radzenia sobie ze stresem i naturalnego powrotu do równowagi
17:15

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści dla Firm i uczestników warsztatu

 • Umiejętność bezkonfliktowej współpracy oraz zapewnienie komfortu pracy osoby zarządzającej
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zagadnień efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy Asystentki i pracy pod wpływem presji czasu i wielozadaniowości
 • Wykorzystanie marki osobistej do budowania wizerunku firmy
 • Umiejętność dbania o pozytywny wizerunek firmy
 • Właściwe przyjmowanie komunikatów, prawidłowa wymiana informacji
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i ustalania priorytetów działań
 • Wykorzystanie strategii postępowania z różnymi typami rozmówców
 • Wzrost efektywności komunikacyjnej osiągnięty dzięki poznaniu oraz przećwiczeniu kluczowych kompetencji niezbędnych do nawiązywania dobrych relacji w biznesie
 • Nabycie wiedzy i umiejętności efektywnego wdrażania komunikacji we własnym otoczeniu biznesowym

Metody szkoleniowe

 • interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
 • praca w grupach
 • ćwiczenia indywidualne
 • moderowane dyskusje

Szkolenie kierowane do

 • osób pracujących na stanowisku
 • osób reprezentujących firmę na zewnątrz
 • asystentek zarządów
 • handlowców, doradców klientów
 • osób chcących budować swój profesjonalny wizerunek

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalna asystentka – wykorzystanie marki własnej do budowania wizerunku firmy „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 07.02.2019 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 07.02.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.02.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalna asystentka – wykorzystanie marki własnej do budowania wizerunku firmy (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Małgorzata Lektarska

Trener profesjonalnego wizerunku

Partnerzy