Profesjonalny sekretariat - sztuka zarządzania procesami i projektami

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 14.06.2019r.

Cena:
1395 zł/os. > 28.05-30.06.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Optymalizacja, planowanie i organizacja pracy office managera

10:15

Zarządzanie czasem i zadaniami – przykłady narzędzi jako wsparcie procesu zarządzania

 • Outlook, Notes, Gantt, Xmind i inne...
 • zarządzanie zadaniami, wytyczanie priorytetów, diagram Pareto-Lorenza czyli siatka pilności
 • kalendarze, prowadzenie terminarza- dyskusja, przykłady
11:45

Przerwa kawowa

12:00

Lean jako narzędzia w pracy office managera

 • określenie standardów pracy
 • organizacja miejsca pracy a produktywność, czyli zestaw technik 5S
13:00

Przerwa na lunch

13:30

Praca office managera a efektywność

 • wytyczanie celów indywidualnych i zespołowych
 • delegowanie zadań i odpowiedzialności z użyciem tabeli delegowania
14:00

Zarządzanie informacją i komunikacją jako wsparcie w procesie komunikacji

 • komunikacja formalna i nie-formalna jako komunikacja interpersonalna
 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy przełożonymi, współpracownikami i klientami
 • sztuka zarządzania informacją według hierarchii ważności
14:45

Organizacja spotkań, imprez firmowych, profesjonalnych telekonferencji-wypracowanie checklisty

15:30

Przerwa kawowa

15:45

Sztuka raportowania

 • jak powstaje raport
 • elementy raportu
 • analiza i dobór danych
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • aby efektywnie i skutecznie wykonywać swoje codzienne zadania
 • aby zmniejszyć stres związany z niepewnością w pracy
 • aby dowiedzieć się o najlepszych praktykach zawodowych
 • aby zainwestować w swój rozwój

Cele szkolenia:

 • kształtowanie umiejętności organizowania czasu pracy
 • rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • zwiększanie motywacji indywidualnej
 • rozwój kompetencji delegowania zadań i odpowiedzialności
 • zwiększanie zaangażowania współpracowników
 • poznanie swojego potencjału
 • doskonalenie sztuki przekazywania informacji zwrotnej

Zdobycie wiedzy potrzebnej do wspomagania przełożonych w procesie zarządzania oraz komunikowania się ze współpracownikami i klientami

Korzyści ze szkolenia:

 • Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron codziennej pracy
 • Rozwój umiejętności i kompetencji miękkich
 • Wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji
 • Podniesienie umiejętności delegowania zadań, planowania, organizacji pracy
 • Pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych
 • Poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej

Metody pracy:

 • Inspirująca dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku

Grupa docelowa szkolenia:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do asystentek personalnych, asystentek kadry, sekretarek zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej, które pragną rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny sekretariat - sztuka zarządzania procesami i projektami „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 27.05.2019 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 27.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.06.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny sekretariat - sztuka zarządzania procesami i projektami (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Damian Szczepaniak

Damian Szczepaniak

Konsultant biznesu, trener zewnętrzny, specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij